Przydatność 90%

Świetlica jako placówka profilaktyczno - wychowawcza

Autor:

Profilaktyka społeczna polega na zapobieganiu tym wszystkim sytuacjom, które powodują wyłanianie się potrzeb z zakresu opieki społecznej, a więc i kompensacji społecznej.
Rozwinięta i dobrze realizowana profilaktyka społeczna powinna redukować przypadki niedostosowania społecznego, wykolejeń, patologii społecznej. Powinna uprzedzać stany zagrożenia moralnego , zdrowotnego, kulturalnego, społecznego, aby uchronić jednostki i grupy danej populacji przed niepożądanymi odchyleniami od stanów normalnych.
Świetlica profilaktyczno - wychowawcza, jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego, utworzoną w celu wspierania rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań opiekuńczo-wychowawczych i udzielania pomocy dzieciom pochodzącym z takich rodzin.
Podstawową działalnością placówki jest terapia dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, ale również ważna jest działalność profilaktyczna mająca na celu integrację wychowanków oraz ich rodzin ze środowiskiem i umiejętność zachowania się w środowisku.
Do podstawowych celów świetlicy należy:
- wspieranie rodzin w sprawowaniu jej podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- udzielanie pomocy dzieciom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, w których rodzice wykorzystując własne środki i możliwości nie są w stanie zapewnić dzieciom właściwej opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych i które wychowują się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju
-zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami,
-zapewnienie optymalnych warunków rozwoju fizycznego, psychicznego i poznawczego oraz bezpieczeństwa dzieci i stwarzanie możliwości kształtowania zdrowego stylu życia,
Świetlica w realizacji swoich celów i zadań współpracuje z:
- rodzinami dzieci i ich opiekunami prawnymi,
- szkołami i innymi placówkami oświatowymi,
- sądami rodzinnymi,
- stowarzyszeniami i innymi organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz dzieci,
- innymi osobami i podmiotami działającymi w środowisku lokalnym.
W świetlicy prowadzone są następujące formy pracy:
- Zajęcia wychowawcze ? gry i zabawy dydaktyczne, zabawy interakcyjne, gry i zabawy ruchowe, gry stolikowe, kontakt z rodziną w świetlicy i w domu wychowanków, systematyczna pomoc w odrabianiu zadań domowych
- Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
- Indywidualne zajęcia korekcyjne
- Zajęcia w grupach zainteresowań: plastyczne, teatralne, modelarskie, językowe, czytelnicze, komputerowe, aerobik
- Zajęcia socjoterapeutyczne grupowe
- Indywidualna terapia wychowanków
Do zadań świetlicy należy w szczególności:
- zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć szkolnych w celu kształtowania postaw społecznie pożądanych i pomocy w prawidłowym rozwoju osobowości
- stwarzanie dzieciom warunków do nauki własnej i udzielanie pomocy w nauce oraz w pokonywaniu trudności szkolnych,
- organizowanie dzieciom czasu wolnego: zabawy, zajęcia sportowe, wycieczki, inne formy aktywnego spędzania czasu oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym,
- dbanie o rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci,
- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,
- pomoc socjalna i poradnictwo rodzinne mające na celu wspieranie i umacnianie rodziny oraz umożliwienie jej przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej,
- dożywianie dzieci,
- organizowanie zajęć korekcyjnych, kompensacyjnych i logopedycznych,
- indywidualne programy korekcyjne,
- organizowanie grupowej pracy z dziećmi i indywidualnej pracy z każdym dzieckiem.
Kryteria i zasady kwalifikacji dzieci do świetlicy

Do świetlicy profilaktyczno - wychowawczej przyjmowane są dzieci będące w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej i wychowawczej z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, patologicznych lub o trudnej sytuacji materialno-bytowej, sprawiające problemy dydaktyczno-wychowawcze, zagrożone sieroctwem lub niedostosowaniem społecznym.
Zgłoszenie dziecka do świetlicy następuje poprzez wypełnienie i złożenie ?skierowania do świetlicy" przez samo dziecko, pedagoga szkolnego, rodziców, opiekuna prawnego, kuratora.
O przyjęciu do świetlicy decyduje dyrektor świetlicy (w porozumieniu z zespołem kwalifikacyjnym).


Bibliografia:
S. Kawula: Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych środowiska rodzinnego. Toruń 1978.
Internet

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 10
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie