Okres dwudziestolecia międzywojennego to czas kiedy nastąpił koniec rządów demokratycznych i pojawiły się państwa totalitarne. Obejmował tam system, w którym całkowitą władzę nad państwem i życiem obywateli sprawowała jedna partia. Po I wojnie światowej we Włoszech narodził się faszyzm. Taka forma rządów zapanowała także w Niemczech. W Europie Wschodniej państwem o totalitarnym ustroju był Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Pierwszym państwem totalitarnym były Włochy. Benito Mussolini wprowadził tam faszyzm. Jest to kierunek o skrajnie nacjonalistycznym charakterze. W Niemczech panowała jedna z odmian faszyzmu ? nazizm czyli narodowy socjalizm. Twórcą był Adolf Hitler. W Rosji ukształtował się komunizm. Pierwszym dowódcą był Włodzimierz Lenin a jego następcą od roku 1924 Józef Stalin. W każdym z trzech państw panował system monopartyjny czyli rządził jeden przywódca i jedna partia. We Włoszech partią rządzącą była ? Narodowa Partia Faszystowska, której założycielem był Mussolini. W Niemczech natomiast ? Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza (NSDAP) pod dowództwem Hitlera. W ZSRR ? Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia (bolszewików) WKP(b), na której czele stał Stalin. Były to partie wodzowskie czyli przywódca nie podlegał procedurze wyborów, panowało tam ślepe posłuszeństwo i dyscyplina, wódz miał nieograniczoną władzę, sam wybierał sobie przywódców niższego szczebla.
Przyczyny powstania faszyzmu we Włoszech i Niemczech były takie same: niezadowolenie z traktatu wersalskiego, fatalna sytuacja gospodarcza, ogromne bezrobocie, szerzyły się nastroje rewolucyjne i wybuchały strajki robotników. Dla powracających z frontu brakowało miejsc pracy. Niedawni żołnierze i oficerowie, pozbawieni perspektyw, tworzyli związki kombatanckie, aby skutecznie walczyć o swoje prawa. Zaś Rosję rewolucja i wojna domowa zrujnowały gospodarczo do tego stopnia, że ludności tego rolniczego kraju zagroził głód. Na rynku brakowało podstawowych towarów. Bolszewicy próbowali zaradzić tej sytuacji przez wprowadzenie w gospodarce tzw. komunizmu wojennego.
Każdy kraj miał swoją ideologię i dyktaturę. Faszyzm charakteryzował się: silnym państwem, miał na celu osiągnięcie granic imperium rzymskiego, przestrzeni życiowej dla rasy aryjskiej. Stalinizm głosił idee państwa robotniczo ? chłopskiego, w którym panuje równość społeczna, konieczność eksportu socjalizmu.
W tych trzech krajach występowało zjawisko kultu jednostki, czyli okrywano czcią niemal, że boską dyktatora kraju, w przypadku Niemiec był nim Hitler, w Rosji Stalin a we Włoszech Mussolini.
System totalitarny objawiał się krwawym likwidowaniem opozycjonistów i zamykaniu ludzi w obozach przymusowej pracy: w Niemczech były to obozy koncentracyjne a w Rosji łagry. W ZSRR dyktatura Stalina opierała się na dwóch filarach na NKWD oraz na partii bolszewickiej. Natomiast takim odpowiednikiem policji w Niemczech było SA, SS i późniejsze Gestapo.
W III Rzeszy był terror narodowościowy, głównie przeciwko Żydom. W ZSRR przeprowadzono kolektywizację rolnictwa ? przekształcenie prywatnych gospodarstw rolnych w państwowe lub spółdzielcze, najczęściej wprowadzana pod przymusem. We Włoszech sterroryzowano przeciwników faszyzmu. W tych państwach rozwijało się szpiegostwo, gdyż było bardzo opłacalne. Szpieg zostawał hojnie nagradzany i wiódł dostatnie życie. Panowała cenzura, ludziom na siłę wpajano co jest dla nich dobre, niekiedy wierzyli, czasami po prostu bali się sprzeciwić.
W kraju rosyjskim totalitaryzm przyniósł biedę ludziom. Żyli w niedostatku i bardzo ubogich warunkach. Natomiast w Niemczech znacznie rozwinęła się polityka zagraniczna, Hitler odniósł różnego rodzaju sukcesy z nią związane, jak również znacznie zmniejszyło się bezrobocie. We Włoszech Mussolini również zmniejszył bezrobocie, prowadził roboty publiczne: budowano drogi, osuszano bagna i wznoszono monumentalne budowle w stolicy. Zyskał dzięki temu wielkie poparcie w kraju i w Europie. Wszędzie powstawały partie faszystowskie na jego wzór.
Po śmierci Stalina totalitaryzm w Rosji przetrwał jeszcze 30 lat, a po samobójczej śmierci Hitlera totalitaryzm w Niemczech upadł od razu. Normalne życie w tych państwach równało się z całkowitym podporządkowaniem się przywódcy i rządzącej partii. Terror i panująca atmosfera strachu sprawiała, że tylko nieliczni buntowali się przeciwko takim rządom. System totalitarny we Włoszech, Niemczech i Związku Radzieckim przebiegał podobnie.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 148
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie