Przydatność 75%

Organy prowadzące postępowanie i ich właściwości

Autor:

Organami prowadzącymi post. adm. są organy adm. publicznej do których należą:
a) organy adm. rządowej,
b) organy adm. jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa).
O tym jaki organ powinien prowadzić post. w danej sprawie rozstrzygają przepisy KPA dotyczące właściwości organów. Wyróżniają one:
1) właściwość miejscowa,
2) właściwość rzeczowa,
3) właściwość instancyjna.

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWĄ określają granice terytorialnego zasięgu kompetencji danego organu.
WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWĄ organu adm. określa się wg przepisów o zakresie działania danego organu adm. publicznej, jest to więc uprawnienia organu do prowadzenia post. i wydania rozstrzygnięcia w określonej sprawie.

WŁAŚCIWOŚĆ INSTANCYJNA określa który organ rzeczowo właściwy w danej sprawie uprawniony jest do rozstrzygania w I instancji, a który w II instancji (odwoławczy)

Na tle właściwości między organami mogą wynikać spory kompetencyjne:
1)spór pozytywny- występuje wówczas gdy 2 organy albo więcej uważają się za właściwe do prowadzenia postępowania w sprawie;
2) spór negatywny - gdy żaden z organów nie uważa się za właściwy do prowadzenia postępowania.

Art. 24 KPA określa sytuacje w których pracownik organu orzekającego podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu, są to następujące sytuacje:
a) gdy przemawiają za tym związki pracownika z uczestnikiem postępowania,
b) gdy przemawiają za tym związki pracownika ze sprawą,
c) gdy przemawiają za tym stosunki służbowe,
d) gdy zachodzą inne okoliczności mogące podważyć bezstronność pracownika.

Organami wyższego stopnia w rozumieniu KPA są:
1) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego ? samorządowe kolegia odwoławcze (chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej),
2) w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie,
3) w stosunku do innych organów adm. publicznej - odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie a w razie ich braku ? organy państwa sprawujące nadzór nad ich działalnością.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 18
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie