Przydatność 55%

Rozwój poglądów na budowę atomu

Autor:

1. Empedokles i Arystoteles – teoria czterech żywiołów
2. Demokryt i Leukippos – otaczająca nas materia zbudowana jest z niepodzielnych drobin
3. John Dalton (1803r.) – atomy są to najmniejsze, niepodzielne cząstki materii
4. J. J. Thomson (1897r.) – atom jest to dodatnie naładowana kula, w której są rozproszone elektrony
5. Ernest Rutherford (1911r.) – atom składa się z bardzo małego, dodatnie naładowanego jądra i krążących wokół niego elektronów
6. Niels Bohr (1913r.) – elektrony krążą wokół jądra po torze ściśle określonym energetycznie zwanym orbitą stacjonarną, elektron może zmienić orbitę gdy odda lub pobierze energię
7. kwantowo – mechaniczny model budowy atomu – atom składa się z dodatniego jądra w skład którego wchodzą protony i neutrony, jądro każdego atomu otacza chmura elektronowa

LICZBA ATMOWOWA A LICZBA MASOWA
NAZWA CZĄSTECZKI ELEMENTARNEJ SYMBOL MASA [u] ŁADUNEK
proton p 1 +1
neutron n 1 0
elektron e 1/1840 -1

Atomowa jednostka masy ma wartość 1,66x10-24g i jest to 1/12 masy atomu węgla 12C. W jednostce tej wyrażamy masę atomów i cząsteczek.
liczba masowa = liczba nukleonów = liczba protonów + neutronów
liczba atomowa - liczba protonów = ładunek jądra = liczba elektronów

liczba atomowa = 4 (4 protony, 4 elektrony)
liczba masowa = 9 (9 nukleonów, 9-4=5, 5 neutronów)

IZOTOPY I ICH ZASTOSOWANIE
Izotopy – odmiany tego samego pierwiastka o tej samej liczbie atomowej, a różnej liczbie masowej (różnią się ilością neutronów)
Masa atomowa każdego pierwiastka jest średnią masą atomową wynikającej z procentowej zawartości jego izotopów. Oblicza się ją ze wzoru:

gdzie:
%m1, %m2 – procentowe zawartości poszczególnych izotopów
A1, A2 – liczby masowe izotopów

Miedź jest mieszaniną izotopu (68,9%) i (31,1%). Oblicz średnią masę atomową miedzi.


ZJAWISKO PROMIENIOTWÓRCZOŚCI
Jądra atomów niektórych pierwiastków są nietrwałe i ulegają samorzutnym przemianom, przekształcając się w jądra bardziej trwałe, a procesowi temu towarzyszy emisja cząstek alfa i beta oraz promieniowanie gamma. Zjawisko to nosi nazwę promieniotwórczości naturalnej i dotyczy przede wszystkim jąder atomów pierwiastków ciężkich (Z>82).1. Przemiana a polega na emisji cząstek złożonych z dwóch protonów i dwóch neutronów (jądro helu)

2. Przemiana b polega na emisji elektronu

Szeregi promieniotwórcze są to szeregi nuklidów promieniotwórczych z których każdy powstaje w wyniku przemiany promieniotwórczej poprzedniego. W przyrodzie występują 3 naturalne szeregi promieniotwórcze – radowy, aktynowy i torowy. Czwarty szereg, neptunowy, został otrzymany sztucznie.

PODSTAWY TEORII KWANTOWEJ
1. W chemii kwantowej stan elektronów w atomie opisuje się za pomocą funkcji falowej psi, zwanej orbitalem atomowym. Kwadrat tej funkcji pozwala obliczyć prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w danym obszarze wokół jądra. Kontury orbitali atomowych mają różny kształt, wielkość i orientację w przestrzeni.
a) Orbital s odpowiada najniższemu poziomowi energetycznemu

b) Orbital p

c) Orbital d
d) Orbital f
2. Każdy stan kwantowy elektronu zapisuje się za pomocą 4 liczb kwantowych
a) n – główna liczba kwantowa (określa energię elektronu)
n=1, 2, 3, 4...
b) l – poboczna liczba kwantowa (służy rozróżnieniu stanów energetycznych elektronów na tej samej powłoce)
0 ≤ l ≤ (n-1)
n=1, l=0
n=2, l=0
l=1
l 0 1 2 3 4 5
podpowłoka s p d f g hc) m – magnetyczna liczba kwantowa (decyduje o orientacji przestrzennej orbitalu)
-l < m < l
l=0, m=0
l=1, m=-1, 0, 1d) ms – spinowa liczba kwantowa (charakteryzuje spin elektronu)
ms = +1/2 lub –1/2


ROZMIESZCZENIE ELEKTRONÓW W ATMOACH POSZCZEGÓLNYCH PIERWIASTKÓW
Rozmieszczenie elektronów na powłokach i podpowłokach nazywamy konfiguracją elektronową.

n=1 l=0 m=0 – 1 orbital typu s
s max. 2e

n=2 l=0 m=-1,0,1 - 3 orbitale typu p
l=1
p max. 6e

n=3 l=0 m=-2,-1,0,1,2 – 5 orbitali typu d
l=1
l=2
d max. 10e

REGUŁA HUNDA – Atom w stanie podstawowym ma jak największą liczą elektronów niesparowanych.

masa atomowa = liczba neutronów + liczba atmowowa
liczba neutronów = liczba masowa – liczba protonów
liczba protonó = liczba elektronów = liczba atomowa

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 51
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy