Przydatność 65%

Wypadki przy pracy i zagrożenia wypadkowe

Autor:

1.Zagrożenia wypadkowe ? to wszelkie zjawiska.które mogą doprowadzić do wypadku.Ma na nie wpływ środowisko materialne i organizacja pracy oraz,w bradzo dużym stopniu,niewłaściwe zachowanie człowieka.Pierwszym sygnałem są zdarzenia wypadkowe (nagłe i nieoczekiwane sytuacje),które dzięki korzystnemu zbiegowi okoliczności nie spowodowały utraty zdrowia pracownika (np. przewrócenie naczynia z wrzącą wodą,która nie poparzyła pracownika).

2.Wypadek ? to nagłe i nieoczekiwane

zdarzenie związane z pracą i wywołane przyczyną zewnętrzną,które spowodowało uraz lub śmierć pracownika.Może ono nastąpić:
a)podczas wykonywania zwykłych czynności na rzecz pracodawcy lub na polecenie przełożonych pracownika
b)w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania pracy lub w podróży związanej z zatrudnieniem
c)podczas wykonywania zwykłych czynności w interesie zakładu,nawet bez poleceń przełożonych

3.Wypadek ciężki ? uważa się zdarzenie,w którego następstwie pracownik doznał ciężkiego uszkodzenia ciała z utratą określonych funkcji (np.wzroku lub słuchu),wystąpiła nieuleczalna lub zagrażająca życiu choroba oraz trwała lub częściowa niezdolność do pracy.

4.Wypadek śmiertelny ? jest wtedy,gdy pracownik ginie na miejscu zdarzenia lub umiera w okresie do sześciu miesięcy od wypadku

5.Wypadek zbiorowy ? zdarzenie,podczas którego zostały poszkodowane co najmniej dwie osoby

6.Pracownik,który uległ wypadkowi,musi niezwłocznie poinformować o tym przełożonego,jeśli pozwala na to jego stan zdrowia.Natomiast pracodawca ma obowiązek:
a)zapewnić poszkodowanemu lub poszkodowanym niezbędną pomoc
b)ustalić okoliczności i przyczyny wypadku
c)natychmiast podjąć działania eliminujące zagrożenie i zapobiegające kolejnym wypadkom

7.Okoliczności i przyczyny wypadków ustalają protokoły powypadkowe sporządzane według wytycznych rozporządzenia Rady Ministrów.

8.Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia rejestru wypadków przy pracy.Rejestruje się te wypadki,które spowodowały niezdolność do pracy (co najmniej jeden dzień) lub doprowadziły do zgonu pracownika.Nie podlegają rejestracji mikrourazy,czyli drobne skaleczenia lub oparzenia,które wymagają najwyżej opatrzenia i nie powodują zwolnienia z pracy.

9.Pracownikowi,który uległ wypadkowi przy pracy,przysługuje świadczenie zdrowotne przyznawane na podstawie protokołów powypadkowych.Świadczenie takie nie przysługuje,jeżeli wyłączną przyczyną wypadku jest rażące naruszenie przez pracownika przepisów i zasad bhp,umyślne niedbalstwo,nietrzeźwość lub wpływ środków odurzających.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 67
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie