Przydatność 70%

Spółka akcyjna

Autor:

Spółka akcyjna- (S.A.) forma przedsiębiorstwa o charakterze kapitałowym, do którego wkład wnoszą udziałowcy - akcjonariusze. Jej działalność regulowana jest przepisami kodeksu spółek handlowych. Spółka akcyjna jest jednostką organizacyjno-prawną posiadającą osobowość prawną. Dzięki temu akcjonariusze nie odpowiadają osobiście za zobowiązania spółki, lecz robi to sama spółka całym swoim majątkiem. Akcjonariusze nie mają możliwości rozporządzania majątkiem spółki; mogą oni jedynie uczestniczyć.
I. Powstanie spółki :
1. Zawiązania spółki, w tym podpisania statutu przez założycieli.
. a) Statut spółki akcyjnej powinien być zawarty w formie aktu notarialnego i powinien zawierać :
-nazwę firmy i siedziby spółki,
-przedmiot działalności spółki,
-czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
-wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego,
-wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,
-liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,
-nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli,
-liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej,
-co najmniej przybliżoną wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem, ustaloną na dzień zawiązania spółki,
-pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza
Monitorem Sądowym i Gospodarczym.
b) Ponadto wymagane jest pod rygorem bezskuteczności wobec spółki, aby statut zawierał postanowienia dotyczące:
-liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku lub podziale majątku spółki oraz związanych z nimi praw
-wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje
-warunków i sposobu umorzenia akcji
-ograniczeń zbywalności akcji
-uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom
2. Wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego.
a) Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 500.000 złotych.
b) Kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Akcje mogą być imienne i na okaziciela, są niepodzielne, zbywalne. Akcje nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeśli są obejmowane po cenie wyższej od wartości nominalnej, to podwyżka musi być uiszczona w całości przed zarejestrowaniem spółki. Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne powinny być pokryte w całości nie później niż przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki. Akcje obejmowane za wkłady pieniężne powinny być opłacone przed zarejestrowaniem spółki co najmniej w jednej czwartej ich wartości nominalnej.

Przydatna praca?

Następna strona: 1 2 3 4 Następna Pokaż wszystko

Wersja ściąga:
Przydatna praca? tak nie 11
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie