Przydatność 75%

Sposoby rozwiązywania umowy o pracę

Autor:

1.Porozumienie stron.
Za porozumieniem stron można rozwiązać każdy rodzaj umowy.Z inicjatywą rozwiązania może wystąpić zarówno pracownik jak i pracodawca.Warunkiem skuteczności porozumienia jest zgoda obu stron stosunku pracy.Najważniejszym elementem uzgodnienia jest data rozwiązania stosunku pracy.

2.Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
Wypowiedzenie stanowi podstawowy sposób rozwiązania umowy na czas nieokreślony i na okreś próbny.Wypowiedzenie umowy na czas określony jest możliwe:
a)jeśli umowa została zawarta na conajmniej 6-mcy i została w niej zamieszczona klauzula,dopuszczająca wcześniejsze jej roziwązanie z 2 tygodniowym wypowiedzeniem
b)w razie upadłości lub likwidacji pracodawcy
c)w razie wypowiadania pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia

Wypowiedzenie umowy o pracę - jest oświadczeniem woli złożonym przez jedną stronę stosunku pracy drugiej stronie,powodującym rozwiązanie umowy o pracę z upływem okresu wskazanego w oświadczeniu zwanego okresem wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia - okres od momentu wypowiedzenia do ustania stosunku pracy

3.O dzieło.
Pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika wrazie:
a)ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych
b)popełnienia przez pracownika w casie trwania umowy o pracę przestępstwa
c)zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku

Pracownikowi wolno rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia jeżeli:
a)zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywaniej pracy na zdrowie pracownika,a zakład pracy nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy odpowiedniej ze względów na jego stan zdrowia i kfalifikacje
b)pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika

pracownikowi z którym pracodawca rozwiązał umowę o prace z naruszeniem przepisów rozwiązaniu umów w tym trybie przysługuje roszczenie z przywróceniem do pracy na poprzednich warunkach albo odszkodowanie pieniężne.

W razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy.Umowa o pracę może wygasnąć:
- śmierć pracownika lub pracodawcy
- 3 miesięczny okres nieobecności pracownika w pracy spowodowany tymczasowym aresztowaniem

Długość okresu wypowiedzenia zależy od:
- rodzaju umowy o prace a w przypadku umów na czas próbny i nieokreślony także od stażu pracy u danego pracodawcy

Długość okresu wypowiedzenia:
a)umowa na okes próbny:
- 3 dni robocze,jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni
- 1 tydzień jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
- 2 tygodnie gdy okres próbny wynosi 3 miesiące

b)umowa na czas nieokreślony:
- 2 tygodnie jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 m-cy
- 1 miesiąc jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6-mcy
- 3 miesiące jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

c)umowa na czas określony:
- w sytuacjach kiedy możliwe jest jej wypowiedzenie 2 tygodnie

d)umowa na wykonanie określonej pracy:
- w sytuacjach kiedy możliwe jest jej wypowiedzenie 2 tygodnie

e)umowa na zastępstwo:
- 3 dni robocze

W okresie wypowiedzenia pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia pracownicze.Ponadto w przypadku dokonania wypowiedzenia przez pracodawcę moze skorzystać ze zwolnienia na poszukiwanie pracy z zachowaniem praw do wynagrodzenia:
- 2 dni robocze jeśli okres wypowiedzenia nie przekracza 1 miesiaca
- 3 dni robocze jeśli okres wypowiedzenia trwa 3 miesiace

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 92
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy