Przydatność 55%

Instrukcja przeciwpożarowa w szkole

Autor:

Zasady ogólne.

Zgodnie z artykułem 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, dyrektor szkoły zapewniając jej ochronę przeciwpożarową zobowiązany jest w szczególności:
przestrzegać przeciwpożarowych instrukcji budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami,
zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo możliwości ewakuacji,
przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakłada na dyrektora szkoły obowiązek wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zwana dalej instrukcją powinna określać:
Potencjalne źródła pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania się,
Zasady możliwości zapobiegania powstaniu pożaru,
Zasady zabezpieczenia w podręczny sprzęt gaśniczy obiektów,
Zasady postępowania na wypadek powstania pożaru,
Zasady prowadzenia ewakuacji,
Zasady prowadzenia szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Do zapoznania się z instrukcją i przestrzegania jej ustalę zobowiązania są wszyscy pracownicy, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko. Przyjęcie do wiadomości postanowień instrukcji pracownicy potwierdzają w oświadczeniu własnoręcznym podpisem, które powinno być włączone do akt osobistych pracownika.
Postanowienie instrukcji obowiązują również pracowników firm i przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą lub wykonywujących jakiekolwiek prace na terenie obiektu. Umowa o powierzenia praw lub najem obiektów musi zobowiązywać wykonawców (najemców) do przestrzegania ustaleń wynikających z treści instrukcji. Wykonawcy ponadto zobowiązani są zapoznać z treścią instrukcji swoich pracowników, którzy potwierdzają przyjęcie do wiadomości jej postanowień własnoręcznym podpisem. Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona na prawo i obowiązek kontrolować wykonawców (najemców) w zakresie realizacji w/w ustaleń i przestrzegania przez ich pracowników postanowień instrukcji.

Treść instrukcji przeciwpożarowej ogólnej:
Wszystkie organy administracyjne państwowej, jednostki gospodarki uspołecznionej, instrukcje oraz organizacje społeczne i zawodowe, jak również osoby fizyczne i prawne są zobowiązane brać udział w zapobieganiu pożarom i ich zwalczaniu na zasadach określonych w instrukcji.

Pracownik przed przystąpieniem do pracy jest zapoznać się:
treścią instrukcji;
środkami łączności alarmowej na wypadek pożaru i ich rozmieszczeniem i działaniem
z obsługą i działaniem podręcznego sprzętu przeciwpożarowemu,
z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu pożarniczego i podręcznych środków gaśniczych w terenie.
Zapobieganie pożarom w obiektach oraz na terenie przyległym

Zabronione jest wykonywanie czynności:
używanie ognia i palenia tytoniu w strefach zagrożonych pożarem,
garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu,
rozgrzewanie za pomocą ognia, smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m. od obiektu przyległego do składowiska lub placyku składowego z materiałami palnymi,
wysypywanie gorącego popiołu i żużlu lub spalanie śmieci i odpadów w miejscu umożliwiającym zapalenie się sąsiednich obiektów lub materiałów palnych,
przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 5 m. od:
urządzeń instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą się nagrzewać do temperatury przekraczającej 100 o C
linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV przewodów uziemiających oraz przewodów, instalacji odgromowej
użytkowanie elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym
stosowanie osłon punktów świetlnych z materiałów palnych,
instalowanie opraw świetlnych oraz osprzętu instalacji elektrycznych bezpośrednio na podłożu palnym
składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących celom edukacji
ustawiania na schodach, korytarzach i w przejściach jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację
zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,
ograniczania dostępu do:
wyjść ewakuacyjnych
urządzeń i instalacji przeciwpożarowej, gaśniczej i sterujące takimi instalacjami
wyłączników tablic rozdzielczych prądu oraz głównych zaworów gazu.
Właściciele, zarządcy lub właściciele budynków z wyjątkiem budynków mieszkalnych, jedno rodzinnych są zobowiązani do:
umieszczania w miejscu widocznym wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji przeciwpożarowych,
miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych,
elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
lokalizacja przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównych zaworów gazu oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,
pomieszczeń, w których występują materiały łatwopalne.
Postępowanie w razie pożaru:
W razie powstania pożaru, pracownik obowiązany jest zachować spokój i opanowanie, a jednocześnie do szybkiego i zdecydowanego działania, a w szczególności:
zaalarmować Państwową Straż Pożarną 998,
podporządkować się ściśle zarządzeniom kierownika akcji gaśniczej,
wszcząć wewnętrzny alarm pożarowy,
przystąpić do gaszenia pożaru za pomocą podręcznych środków gaśniczych zgodnie z obowiązującymi zasadami.


Instrukcja w przypadku pożaru.
W przypadku pożaru należy zaalarmować:
straż pożarną
dyrektora, właściciela użytkownika.
Przy alarmowaniu telefonicznym należy dokładnie podać:
adres i miejsce pożaru,
co jest objęte pożarem, jakie występuje zagrożenie,
swoje nazwisko oraz numer telefonu, z którego dokonujemy zgłoszenia pożaru.
3. Przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu sprzętu znajdującego się w pomieszczeniu.
4. Wyłączyć dopływ gazu, prądu i inne znajdujące się w obiekcie instalacje
technologiczne.

5. Wszystkie osoby powinny podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo -
gaśniczej.
w czasie pożaru należy brać czynny udział w ratowaniu osób i mienia, zachować spokój i nie powodować paniki.
W razie potrzeby alarmować
Pogotowie ratunkowe 999
Policję 997
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie elektryczne 991
Pogotowie wodociągowe 994
Nieprzestrzeganie w/w zasad spowodować może zastosowanie sankcji karnych przewidzianych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

Decyzję o podjęciu ewakuacji podejmuje dyrektor szkoły lub jego zastępca.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 179
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie