Przydatność 65%

Podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika

Autor:

1.Obowiązki pracodawcy:
- obowiązek zatrudnienia pracownika
- obowiązek wypłacania pracownikowi wynagrodzenia za pracę
- zaznajamianie pracowników z ich zakresem obowiązków i sposobem wykonywania
pracy na wyznaczonych stanowiskach
- należytego organizowania pracy
- adaptacji pracowników podejmujących zatrudnienie po ukończeniu szkoły
- wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego
- obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy
- obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
oraz akt osobowych pracowników
- obowiązek zaznajamienia pracowników z ich podstawowymi uprawnieniami

2.Obowiązki pracownika:
- przestrzegać ustalonego czasu pracy
- przestrzegać regulaminu pracy ustalonego porządku
- przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych
- dbać o dobro zakładu pracy,chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy
informacji których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę
- przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnionych przepisach
- przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego

3.Rodzaje odpowiedzialności pracowniczej:
W zależności od rodzaju naruszenia prawa pracownik może ponosić odpowiedzialność
pożądkową lub materialną
a)odpowiedzialność pożądkowa - ma miejsce wtedy gdy pracownik nie przestrzega
obowiązków wyznaczonych porządkiem,regulaminem pracy,przepisami BHP,przepisami
przeciwpożarowymi

3 rodzaje kar porządkowych:
a)kara nagany
b)kara upomnienia
PRACOWNIK MOŻE BYĆ UKARANY ZA KAŻDE PRZEWINIENIE
c)kara pieniężna - pracodawca może zastosować gdy pracownik:
- nie przestrzega przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych
- opuszcza pracę bez usprawiedliwienia
- stawia się do pracy w stanie nietrzeźwym
- spożywa alkohol w czasie pracy
d)odpowiedzialność materialna - odpowiedzialność za:
- szkodę wyżądzoną pracodawcy
- powierzone mienie
- szkoda posiada następujace cechy:
* pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę jedynie w granicach rzeczywistej
straty powieżonej przez pracodawcę
* pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkody w takim zakresie w
jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia
* pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność
pracownika oraz wysokość powstałej szkody
e)odszkodowanie do którego zobowiązany jest pracownik nie może być wyższe niż kwota
3 miesięcznego wynagrodzenia pracownika

Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi to:odpowiedzialność za pieniądze,
papiery wartościowe,narzędzia,odzież ochronną,towary.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 277
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie