TEST. Historia Unii Europejskiej

1. Wymień Ojców Europy. Podaj, z jakiego kraju pochodził każdy z nich.

2. Europejska Wspólnota Węgla i Stali powstała :
a) 9 maja 1950 roku
b) 25 marca 1950 roku
c) 23 lipca 1952 roku
d) 8 kwietnia 1951 roku

3. Uporządkuj wydarzenia chronologicznie:
Utworzenie EWWiS, utworzenie EWG i Euratom, konferencja w Messynie, podpisanie Układu z Schengen, podpisanie Traktatu z Amsterdamu, powstanie Rady Europy ( podczas jednego ze szczytów paryskich - po raz pierwszy użyta została ta nazwa), “kompromis luksemburski”, Winston Churchill mówi o “żelaznej kurtynie”, podpisanie JAE, zjednoczenie Niemiec, wstąpienie Szwecji do UE, Francja i Holandia odrzucają w referendum Konstytucję dla Europy

4. Prawda czy fałsz?
1. Po raz pierwszy hasła “Zjednoczone Stany Europy” użył Winston Churchill.
2. Unia Europejska oparta jest na trzech filarach : unia gospodarcza, polityczna, policyjno - sądownicza.
3. Waluta euro (monety i banknoty) weszły do użytku w 12 krajach Unii Europejskiej 1 stycznia 2001 roku.
4. W Norwegii zostało przeprowadzone jedno referendum, w którym obywatele wyrazili niechęć, co do członkostwa w Unii Europejskiej.
5. Dnia 20 lipca 1963 roku między EWG a 18 krajami afrykańskimi w Lome zostaje podpisana umowa stowarzyszeniowa.

5. Opisz
a) główne zasady działania;
b) strukturę organizacyjną;
c) główne cele, zadania;
Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali oraz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

6. W którym roku został zawarty Traktat Fuzyjny? Na czym polegała ta fuzja?

7. Opisz przynajmniej 4 postanowienia Traktatu z Nicei.

8. Wymień wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz datę ich przystąpienia [do UE].

9. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi:
1 Traktat Lizboński :
a) ma zostać ratyfikowany do maja 2009 roku;
b) został odrzucony przez Sejm RP;
c) wszedł w życie 1 stycznia 2009 roku;

2. Termin “żelazna kurtyna”
a) użyty po raz pierwszy został przez Roberta Schumana;
b) określał teren od Szczecina po Triest;
c) określał mur berliński przed jego upadkiem;

3. Pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego:
a) miały miejsce w 1984 roku;
b) miały za zadanie wyłonić 410 członków Parlamentu Europejskiego;
c) odbyły się w Hadze;

4. Decyzję o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej:
a) podjęto w Kopenhadze;
b) podjął Nicolas Sarkozy;
c) podjęto w 2003 roku;
Odpowiedzi:
1. Konrad Adenauer- Niemcy
Winston Churchill - Zjednoczone Królestwo
Alcide de Gasperi - Włochy
Walter Hallstein - Niemcy
Jean Monnet - Francja
Robert Schuman - Francja
Paul-Henri Spaak - Belgia
Altiero Spineli - Włochy

2. C

3. Winston Churchill mówi o ‘żelaznej kurtynie”
Utworzenie EWWiS
Konferencja w Messynie
Utworzenie EWG i Euratom
“kompromis luksemburski”
Powstanie Rady Europy
Podpisanie Układu z Schengen
Podpisanie JAE
Zjednoczenie Niemiec
Wstąpienie Szwecji do UE
Francja i Holandia odrzucają w referendum Konstytucję dla Europy

4. 1. Fałsz
2. Prawda.
3. Fałsz.
4. Fałsz.
5. Fałsz.

5. EWWiS:
a) zakaz pobierania cła na import i eksport towarów; zakaz dyskryminowania producentów, nabywców i konsumentów; zakaz pobierania przez EWWiS pomocy od państwa oraz nadawania kar przez państwo; zakaz ograniczania praw dotyczących eksploatowania rynku;
b) Wysoka Władza, Specjalna Rada Ministrów, Zgromadzenie Ogólne, Trybunał Sprawiedliwości;
c) racjonalizacja produkcji i dystrybucji; podniesienie jakości integracji sektoralnej z zakresu żelaza, węgla, stali, złomu;

EWG:
a) swoboda przepływu osób, kapitału, usług i towarów;
b) Rada międzyrządowa; Komisja; Europejskiej Zgromadzenie Parlamentarne; Rada Gospodarcza i Społeczna; Trybunał Obrachunkowy
c) popieranie harmonijnego rozwoju gospodarstw państw członkowskich; ekspansja gospodarcza; stabilizacja gospodarstw państw członkowskich; podniesienie poziomu życia społeczeństw;

6. 8 kwietnia 1967 roku. Traktat Fuzyjny wcielał dwa organy : Radę i Komisję Wspólnot Europejskich trech instytucji : EWWiS, EWG, Euratom.

7. 1. Komisja Europejska ma do 2005 roku po jednym przedstawicielu z każdego państwa; po 2005 roku liczba inspektorów w Komisji będzie ograniczona;
2. Wprowadzenie ważenia głosów;
3. Wprowadzenie większości kwalifikowanej w głosowaniu;
4. Zwiększenie liczby członków Parlamentu Europejskiego;

8. Francja, NRF, Włochy, Holandia, Luksemburg, Belgia - 1951 rok [kraje założycielskie]
Wielka Brytania, Dania, Irlandia - 1973 rok [traktaty akcesyjne - 1972 rok]
Grecja - 1981 rok
Hiszpania, Portugalia - 1986 rok
NRD - 1990 rok
Finlandia, Szwecja, Austria - 1995 rok
Cypr, Malta, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Republika Czeska, Słowenia, Słowacja, Węgry - 1 maja 2004 rok
Bułgaria, Rumunia - 2007 rok

6. 1a; 2b; 3b; 4a;

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 39
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy