Przydatność 45%

Prawne aspekty finansowania gminy

Autor:

PRAWNE ASPEKTY FINANSOWANIA GMINY

1.1.DOCHODY GMIN

1.1.1.Dochody własne
Dochody gmin lokalnych zostały ustalone na podstawie przyjętego w roku 1998 trójstopniowego podziału terytorialnego państwa polskiego (Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstop-niowego podziału terytorialnego państwa, Dz.U. 1998, nr 96, poz. 603), co przyznało poszczególnym szczeblom administracji samorządowej nowe uprawnienia i zadania. Czynności te gmina wypełnia w oparciu o dochody własne jak i subwencje z budżetu administracji publicznej.

Gmina, jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego ma do zrealizowania szereg zadań, zarówno z zakresu administracji lokalnej jak i publicznej. Przyznaje się jej zatem odpowiednie fundusze, które pozwalają zadania te realizować ? są to pieniądze, które w okresie trwania systemu centralnego kierowania odprowadzano do budżetu centralnego i następnie na mocy odgórnych zarządzeń kierowano do jednostek terenowych z prze-znaczeniem na konkretne zadania. W nowym systemie administracyjnym pieniądze te nazywa się dochodami własnymi samorządów, gdyż w dużej mierze są one wypracowywane przez nie w oparciu o przepisy prawa.

Jednostki samorządu terytorialnego mają do spełnienia ustawowo przewidziane zadania, (...). Układ zadań przynależnych samorządom schematycznie pokazuje rysunek 1.

RYSUNEK 1. PODZIAŁ ZADAŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Źródło: M. Kosek ? Wojnar, K. Surówka, Finanse samorządu terytorialnego, Wydaw-nictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000, s. 33.

Szczegółowy wykaz zadań przekazanych gminie do realizacji został zawarty w ustawie o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 2001 r (Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591). Problemów tych dotyczy w szczególności artykuł 7 i 8 ustawy.

Kwestię dochodów własnych gminy obejmuje Ustawa z dnia 26 li-stopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w la-tach 1999-2002 (Dz. U. 1998, nr 150, poz. 983 ? dalej dochsam). Finanse gminy składają się z głównych pozycji (por. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591):
? Podatków,
? Opłat,
? Innych dochodów własnych,
? Subwencji,
? Dotacji celowych z budżetu państwa.

Zasadniczo dochody budżetu gminy dzieli się na bezzwrotne (opłaty, dochody z majątku, udziału w podatkach, spadki, zapisy, dochody od lokat i inne), oraz zwrotne (pożyczki, kredyty bankowe, emisja papierów warto-ściowych). W myśl art. 3 dochsam dochodami gminy są wpływy z podat-ków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw:
a) od nieruchomości,
b) od środków transportowych,
c) rolnego,
d) leśnego,
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (ryczałtu podatkowego),
f) od spadków i darowizn,
g) od posiadania psów,
h) od czynności cywilnoprawnych.
Wpływy z opłaty (art. 3.

Przydatna praca?

Następna strona: 1 2 3 4 Następna Pokaż wszystko

Przydatna praca? tak nie 11
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy