3 maja 1791
(druga na swiecie konstytucja natomiast pierwsza w europie)
- polityczne zrównanie mieszczan i szlachty
-chłopi pod ochroną państwa
- zniesione liberum veto
- zniesienie wolnej elekcji
- tolerancja religijna
- podział władzy na prawodawczą(ejm, złożony z izby poselskiej i senatorskiej), wykonawczą (król łącznie ze Strażą Praw) i sądowniczą(władzę oddaje się w ręce I instancji?)

22 lipca 1807 k. księstwa Warszawskiego
(konstytucja narzucona przez Napoleona)
- równość wszystkich obywateli wobec prawa
- likwidowała sądy stanowe
- prowadzała wolność osobistą dla chłopów
- prawa polityczne, maja tylko grupy uprzywilejowane

27 listopada 1815
(konstytucja narzucona przez cara Aleksandra)
(monarchia konstytucyjna połączona unią personalną z cesarstwem rosyjskim.)
-Władzę wykonawczą w imieniu króla sprawowała Rada Administracyjna. Władza wykonawczej o niewielkich dwuizbowy Sejm Królestwa Polskiego)
- zapewniała nietykalność majątkową i osobistą
- wolność słowa i zgromadzeń
- prawa polityczne, maja tylko grupy uprzywilejowane
- Polityka zagraniczna, wypowiadanie wojny, zawieranie umów międzynarodowych, zarządzanie dochodami państwa i zatwierdzanie budżetu leżały wyłącznie w gestii króla.

Mała Konstytucja z 20 lutego 1919 r.
- ustrój demokracja
- najwyższą władzę w państwie stanowił Sejm Ustawodawczy

17 marca 1921 r. konstytucja marcowa
- władzy ustawodawczej — sejm i senat, wykonawczej — prezydenta i rząd, wymiaru sprawiedliwości — niezawisłe sądy;
- dawała przewagę władzy ustawodawczej nad wykonawczą
- równość wobec prawa względem innych obywateli
- nietykalność własności prywatnej
- ochronę życia
- wolność
- tajność korespondencji
- brak cenzury.

23 kwietnia 1935 konstytucja kwietniowa
(podpisana przez prezydenta Ignacego Mościckiego.)
- państwo na pierwszym planie
- równość wobec prawa
- możliwość rozwoju wartości osobistych
- wolność sumienia, słowa i zrzeszeń, ograniczone jednak przez dobro powszechne

22 lipca 1952 r. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
- Polska demokratycznym państwem
- wprowadziła swobodę tworzenia partii politycznych
- gwarancja swobodnej działalności gospodarczej

17 października 1992 r. Mała konstytucja
- władza ustawodawcza- Sejm i Senat
- władza wykonawcza – prezydent RP i rada ministrów
- władza sądownicza – niezawisłe sądy

2 kwietnia 1997 r
- zawiera uroczysty wstęp (preambuła)
- wolność zrzeszania się
- wzmocnienie gwarancji niezawisłości sądu
- ochrona własności i prawo dziedziczenia
- zakaz stosowania kar cielesnych oraz przeprowadzania eksperymentów naukowych bez zgody osoby zainteresowanej
- rozszerza katalog wolności i praw osobistych
- ustaliła podstawy stosunków między państwem a Kościołem i związkami wyznaniowymi, gwarantując ich uprawnienie, autonomię, bezstronność państwa w sprawach światopoglądowych.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 117
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy