Przydatność 60%

Podstawy przedsiębiorczości

Autor: majka

1.Rodzaje działalności jednostek organizacyjnych.
-działalność gospodarcza polegająca na produkcji wyrobów lub usług oraz handlu.Prowadzą ją jednostki organizacyjne zwane przedsiębiorstwami
-działalność oświatowa i socjalno-kulturowa (szkoły,szpitale,kina,domy opieki,domy dziecka)
-działalność finansowa(banki,zakłady ubezpieczeń,giełdy)
-działalność w zakresie sdministracji państwowej i samorządowej oraz wymiaru sprawiedliwości(urzędy i sądy)
-działalność związana z ochroną narodową i bezpieczeństwem publicznym(jednostki wojskowe,policja,straż granicznai pożarna)
2.Istota organizacji.
-polega na współdziałaniu elementów składowych danej jednostki organizacyjnej,przyczyniającym się do powodzenia prowadzonej działalności.
3.Stanowisko pracy definicja.
-jest to odpowiednio wyposażone miejsce pracy w którym pracownik wykonuje określone zadanie,kilka stanowisk tworzy komórkę na której czele stoi kierownik lub dyrektor.
4.Komórka organizacyjna definicja.
-stanowi grupę lub zespół stanowisk pracy wyposażony w odpowiednie środki,kierowany przez jednego zwieszchnika,wykonujący określone działania.
5.Co określają struktury organizacyjne.
struktury organizacyjne określają:
-organy zarządzające i stanowiska kierujące
-komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy
- zakres działania stanowisk i komórek
-więzi organizacyjne po-między organami,stanowiskami kierowniczymi i samodzielnymi oraz komórkami
6.Definicja biura
biuro jest to odpowiednio przystosowane pomieszczenie do opracowywania informacji w postaci dokumentacji,rejestrowania i przechowywania.
7.Zakres typowych czynności administracyjno biurowych
-liczenie,pisanie,rejestrowanie
-prowadzenie i opracowywanie korespondencji
-sporządzanie maszynopisów
-powielanie i kopiowanie dokumentów
-opracowywanie materiałów wewnętrznych np.notatek sprawozdań statystycznych.
8.Charakterystyka czynności administracyjno biurowych
-powszechne,ponieważ występują w każdej jednostce organizacyjnej
-masowe,ponieważ życie społeczno-gospodarcze jest zbiurokratyzowane
-typowe,ponieważ podlegają na obsłudze interesantów,informowaniu,liczeniu,klasyfikowaniu,ewidencjonowaniu,pisaniu itp.
powtarzające się,ponieważ codziennie,i co pewien czas powtarzają się te same czynności.
9.Definicja informacji
-jest to każda wiadomość tworząca wiedzę odzwierciedlającą procesy i zdarzenia zachodzące w otoczeniu
10.Charakterystyka informacji
-jasna zwięzła i wyczerpujaco przedstawiona
-szybko i terminowo dostarczona
dokładna rzetelna
-kompletna
-odpowiednio sklasyfikowana zaewidencjonowana i przechowywana.
11.rodzaje informacji
-pierwotne nie podlegające rejestracji np.odczytanie temperatury
-pierwotne rejestrowane,np.rejestracja wpływu korespondencji w dzienniku kancelaryjnym
-przetwarzane z informacji pierwotnych,np.inf.zbiorcze,określające sytuację,selektywne
-sprawozdawcze,np.sprawozdania,biuletyny
w obec kryteriów;-sposobu przekazu(inf.ustne,telefoniczne,pisemne);formy przekazu(bezpośrednie,pośrednie);źródeł pozyskiwania(inf.zewn,inf.wewnę.
12.drogi przekazywania i otrzymywania informacji.
-inf.formalne,uzyskane drogą służbową w sposób uregulowany odrębnymi przepisami,np.poprzez regulaminy,zażądzenia,instrukcje
-inf.półformalne,uzyskane drogą formalną poprzez osobiste kontakty pomiędzy informatorami
-inf.nieformalne,uzyskane okazjonalnie,np.poprzez plotki
13.sprężenie zwrotne między inf.a decyzjami
+informacja+decyzje+polecenia+działania+kontrola+
14.czym zajmuje sięinformatyka
zajmuje się gromadzeniem,przechowywaniem i przetwarzaniem inf.przy pomocy elektronicznej techniki obliczeniowej.
15.definicja nośnika inf.
czynnik użyty do przenoszenia inf.nazywamy nośnikiem informacji
16.rodzaje nośników inf.
.trwałe(papir,fotografia,taśma magnetofonowa)i nie trwałe(fale radiowe,światło)
-jednoktotne (na nośnikach jednokrotnych jest zapisywana informacja w sposób nieusuwalny)wielokrotne(wykorzystywanie informacji do wielokrotnego zapisywania usuwając poprzednią wiadomość przed zapisaniem nowej)
-przekazu wirtualnego(papier fotografia,mikrofilm,taśma magnetowidowa)
przekazu dźwiękowego(płyta gramofonowa,płyta kompaktowa)
17.Przebieg procesu transmisji informacji.
nadawca informacji+kodowanie informacji+nośnik informacji+dekodowanie informacji+odbiorca informacji
18.Lokal biurowy definicja
jest to zespół pomieszczeń służący do wykrzystania czynności administracyjno biurowych
19.Rodzaje pomieszczeń biurowych
-do wykonania podstawowych prac administracyjno biurowych(gabinety,sekretariaty,kancelarie,sale narad i obsługi interesantów-wykonywania masowych prac administracyjno-biurowych(hale maszyn powielanie,archiwa,bibloteki,magazyny)
-pomieszczenia pomocnicze-gospodarcze(warsztaty,magazyny,recepcje)-komunikacyjne,służące do komunikacji pionowej i poziomej w lokalu biurowym(klatki schodowe,windy)-pomieszczenia higieniczno sanitarne(toalety)socjalno kulturalne(kuchnie,stołówki)pomieszczenia na urządzenia i instalacje oraz pomieszczenia na urządzenia klimatyzacji ogrzewania
-pomieszczenia obce(agencje pocztowe i inne kioski)
20.Powirzchnie pomieszczeń biurowych
na 1 pracownika w lokalach biurowych przeciętna powierzchnia powinna wynosić 4metry kwadr.
sala konferencyjne 0,5m. na osobę
poczekalnia zbiorowa 1m na 1 osobę
czytelnia 2m na osobę
pomieszczenia biurowe dla pracowników samodzielnych od 8 do 10m
pomieszczenia biurowe dla pracowników na stanowiskach kierowniczych 16-20m na osobę
21.zasady rozmieszczania komórek administracyjno biurowych.
-powinny być odpowiednio rozmieszczone,współpracujące ze sobą powinny znajdować się obok siebie lub w pobliżu
-komórki specjalne tkj.hala maszyn w pobliżu komórek które je obsługują-komórki o dużym nasileniu interesantów powinny być na parterze lub w pobliżu wind na wyrzszych kondygnacjach
-pomieszczenia w których pracują głównie urządzenia techniczne powinny być zlokalizowane oddzielnie
-każda komórka organizacyjna łącznie z kierownikeim powinna mieć lokale obok siebie możliwie na jednej kondygnacji
-sekretariat powinien obsługiwać kierowników w składzie kierownik sekretarka kierownik
-sala konferencyjna powinna być umiejscowiona tak aby zapewnić dobre warunki obrad a równocześnie nie utrudniać normalnej pracy biurowej
-na każdej kondygnacji powinny się znajdować pomieszczenia pomocnicze dla sprzątaczek
pomieszczenia dla interesatów(poczekalnie)
22.system rozplanowania pomieszczeń biurowych
wyróżniamy 4 systemy- korytarzowy zwany systemem celowym,gdyż pomieszczenia biurowe mają niewielkąpowierzchnię 16mkwadr.dla 1-4 pracowników,dzielimy go na system korytarzowy jednostronny i dwustronny.W systemie korytarzowym unka się hałasu,a więc pracownik może sią skupić na wykonywanym zadaniu,utrudniona jest jednak kontrola ze strony kierownika a także łączność między pracownikeim i interesantami
-system halowy-opiera się na pomieszczeniach dużych,dlatego nazywany jest też wielkoprzestrzennym.Wszyscy pracownicy danej komórki organizacyjnej zlokalizowani są w jednym pomieszczeniu
-system mieszany-polega na połączeniu systemu halowego i korytarzowego,w systemie tym każdy pracownik pracuje za szklanym pomieszczeniem,które może być swobodnie przesuwane
-system rotundowy-polegający na rozplanowaniu lokali biurowych koliście(koła)ten system umożliwia lepsze komunikowanie się pomiędzy stanowiskami pracy oraz bardziej płynny przepływ interesantów.
23.warunki materialne pracy biurowej
-oświetlenie,kolorystyka,urządzenia przeciwdźwiękowe,klimatyzacja,wentylacja,bezpieczeństwo i higiena pracy
24.oświetlenie w pomieszczeniu biurowym
dzieli się na naturalne i sztuczne.Przy oświetleniu dziennym promienie słoneczne nie powinny obejmować swoim zasięgiem całego stanowiska pracy,aby nie oślepiały pracownika.
oświetlenie sztuczne dzielimy na :-bezpośrednie-promienie światła padają bezpośrednio na oświetlony przedmiot-pośrednie-światło od dołu jest zasłonięte a promienie padają na oświetlony przedmiot z odbicia z sufitu-półpośrednie-żarówka jest osłonięta matowym kloszem,w związku z czym część promieni pada na oświetlony przedmiot,część zaś rozprasza się po całym pomieszczeniu
25.kolorystyka
oddziaływanie barw na człowieka ma charakter fizyczny,psychologiczny i fizjologiczny.W pomieszczeniach przeznaczonych do pracy biurowej stosuje się kolory jasne,pastelowe,spokojne,rozpraszające światło,od strony północnej kolory ciepłe a od południowej można stosować kolory zimne
26.urządzenia przeciw dźwiękowe
stosowane są w pomieszczeniach administracyjno-biurowych w celu wytłumienia hałasu,szczególnie istotne jest to w pomieszczeniach tkj.hala maszn do pisania,powielarnia,sala przyjęć interesantów
27.klimatyzacja i wentylacja
tworzą ją przede wszystkim temp.i wilgotność powietrza.Temp.w pomieszczeniach biurowych powinna wynosić 20C,zbyt wysoka powoduje ospałość,zbyt niska uniemożliwia wykonywanie pracy pomieszczenia powinny mieć temp.zgodnie z normą obowiązującą:gabinety,pokoje biurowe,biblioteki 20 C;sale posiedzeń i do obsługi interesantów,jadalnie,świetlice 18C;westyble i szatnie 16C;archiwa 12C
Wilgotność powietrza powinna wynosić od 40 do 80%,stosowane są urządzenia w pomieszczeniach biurowych zapewniają stały dopływ powietrza
28 funkcje mebli biurowych
bowinny odpowiadać warunkom:funkcjonalnym,ekonomicznym,konstrukcyjnym,technologicznym,estetycznym
powinny-umożliwiać racjonalną organizację pracy biurowej,racjonalnie wykorzystywać powierzchnię biurową,stwarzać możliwość łatwego przemeblowania w zalerzności od potrzeb,powinny być dostosowane do potrzeb pracownika
29. rodzaje mebli biurow.
-stanowiące wyposarzenie stanowiska pracy(krzesło,stół)-służące do przechowywania i segregowania okumentów(szafy,regały)-służące do ustawiania maszyn i urządzeń biurowych(stoliki.statywy)do wyposarzenia specjalnych stanowisk pracy(tablic kreślarskie)
30 skutki nieprawidłowego doboru mebli biurowych
nieodpowiednie warunki pracy,wadliwe meble i urządzenia biurowe są przyczyną wielu chorób:kręgosłupa,oczu,nerwicy

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 83
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy