Przydatność 45%

Podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej

Autor:

Gosp.rynkowa-system złożony z wielu podmiotów;
Podmiot g.-okreslona forma organizacji, podejmująca samodzielne decyzje,kierując się własnym interesem i związanym z tym ryzykiem (np.gospodarstwo domowe,administracja państwowa itd.)Rynek-forma więzi między producentami,nimi a gosp. domowymi,między prod.i gosp. dom.a instytucjami finansowymi, między instyt.fin.a bankiem cenralnym i między wszystkimi wymienionymi a wł.centralnymi i wł.lokalnymi; urzeczywistniają się za pośrednictwem cen rynkowych, płac,kar pieniężnych.Zachowanie podmiotów gosp. wynika z występowania ograniczeń realnych(określone przez warunki przyrody,zasoby pieniężne, kapitałowe, kadrowe, wymagania technologiczne i popyt konsumpcyjny ludzi)i ograniczeń regulacyjnych (zwyczajowo lub prawnie ustalone normy postępowania)
Gospodarstwo domowe:
Def:dobrowolny związek ludzi wspólnie mieszkających i podejmujących decyzje finansowe dotyczące sposobu zarobkowania i wydawania pieniędzy.Warunek istnienia g.d.-praca zarobkowa przynajmniej jednego członka lub inne źródło dochodów.Dochody członków rodzin są wydawane na bieżącą konsumpcję (ich część jest oszczędzana-np.lokowane w pap.wartościowych itd.).dochody rodziny ograniczone w stos.do jej potrzeb.(gdy skromne dochody i liczna rodzina-presja na dokonywanie racjonalnych zakupów,dla zaspokojenia najpilniejszych potrzeb).Wybory dokonywane pod wpływem czynników obiektywnych i subiekt.(zależne od woli rodziny).Wszystko to kształtuje w skali kraju lub lokalnego rynku rozmiar i strukturę podaży pracy i popytu na różne dobra.
Gospodarstwa rolne-łączy cech g.d i przeds.produkującego; część praodukcji przeznaczona na własne potrzeby(nadwyżka-sprzedawana,by mieć, za co spłacić zobowiązania wobec wł.lokalnych i centralnych,banku lub nabyć dobra konsumpc.itd.Produkcja o wyspecjalizowanym profilu-efektywniejsza;mają wpływ na podaż produktów rolnych, art.żywnościowch, popyt na dobra konsumpcyjne i inwestycyjne;ważna rola w gromadzeniu oszczędności i kształotowaniuwpływów podatkowych do budżetu państwa.
Przedsiębiostwo-podm.gosp. prowadzący na własny rachunek działalność produkcyjną lub usługową w celu osiągnięcia korzyści.Dyrekcja przeds.analizuje sytuację na rynku-im trafniejsza ocena,tym korzystniejsze decyzje i wiekszy zysk(nadwyżka dochodów nad kosztami)
Zysk-główny cel przeds; maxymalizowany przez podwyżkę cen przez przeds.lub przez obniżenie kosztów; strategia postępowania podporządkowana często motywom prestiżowym-nie znajduje odbicia w zysku;
Przeds-uzależnione od popytu ,możliwości uzyskania kredytu w banku komerc,wysokości podatków i innych płatności.Żadne przeds.nie może funkcjonować bez kredytu.
Spółki akcyjne-aby powstała: posiadanie kapitału założycielskiego(co umożliwia wpuszczenie akcji,których sprzedaż na rynku prowadzi do powiększania sumy kapitału założ);2rodz.akcji:1)uprzywilejowane-pakiet praw własnościowych do kapitału S.A,uprawniają do udziału w zyskach w postaci stałej dywidendy;zapewnia większy wpływ na decyzje;zwykle należą do założycieli;2)zwykłe-uprawniają do udziału w zyskach pozostałych po uregulowaniu innych zobowiązań;
S.A-spółka kapitałowa-akcjonariusze odpowiadają za zobowiązania firmy do wysokości swoich akcji, a nie majątkiem; oddzielenie własności od zarządzania.Akcjonariusze na walnym zgromadzeniu wybierają radę nadzworczą-kontroluje zarząd;wielkie S.A(korporacje) zarządzane przez zespół wykształconych fachowców tzw.technostruktura korporacji (mózg reprezentujący interesy); korpor.opodatkowane 2krotnie: 1)jako dochód korpor.2)po wypłaceniu części akcjonariuszom.
KoniecXIXw.-fuzja kapitałów samodzielnych przedsięb.-korporacje podporządkowały sobie małe przeds.-powstały monopole (duża rola w tym procesie banków-udzielając kredytów,starały się kontrolować S.A)Powiązania kapitału przemysł. z bankowym-powstanie międzynarodowych korporacji. Rozwój S.A-powstanie holdingów(rodzaj S.A wielkich przedsiębiorstw lub bankó;celem-‘trzymanie’akcji innych przeds.by uzyskać kontrolę nad podległymi przeds.).Koncern-forma przeds; powst.z połączenia przeds.o odrębnej osobowości prawnej pod wspólnym zarządem przez wykup akcji innych przeds lub fuzji.
Sp.z.o.o-brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki; od S.A różni się niewielkim zasobem kapitału,ograniczoną liczbą udziałowców,większą trudnością sprzedaży udziałów (wymaga zgody wspólników).
Przeds.państwowe-w dziedzinach o znaczeniu ogólnopaństwowym;w formie S.A(kontrolowane przez skarb państwa);działalność skomercjalizowana;głównym decydentem-odpowiednia instytucja państwowa;
Przeds.komunalne-własność władz lokalnych;w dziedzinach użyteczności publicznej związanej m.in.z gosp.komunalną np.regionu;
Przeds.samorządowe-w celu ochrony interesów pracowniczych-mogę mieć formę akcjonariatu pracowniczego(powst.przez sprzedaż majątku przeds.zatrudnionym pracown.);samorząd pracown.-decydentem;przeds.sam.mniej efektywne niż przeds.prywatne (kładą nacisk na socjalne potrzeby pracowników)
Przeds.spółdzielcze-w produkcji rolniczej i handlu; władzą-walne zgromadzenie; członkami mogą być os.trzecie.
Gosp.mieszana-odpowiada potrzebom różnych grup i interesom ogólnokrajowym i lokalnym.
Bank-przeds.trudniące się zawodowo operacjami pieniężnymi. Rola: 1)gromadzenie środków pien. przedsiębiorstw i instytucji i oszczędności ludzi; 2)udzielanie kredytów na cele produkcyjne i konsumpcyjne. B.komercyjne-forma S.A;i b.centralne(państwowe); b.komerc.-organizują obrót bezgotówkowy za pomocą czeków i przelewów;środki własne b.-3-10%środków finansowych banku.Przy udzielaniu kredytu-bierze pod uwagę zdolność kredytową i odpowiedzialność majątkową klienta;lokują kasę w pap.wart.i dyskontują weksle (dok. prawne,w których wystawca zobowiązuje się do uregulowania należności); pobiera różnicę między wartością zdyskontowaną na dzień zakupu,a wart.nominalną.
Wykonują czynności pośredniczące(np.kupno akcji); są inwestorami na rynku kapitałowym i w sferze produkcyjnej;LIBOR-stopa oprocentowania krótkoterm. Kredytów udzielanych sobie wzajemnie przez banki-podstawowy element w wyznaczaniu poziomu oprocentowania średnio-i długoterm.kredyt.
Fundusze wspólnego inwestowania-forma inwestow kasy(inwestor powierza funduszowi kasę,a ten obraca nią tak,by dała klientowi najwyższy zysk.
Towarz.ubezpieczeniowe-zajmują się indywidualnym ubezp.(ubezp.społeczne,rzeczowe i majątkowe firm i os.prywantych
Giełda-instytucja tworzy specjalny rynek,na którym spotykają się sprzedający i kupujaąy pap.wart.,gdzie obowiązują reguły gry rynku kapitałowego.
Obligacja-pap.wart.o stałym oprocentowaniu,stanowiący formę kredytu udzielonego przez nabywcę jej emitentowi(skarbowi państwa, wł.lokalnym lub większym przeds. państwowym i prywatnym);jest przedmiotem obrotów na giełdzie za pośrednictwem banków i innych instyt,finansowych;są to aktywa pierwszego stopnia płynnosći(łatwo je spieniężyć);rosnącej stopie procentowej towarzyszy spadek kursu o.; akcje zdematerializowane-nie występują w postaci akcji,ale zapisów na kontach; Obroty na giełdzie poprzedzone tworzeniem rynku pierwotnego(S.A. sprzedaje akcje za pośrednictwem banków,jako prawo do udziału w kapitale i podziału zysku;nabyte akcje wchodzą do obrotu na rynku wtórnym-giełdzie).Ceduła-oficjalny wykaz kursów akcji z każdej sesji;kurs akcji-kształtowany przez: 1)zyskowność;2)stopień ryzyka; 3)płynność;4)oczekiwanej dywidendy; 5)aktualnej stopy procentowej od depozytów w banku;sposób porównywania kursów: C(cena):Z(zysk)-określa ile razy kurs giełdowy C akcji jest wyższy od przypadającego na nią zysku Z firmy(wskaźnik ten oblicza się mnożąc liczbę akcji przez cenę sprzedaży,potem iloczyn ten dzieli się przez zysk netto firmy)
Bank centralny-główna funkcją: regulowanie podaży pieniądza w obiegu i oddziaływanie na politykę kredytową banków komercyjnych, w celu hamowania wzrostu cen i wpływania na przebieg koniunktury gosp. kraju;ściśle współdziałają z rządem;po IIWŚ wiele upaństwowiono i stały się doradcami rządów w sprawach polityki pieniężnej i kredytowej;
Instytucje państwowe-w gosp. rynkowej państwo nie decyduje bezpośrednio w sferze produkcji i konsumpcji;jego funkcja ogranicza się do regulacji prawnej i ekonomicznej (ochrona interesów publicznych)
Zagrożenia stwarzane przez mechanizm rynkowy:1)konflikt między właścicielami kapitału a pracownikami najemnymi o warunki pracy i płacy; 2)pojawienie się masowego bezrobocia 3)groźba wysokiej inflacji;4)zatrucie naturalnego środowiska; 5)nierównomierny rozwój różnych regionów kraju;6)brak zainteresowania losem chorych,niezdolnych do pracy itd.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 53
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie