Przydatność 65%

Pierwsza rewolucja przemysłowa w Anglii (1770-1830) oraz jej skutki gospodarcze i społeczne.

Autor:

Dopiero od połowy XVIII w. rozpoczęły się w Anglii doniosłe zmiany w produkcji przemysłowej, które uzyskały w dziejach miano angielskiej rewolucji przemysłowej bądź pierwszej rewolucji przemysłowej; używa się też pojęcia "przewrót przemysłowy". Terminem tym określa się co najmniej trzy kierunki zmian:
1) przełom techniczny w produkcji przemysłowej, polegający na przejściu od pracy ręcznej do pracy za pomocą maszyn;
2) przełom ekonomiczny, oznaczający zmiany w organizacji produkcji i zasadach kalkulacji ekonomicznej;
3) zmiany w strukturze społecznej: przejście od społeczeństwa wiejskiego do społeczeństwa przemysłowego; procesy urbanizacyjne; umocnienie się nowych klas społecznych; przemiany w stylu życia; rozwój intelektualny społeczeństw.
Nasiliła się kumulacja wielu czynników, które przewrót przemysłowy oraz wpływały na jego przebieg. Zaliczyć do nich trzeba:
- przemiany w rolnictwie (rewolucja agrarna);
- istnienie znacznych kapitałów zgromadzonych w wyniku procesów pierwotnej akumulacji kapitału;
- wytworzenie rynku zbytu na towary przemysłowe;
- tradycje produkcyjne rzemiosła;
- rozwój nauki;
- korzysta sytuacja surowcowa;
-korzystna infrastruktura transportowa;
-stabilny ustrój polityczny;
Skutki ekonomiczne. W wyniku upowszechnienia wynalazków technicznych nastąpił znaczny wzrost wydobycia węgla kamiennego, produkcja surówki żelaza oraz wyrobów bawełnianych. Mechanizacja spowodowała przejście do masowej produkcji w dużych zakładach, co obniżyło koszty jednostkowe produkcji. Wzrosła, bowiem znacznie wydajność pracy, a system fabryczny wypierał nakład i manufakturę. Wszystko to spowodowało wzrost siły gospodarczej Anglii. Rozwój przemysłu spowodował poważne zmiany ludnościowe na Wyspach Brytyjskich. W latach 1750-1871 zaludnienie Anglii wzrosło z 6 mln do 22,7 mln mieszkańców i to przy bardzo wysokiej emigracji. Dawne średniowieczne miasta przekształciły się w "zgniłe miasteczka", natomiast dynamicznie wzrastały nowe miasta przemysłowe: Manchester, Birmingham, Liverpool i inne. Przemysł wyraźnie przesuwał się na północ kraju, lokował się bliżej źródeł pozyskania surowców. Powstały nowe ośrodki przemysłowe - skupiska ludności robotniczej - z typowym krajobrazem przemysłowym.
Skutki społeczne. Zmiany organizacji produkcji i powstanie systemu fabrycznego wpłynęły na tworzenie się nowej klasy społecznej - proletariatu fabrycznego. Byli to ludzie nie posiadający majątku, sprzedający zatem swoją siłę roboczą. Na drugim biegunie nowego układu społecznego znaleźli się właściciele środków produkcji - kapitału. Proletariat rekrutował się z pracowników manufaktur, wyrzuconych z ziem chłopów oraz ze zrujnowanych rzemieślników, którzy przegrali rywalizację z przemysłem fabrycznym. Rozwijający się przemysł wchłaniał duże ilości siły roboczej, ale jej podaż była jeszcze większa; powodowało to plagę bezrobocia i nędzne warunki bytowania robotników. Utrata dochodów przez zrujnowanych rzemieślników obracał ich gniew przeciwko maszynom i fabrykom. Rozwijał się ruch "burzycieli maszyn", który przyjął tak wielkie rozmiary, że w 1812 r. ustanowiono karę śmierci za rozmyślne niszczenie maszyn.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 46
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie