Bolesław Chrobry (967-1025) był jedynym synem Mieszka I i Dobrawy. Jako dziecko trady-cyjnie pozostawał pod opieką matki, aż do czasu postrzyżyn. Gdy już trochę podrósł zajął się nim ojciec, który wychowywał go na mężczyznę i przygotowy-wał do roli przyszłego władcy. Jednak w 973 roku Bolesław znalazł się na dworze niemiec-kim jako zakładnik. Miał być gwarantem pokoju pomiędzy Polską, a Niemcami. Żył tam kilka lat. Podczas tego pobytu bardzo dużo się nauczył. Nie-znana jest data powrotu Bole-sława do Polski, ale prawdopo-dobnie było to już po śmierci matki, Dobrawy.
Nastały wtedy ciężkie czasy dla młodego księcia, bardzo cier-piał z powodu utraty matki. Jego ojciec Mieszko I ożenił się po-nownie z Odą, córką margrabie-go saskiego Dytryka. Stosunki Bolesława z jego macochą i przyrodnimi braćmi (Mieszkiem, Lambertem i Świętopełkiem), nie były dobre. Bracia stali się tylko potencjalnymi rywalami do tro-nu, a macocha podobno skłóciła go z ojcem. Mieszko I chciał od-dać Bolesławowi Małopolskę, a resztę kraju oddać Odzie i jej sy-nom. Po śmierci Mieszka w 992 roku Bolesław wygonił Odę z jej synami i objął panowanie nad całym krajem.
Bolesław miał trzy żony. Pierwsze dwie żony narzucone mu były przez ojca. Pierwszą żo-ną Bolesława była córka mar-grabiego Miśni. Bolesław nie miał z nią dzieci i po paru latach odesłał ją do ojca. Wkrótce oże-nił się z księżniczką węgierską, która obdarzyła go synem o imieniu Bezprym, lecz to mał-żeństwo także nie trwało długo, gdyż ona także została odesłana do ojca. Bolesław Chrobry nie kochał swoich dwóch pierwszych żon narzuconych przez Mieszka. Dopiero trzecią żonę Bolesław mógł sobie sam wybrać. Była nią Emnilda córka słowiańskiego księcia. Emnilda urodziła dwóch synów, Mieszka i Ottona oraz trzy córki. Ten związek był bar-dzo udany i trwał aż do śmierci Emnildy. Najstarszy syn Bole-sława i Emnildy, Mieszko, stał się najukochańszym książęcym potomkiem co skrzywdziło pierwszego syna Bolesława, Bezpryma.
Bolesław Chrobry był naj-waleczniejszym władcą z rodu Piastów ale jednocześnie dobrym dyplomatą. Utrzymywał dobre kontakty z Niemcami i razem z nimi walczył przeciwko sło-wiańskim poganom. Miał dobre stosunki z wikingami i począt-kowo także z Czechami.
Wygnany z Czech biskup Woj-ciech, zaproponował Bolesła-wowi wyprawę na północny za-chód, aby nawracać Prusów na chrześcijaństwo. W 997 roku Wojciech wyruszył do Prus. Nie-stety po paru miesiącach został zabity. Bolesław wykupił z rąk Prusów ciało Wojciecha i uro-czyście pochował je w Gnieźnie. Męczeńska śmierć Wojciecha zrobiła duże wrażenie na pozo-stałych krajach chrześcijańskich. Papież ogłosił Wojciecha świę-tym. Bolesław jako opiekun Wojciecha był też bardzo cenio-ny. Wzmocniło to nadzieję wład-cy na utworzeniu polskiej me-tropolii w Gnieźnie. W 999 pa-pież wyraził zgodę na utworze-nie arcybiskupstwa świętego Wojciecha.

Przydatna praca?

Następna strona: 1 2 Następna Pokaż wszystko

Wersja ściąga:
W słowniku:
Przydatna praca? tak nie 103
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie