Przydatność 85%

Centralne Instytucje Oświatowe

Autor: konzio

Temat pracy: Centralne Instytucje Oświatowe
W swojej pracy wymienię oraz omówię poszczególne instytucje, zaliczane do Centralnych Instytucji Oświatowych.
W ich skład wchodzą instytucje takie jak:

- Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN):
Ministerstwo zostało przywrócone 5 maja 2006 w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Ministerstwo obejmuje dział administracji rządowej "oświata i wychowanie".
Do głównych zadań ministerstwa należą sprawy związane z:
wychowaniem przedszkolnym, kształceniem ogólnokształcącym, specjalnym i zawodowym, programami, podręcznikami i środkami dydaktycznymi nauczania, egzaminami zewnętrznymi, pomocą stypendialną dla uczniów, zatrudnianiem nauczycieli, ich awansem i wynagrodzeniami, polityką państwa dla młodzieży.

- Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży:
Do zakresu jej działania należą sprawy kształcenia i wychowania przedszkolnego, podstawowego, ogólnokształcącego, zawodowego, pomaturalnego i wyższego, oświaty dorosłych, kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadr naukowych, wypoczynku, kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, opieki nad dziećmi i młodzieżą, archiwów, polityki rozwoju nauki i postępu technicznego, organizacji i kierowania nauką, badań naukowych, jednostek badawczo - rozwojowych, wdrożeń wyników badań do praktyki, wynalazczości i racjonalizacji, normalizacji, metrologii i jakości, korporacji i stowarzyszeń naukowych, współpracy naukowej za granicą, samorządu uczniowskiego i studenckiego oraz w jednostkach badawczo - rozwojowych, a także sprawy realizacji aspiracji młodego pokolenia oraz społeczno - zawodowej adaptacji młodzieży; przedmiotowy zakres działania Komisji nie zwalnia innych komisji od szczególnej troski o sprawy postępu naukowo - technicznego w dziedzinach należących do ich właściwości.


- Senacka Komisja Nauki i Edukacji Narodowej

- Instytut Badań Edukacyjnych:
Instytut Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, jako placówka naukowo-badawcza resortu, prowadzi liczne badania w zakresie edukacji, jej uwarunkowań psychologicznych, społecznych i ekonomicznych oraz badania i studia nad modelami i koncepcją kształcenia i wychowania. Ponadto posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki a także doskonalenia zawodowego na poziomie studiów podyplomowych. Do zakresu działania Instytutu należy w szczególności prowadzenie badań dotyczących:
kierunków rozwoju edukacji, organizacji i zarządzania oświatą, modeli i koncepcji kształcenia (treści, metod, środków, form kształcenia i wychowania), teoretycznych podstaw kształcenia ogólnego i zawodowego, efektywności wychowania, kształcenia ogólnego i zawodowego, procesów zachodzących w systemie edukacji (sondaże opinii i poglądów środowisk oświatowych).

W jego strukturze organizacyjnej można wyróżnić Zakłady:
 Rozwoju Teorii Edukacyjnych i Metod Badawczych
 Podstaw Kształcenia Ogólnego
 Podstaw Kształcenia Zawodowego
 Polityki Oświatowej
 Konstrukcji, Realizacji i Ewaluacji Programów Nauczania
 Informacji Naukowej

Biblioteka Instytutu udostępnia około 100 tys. woluminów oraz 92 tytuły czasopism.

- Kuratoria Oświaty:
 Dolnośląskie Kuratorium Oświaty, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,
 Kujawsko-pomorskie Kuratorium Oświaty, 85-950 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1/3,
 Lubelskie Kuratorium Oświaty, 20-950 Lublin, ul. 3 Maja 6,
 Lubuskie Kuratorium Oświaty, 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Jagiellończyka 8,
 Łódzkie Kuratorium Oświaty, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 187,
 Małopolskie Kuratorium Oświaty, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22,
 Mazowieckie Kuratorium Oświaty, 00-0240 Warszawa, Al. Jerozolimskie 32,
 Opolskie Kuratorium Oświaty, 42-082 Opole, ul. Piastowska 4,
 Podkarpackie Kuratorium Oświaty, 39-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15,
 Podlaskie Kuratorium Oświaty, 15-950 Białystok, Rynek Kościuszki 9,
 Pomorskie Kuratorium Oświaty, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 23/27,
 Śląskie Kuratorium Oświaty, 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25,
 Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty, 25-516 Kielce, Al. IX Wieku Kielc 13,
 Warmińsko-mazurskie Kuratorium Oświaty, 10-959 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 7/9,
 Wielkopolskie Kuratorium Oświaty, 60-967 Poznań, ul. Kościuszki 93,
 Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, 71-615 Szczecin, ul. Matejki 6b.

Centralna Komisja Egzaminacyjna:
Centralna Komisja Egzaminacyjna utworzona została w celu przygotowania i organizowania, zewnętrznego systemu oceniania, we współpracy z ośmioma okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi.
Główne zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej określa ustawa o systemie oświaty.
Do zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej należy w szczególności:
opracowywanie propozycji standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów oraz egzaminów we współpracy w szczególności z zainteresowanymi ministrami, szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, organizacjami pracodawców i samorządami zawodowymi, przygotowywanie pytań, zadań i testów oraz ich zestawów do przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów,
opracowywanie, we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, a w zakresie egzaminów zawodowych również z ministrami właściwymi dla zawodów, oraz ogłaszanie informatorów zawierających w szczególności opis zakresu sprawdzianu i egzaminów, przykładowe pytania, zadania i testy oraz kryteria ich oceniania,
dokonywanie analizy wyników sprawdzianów i egzaminów oraz składanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania corocznych sprawozdań o poziomie osiągnięć uczniów na poszczególnych etapach kształcenia, przygotowywanie i upowszechnianie programów doskonalenia nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania, inspirowanie badań naukowych i innowacji w dziedzinie oceniania i egzaminowania, koordynowanie działalności okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz nadzorowanie ich prac związanych z opracowywaniem propozycji zestawów zadań, pytań i testów do sprawdzianu i egzaminów a także nadzorowanie prac związanych z ich przeprowadzaniem, w tym ocenianiem przez okręgowe komisje egzaminacyjne prac egzaminacyjnych, w celu zapewnienia jednolitości i jakości działań wykonywanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz porównywalności wyników sprawdzianu i egzaminów.

- Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli:
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli istnieje od 1991 roku. Jest publiczną instytucją edukacyjną powołaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
Najważniejszym jego celem jest wspieranie nauczycieli w rozwoju zawodowym.
Opracowuje i realizuje koncepcje edukacyjne, programy, szkolenia, badania, analizy i prognozy.
Prowadzi działalność wydawniczą, tworzy i rozwija system informacji pedagogicznej.
Swoje działania kieruje do instytucji i organizacji oświatowych w Polsce, które współpracują z nauczycielami.
Wspólnie z partnerami krajowymi i zagranicznymi uczestniczy w tworzeniu europejskiej przestrzeni edukacyjnej.

- Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej:
Jest to centralna placówka doskonalenia nauczycieli powołana przez Ministra Edukacji Narodowej.
Jego misją jest wspieranie polityki oświatowej państwa, inicjowanie i kreowanie rozwiązań systemowych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wychowania, promocji zdrowia, profilaktyki i resocjalizacji poprzez doskonalenie kadr.
Jako centralna placówka doskonalenia nauczycieli inicjuje i kreuje systemowe rozwiązania na rzecz wspierania rozwoju dziecka w systemie edukacji.
Ich głównym zadaniem jest opracowywanie koncepcji, inicjowanie działań, realizacja badań, programów i projektów w zakresie:
szeroko rozumianej pomocy psychologicznej i pedagogicznej, świadczonej zwłaszcza dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami, a także wszystkim, którzy takiej pomocy potrzebują, budowania systemu poradnictwa, którego funkcjonowanie będzie odpowiedzią na potrzeby środowiska, w celu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży, koordynacji szkolnych oddziaływań prozdrowotnych, opiekuńczych, wychowawczych i profilaktycznych - w celu budowania jednolitego i odpowiadającego na potrzeby ucznia programu pracy szkoły, a także tworzenia kultury organizacyjnej sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi uczniów, tworzenia programu wychowania resocjalizacyjnego i warunków do przeciwdziałania demoralizacji dzieci i młodzieży, wspierania i doskonalenia kadr systemu resocjalizacji, edukacji włączającej uczniów ze specjalnymi potrzebami do powszechnie dostępnego systemu edukacji i przygotowania wszystkich dzieci i młodzieży do aktywnego i samodzielnego życia w nowoczesnym społeczeństwie.

- Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU)
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej jest centralną, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania. Organem prowadzącym Ośrodek jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

KOWEZiU inspiruje, przygotowuje i koordynuje zadania w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego oraz nauczycieli szkół dla dorosłych.
W KOWEZiU są opracowywane i realizowane przedsięwzięcia edukacyjne związane z kolejnymi etapami przemian edukacyjnych w Polsce.


- Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Ośrodek współpracuje z innymi centralnymi placówkami edukacyjnymi oraz instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą. Zajmuje się także gromadzeniem, przetwarzaniem i rozpowszechnianiem informacji pedagogicznej z zakresu kształcenia zawodowego.
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli, której zadaniem jest doskonalenie i wspomaganie nauczycieli, w dziedzinie kształcenia informatycznego i edukacyjnych zastosowań technologii informacyjnej.
Nauczyciele konsultanci pracujący w OEIiZK opracowują i wdrażają nowe: metody nauczania, programy kształcenia, pomoce dydaktyczne,
publikacje metodyczne, informatyczne narzędzia uczenia się i nauczania.
Ośrodek jest publiczną placówką doskonalenia, której statutowym zadaniem jest doskonalenie i wspomaganie nauczycieli w dziedzinie kształcenia informatycznego i dydaktycznych zastosowań technologii informacyjnej.
Podstawę prowadzonej działalności dydaktycznej stanowi opracowywanie i wdrażanie nowych metod nauczania, programów kształcenia, pomocy dydaktycznych, publikacji metodycznych, informatycznych narzędzi uczenia się i nauczania.
Od powstania w 1991 roku jest zawsze w centrum wydarzeń mających istotne znaczenie dla rozwoju edukacji informatycznej i szkolnych zastosowań technologii informacyjnej, posiadając znaczny dorobek w tej dziedzinie.
Od września 2000 prowadzi internetowy serwis edukacyjny dla nauczycieli EDUKUS, będący pomocą dla wszystkich wykorzystujących komputery w pracy z młodzieżą - jako źródło informacji oraz wsparcie w przypadku problemów ze sprzętem i oprogramowaniem.

-Państwowa komisja Akredytacyjna

Utworzona została z dniem 1 stycznia 2002r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2001r. o zmianie ustawy o szkolnictwie, wyższym ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz zmianie niektórych innych ustaw.
Obecnie podstawę prawną jej działania stanowią przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Komisja swoją działalnością obejmuje wszystkie uczelnie działające na podstawie tej ustawy.
Jest organem działającym na rzecz jakości kształcenia o określonych ustawowo zadaniach i trybie pracy. W przeciwieństwie do komisji środowiskowych poddanie się ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej jest obligatoryjne a jej negatywna ocena niesie za sobą konsekwencje w postaci decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnienia do kształcenia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia.

-Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr (BKKK)
- powstało w grudniu 1989 roku w ramach Ministerstwa Edukacji Narodowej (gdzie działało do październik 1990 roku). W roku 1990 stało się częścią Fundacji „Fundusz Współpracy”. Do głównych zadań BKKK należy koordynowanie międzynarodowych programów w dziedzinie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz innych projektó dotyczących problematyki związanej z edukacją zawodową i rynkiem pracy. Działania prowadzone przez BKKK wspomagają innowacyjność polskim szkolnictwie, służą identyfikacji potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych oraz wymagań rynku pracy w warunkach przemian gospodarczych i wdrażanej reformy systemu edukacji. Inicjatywy realizowane i koordynowane przez BKKK finansowane są ze środków Unii Europejskiej, pomocy bilateralnej oraz budżetu państwa.

Biuro Uznawalności Wykształcenia I Wymiany Międzynarodowej.
Biuro jest jednostką podległą Ministrowi Edukacji Narodowej i pełni w Polsce rolę krajowego ośrodka ENIC/NARIC oraz ściśle współpracuje z ośrodkami tej sieci na całym świecie. Od 1 maja 2004r. Biuro pełni rolę polskiego ośrodka informacji (contact point) odnośnie dyrektyw ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych w UE.

Innymi instytucjami będącymi zaliczanymi do centralnych instytucji oświatowych wchodzą również:
- Biblioteki pedagogiczne
- Ośrodki doskonalenia nauczycieli
- Odziały Polskiego Towarzystwa Dysleksji
- Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"
- Związek Nauczycielstwa Polskiego

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 28
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy