-Ważne wydarzenia epoki- historia powszechna
1618 r- początek wojny trzydziestoletniej
1624 r- początek rządów kardynała Richelieu we Francji
1625 r- założenie Nowego Jourku
1648 r- traktat westfalski, koniec wojny trzydziestoletniej
1683 r- bitwa pod Wiedniem
1700 r- początek wojny północnej
1713 r- konoracja Fryderyka Wilhelma III na która Prus (Prusy stają się mocarstwem europejskim)
1721 r- koniec wojny północnej
1721 r- koronacja Piotra I cesarza rosyjskiego

-Ważne wydarzenia epoki- historia Polski
1576 r- początek panowania Stefana Batorego
1587 r- początek panowania Zygmunta III Wazy
1596 r- Warszawa stolicą Polski
1600 r- początek wojen ze Szwecją
1632 r- początek panowania Władysława IV Wazy
1648 r- wybuch powstania Chmielnickiego
1648 r- początek powstania Jana Kazmierza
1655-1660 r- potop szwecki
1669 r- początek panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego
1672 r- wybuch wojny z Turcją
1673 r- poczatek panowania Jana III Sobieskiego
1683 r- bitwa pod Wiedniem
1697 r- początek panowania Augusta II Mocnego
1704 r- elekcja Stanisława Leszczyńskiego

Tło historyczne: sobór trydecki, kontrreforma, inkwizycja, jezuici
Epoka baroku to przede wszystkim czas kontrreformacji i wprowadzenia w życie postanowień soboru tradyckiego.
Poprzedzająca barok epoka renesansu to czas reformacji. W miarę rozwoju myśli reformacyjnych w Kościele katolickim ugruntowało się
stwierdzenie, że jednak niektóre reformy Kościoła są niezbedne. I dlatego w 1545 roku Trydencje zebrał się XIX Sobór Powszechny, czyli wielki zjazd biskupów po przewodnictwem papieża Pawła III. Obrady z przerwami trwały osiemnaście lat!

Podczas soboru trydenckiego uchwalono wiele ustaw:

-poglądy i naukę Marcina Lutra uznawano za herezję
-uporządkowano administrację Kościoła, wzmocniono dyscyplinę w Kościele oraz moralność duchowych
-msze święte miały być odprawiane tylko po łacinie, a nie w językach narodowyc, jak postulowali reformatorzy (to obowiązywało aż do II wojny światowej)
-potwierdzono autorytet papieża jako głowy Kościoła
Niedługo po soborze trydenckim ustanowiono indeks ksiąg zakazanych-urzędowy wykaz dzieł zakazanych do czytania i potępionych przez Kościół rzymskokatolicki.
Na indeksie znajdowały się dzieła m.in. Kopernika (O obrocie sfer niebieskich), Kartezjusza, Bałkaza, Kanta, Woltera, Pascala oraz wielu innych poźniejszych uczonych i pisarzy. Najczęściej dzieła te były palone publicznie, aby podkreślić sprzeciw Kościoła wobec ich publikacji.
W czasie kontrrefirmacji wzmogła się działalność inkwizacji- inkwizacji działającej już od XIII wieku, która zajmowała się sądzeniem osób podejżanych o herezje, czyli poglądy sprzeczne z założeniem wiary Kościoła. Inkwizacjatępiła wszelkie przejawy samodzielnej, orginalności myśli, w tym także naukowej. Skazywano na śmierć nie tylko osoby podejrzewane o głoszenie herezji, lecz także , które broniły herektyków. Od jej wyroku nie było odwołania.
Znaczną rolępodczas kontrreformacji odegrałzakon jezuitów. Był to zakon elitarn: należeli do niego nieliczni, wybrani ludzie. Nie zamekano jej członków w klasztorach, ale "wysyłano" do społeczeństwa. Jezuici zakładali i prowadzili szkoły: średnie, zwane kolegiami, oraz wyższe-akademie. Uczyli w nich przede wszystkim języka łacińskiego i religii, pomijając nauki przyrodnicze, humanistyczne, język ojczysty. Wychowywali młodzież w nietolerancji religijnej i uległości Kościołowi.

Tło historyczne epoki baroku w Polsce:
Okres baroku obejmował cały wiek XVII, jeden z najbardzije niespokojnych w dziejach Rzeczypospolitej.
Czas wojen: XVII wiek to m. in. wojna z Turcją, potop szwecki, wojna z Moskwą, powstanie Chwmielicowego, odsiecz Wiednia.
Wielkość Rzeczypospolitej: potęga ówczesnej Polski (drugiego co do wielkości państwa Europy) nie równoważyła panujących w niej konfliktów narodowościowych i społecznych. W wielonarodowościowej Rzeczypospolitej Polacy stanowili zaledwie ok. 40% ludności, a liczba obywateli obcej narodowości zwiększyła się wraz z włączeniem do obszarów Rzeczypospolitej nowych ziem wchodnich.
Kontreformacja w Polsce: w Rzeczypospolitej wprawdzie nie dochodziło do krwawych wystąpień przeciw innowiercom, ale w roku 1658 sejm podjął uchwałę dającą arianom trzy lata na przejście na katolicyzm. Po upływie tego okresu zmuszono arian do opuszczenia Rzeczypospolitej. W roku 1717 zaatakowano pozostałe odłamy protestanckie, sejm zaakazał innwiercom odprawiania publicznych nabożeństw i budowania zbiorów. Cenzurowano wszystkie wydawnictwa.
Różnice społeczne: coraz gwałtowniej powiększały się różnice społeczne i majątkowe pomiędzy stanem szlacheckim a bardzo wyzyskiwanym stanem chłopskim. Konflikty te przybierały często bardzo radykalne formy (powstanie Kozaków zaporoskich na Ukrainie w roku 1648). Różnice majątkowe istaniały również wewnątrz stanu szlacheckiego.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 153
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie