Przydatność 75%

Formy organizacji społeczeństwa - notatka z lekcji.

Autor: martaax

Formy organizacji społeczństwa


1. Historyczne formy organizacji społeczeństwa
rozwój społeczny- zanik lub powstawanie niektórych zjawisk społecznych, tworzenie nowych wartośc, norm i modeli zachowań.

Socjologia wyróżnia trzy rodzaje teorii rozwoju społeczeństwa.

a) teoria linearna, zakładająca że społeczeństwo ulega przemianom w toku rozwoju historycznego. Zmiany są nieprzypadkowe, ścisłe, zdeterminowane i ukierunkowane, przebiegające od fazy pierownej do fazy docelowej. Przedstawiciel Herbert Spencer, Karol Marks
b) teorie cykliczne, zakładające, że zmianypolegają na przechodzeniu od jednej fazy do drugiej a następwnie na powrocie do fazy przejściowej. Według Giambattisty Vica społeczeństwo w trakcie rozwoju przechodzi przez trzy okresy: wiek boski (ustrój teokratyczny), wiek bohaterów (ustrój republiki), wiek ludzi (demokracja). Te trzy fazy powracają w zmienionych formach.

c) Teorie dychotomiczne, zakładają przechodzenie społeczeństwa z jednej struktury społecznej w drugą.

Typologia społeczeństw wg marksistów
-społeczeństwo pierwotne- najwcześniejsza a zaazam najbardziej prymitywna forma społeczństwa.
-społeczeństwo niewolnicze, którego podstawą była instytucja niewolnictwa
-społeczeństwo feudalne- charakteryzowało się hierarchiczną strukturą wynikająca z zależności pomiędzy właścicielami ziemskimi a innymi grupami społecznymi
-społeczeństwo kapitalistyczne oparte na prywatnej własności środków produkcji
-społeczeństwo socjalistyczne- oparte na społecznej własności środków produkcji oraz centralnie planowanej i zarządzanej gospodarce.

Współczesna typologia społeczeństw
-społeczeństwo pierwotne- oparte na przypisanych rolach, którego podstawą są wspólnoty rodowe i klany.
-społeczeństwo rolnicze, chłopskie, feudalne- ściasła hierarchia społeczna, silnie zróznicowana pod względem kulturowym
-społeczeństwo industrialne- ujednolicenie wzorów społecznych zachowań i umasowienie kultury powodowane postępem naukowo-technicznym.


2. Współczesne formy organizacji społeczeństwa

a) społeczeństwo postindustrialne
- po raz pierwszy zastosowali to pojęcie Alain Touraine i Daniel Bell
- przyjmuje się, że jeżeli ponad 50% zatrudnionych pracuje w usługach to mamy do czynienia ze społ. Postindustrialnym
- w gospodarce dominują wielkie ponadnarodowe korporacje finansowo-przemysłowe
- produkcja ma charakter masowy
- większość ludności zamieszkuje wielkie aglomeracje
- rozwój kultury masowej

b) społeczeństwo globalne
- twórca koncepcji Herbert Marshall McLuhaN
- wizja współczesnego świata jako „globalnej wioski”, w której odległości nie odgrywają już tak istotnej roli a możliwości komunikowania się są nieograniczone
- powszechny dostęp do prasy radia i TV ma wpływ na kształtowanie się świadomości człowieka

c) społeczeństwo informacyjne
- informacja jest takim samym towarem jak żywność, odzież, sprzęt,
- podstawową cecha społeczeństwa jest powszechności dostępu do informacji

d) społeczeństwo masowe
- charakteryzuje się znacznym zurbanizowaniem
- wysoka gęstość zaludnienia
- ogromne znaczenie środków masowego przekazu
- zanik wyższych ideałów
- brak wpływu religii na życie społ.
- Społeczeństwo konformistyczne
- Konsumpcyjny stosunek do życia
- Bierność w życiu politycznym

e) społeczeństwo wolnego czasu
- skrócenie czasu pracy
- czas wolny wypełniany jest zwykle dodatkową pracą
- osłabienie więzi rodzinnych
- pracoholizm

f) społeczeństwo otwarte
- Henri Bergson, Karl Raimund Popper
- Społ. Wolne i demokratyczne
- Zapewnia obywatelom możliwość dokonywania wyborów i ponoszenia za nie odpowiedzialności
- Koncepcja społ otwartego opiera się na tolerancji i pluralizmie
- Akceptuje różnice światopoglądowe, polityczne, rasowe, narodowościowe
- Panują tam pełne swobody polityczne, sprawiedliwość i poszanowanie prawa

g) społeczeństwo zamknięte
- Platon, Karol Marks
- Obowiązują tu sztywne reguły w postaci nakazów i zakazów
- Odcięcie się od obcych wpływów
- Życie jednostki podporządkowane było interesowi państwa i ogółu społ.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 163
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy