Przydatność 50%

Teoria ewolucji świata żywego.

Autor: AKME

1.Ewolucja biologiczna- to nieustanne, zwykle stopniowe, ukierunkowane , nieodwracalane zmiany powodujące przechodzenie organizmów z jednego stanu w drugi.
Termin ewolucja wprowadził do biologii w XVIII w. Karol Bonnet na określenie zmian zachodzących w zaridku w trakcie przekształacania się go z miniaturowego zawiązka /ukrytego w plemniku lub komórce jajowej/ w formę ostateczną /teoria preformacji/.


Dzisiejsze znaczenie terminu ewolucja wiąże się z ogłoszeniem teorii Darwina. Badaniem ewolucji biologicznej, czyli powstawania i rozwoju życia na Ziemi, wyjaśnieniem roliposzczególnych czynników wywołujących przemiany ewolucyjne i określeniem mechanizmów tych przemian zajmuje się ewolucjonizm.
2.Współczesna teoria ewolucji świata organicznego / Syntetyczna Teoria Ewolucji/- neodarwinizm- stanowi syntezę darwinowskiej teorii ewolucji z koncepcjami nowoczesnej biologii, głównie genetyki populacyjnej.Teoria ewolucji nie jest dziedziną zamkniętą, coraz potężniejszych narzędzi do badań zjawisk dostarcza dziś współczesna biologia molekularna. Wielkie zasługi w jej sformułowaniu położyli: Th.Dobzkansky, I.Huxley, E.Moyr,B.Rensch,G.Simpson, R.Fisher i inni.
3.Założenia współczesnej teorii ewolucji świata:


zmienność genetyczna tj.mutacje i rekombinacje stanowią materiał wyjściowy/ podstawowe tworzywo/ ewolucji


ewolucja biologiczna zachodzi przede wszystkim dzięki doborowi naturalnemu


dobór naturalny- jest to różnica w przeżywalnośći i zdolnośći do wydania potomstwa między osobnikami o różnym wyposażeniu genetycznym czyli różniącymi się określonymi cechami.


podstawowym kierunkiem ewolucji organizmów jest rozwój coraz ściślejszych przystosowań do poszczególnych środowisk


wszystkie żyjące obecnie oganizmy z reguły powstały z organizmów niewyspecjalizowanych a ewolucji towarzyszyła zwykle coraz większa specjalizacja organizmów i wzrost stopnia złożonośći ich budowy oraz związanych z nią funkcji


proces ewolucji trwa nieprzerwanie a tempo jego jest zróżnicowane


ewolucji podlegają populacje / gatunki/ a nie pojedyncze osobniki
Dobór faworyzuje zarówno wysoką przeżywalność jak i wysoką rozrodczość.


Iloczyn rozrodczośći B i prawdopodobieństwa przeżycia S definiuje współczynnik reprodukcji netto R, zgodnie ze wzorem:
R=B x S
W wyniku doboru wzrasta częstość genotypów o najwyższym współczynniku reprodukcji netto R a niekoniecznie genotypów o najlepszym przeżycia S lub najlepiej rozrodczości B.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 14
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie