Przydatność 85%

Prawo cywilne - test z odpowiedziami.

Autor:

1. Aukcja to przetarg:
- ustny

2. Bieg przedawnienia przerywa się przez:
- wytoczenie procesu
- uznanie długu

3. Całym majątkiem wobec wierzycieli spółki handlowej odpowiada:
- wspólnik spółki jawnej

4. Dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego:
- w razie zwłoki wierzyciela
5. Do czynności stanowiących zwykły zarząd wspólną nieruchomością:
- potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli
6. Drzewa na działce są:
- częścią składową gruntu
7. Dziecko 12- letnie nie ma:
- zdolności do czynności prawnych
- zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych
8. Dla ubezwłasnowolnienia całkowicie ustanawia się:
- opiekuna

9. Firma powinna się odróżniać:
- od innych firm prowadzących działalność na tym samym rynku
K
10. Kluczyk od samochodu jest:
- przynależnością samochodu
11. Karę pieniężną można zastrzec na wypadek niewykonania zobowiązania:
- niepieniężnego
12. Konsumentem jest:
- os. fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
13. Księgi wieczyste prowadzone są:
- przez sądy rejonowe
14. Kilogram cukru jest rzeczą:
- oznaczoną co do gatunku
M
15. Milczenie przedsiębiorcy oznacza przyjęcie oferty jeżeli ofertę otrzymał:
- od przedsiębiorcy z którym pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych

16. Nadużycie prawa podmiotowego polega na:
-wykorzystywaniu należnego prawa sprzecznie z zasadami współżycia społecznego
17. Nieważność bezwzględną czynności prawnej powoduje:
- pozorność (może być też stan wyłączający swobodne powzięcie decyzji)
18. Nie są rzeczami:
- zwierzęta
19. Nabycie własności przez zasiedzenie jest:
- pierwotnym nabyciem prawa
20. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty rzeczy sprzedanej przechodzi na nabywcę:
- z momentem wydania rzeczy
21. Nie jest rzeczą:
- złoże węgla
- księgozbiór
22. Nabycie własności od osoby nie będącej właścicielem jest:
- możliwe

23. Oświadczenie woli należycie umocowanego pełnomocnika rodzi skutki wobec:
-mocodawcy
24. Oświadczenie woli złożone drugiej stronie jest skuteczne z momentem:
- dojściem oświadczenia do drugiej strony
25. Osoba wnosząca sprawę do sądu jest:
- powodem
26. Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych oparta jest:
- na zasadzie winy
- na zasadzie słuszności (może być ryzyka)
27. Osobami prawnymi są:
- Skarb Państwa
28. Owoce z sadu są:
- pożytkiem naturalnym

29. Poręczenie jest:
- prawem niesamoistnym
30. Prokurę w spółce z o.o. ustanawia:
- zarząd spółki
31. Prokurę w spółce jawnej ustanawia:
- wszyscy wspólnicy
32. Prawo własności jest prawem:
- bezwzględnym
33. Podmiotem prawa (osobą prawną) jest:
- gmina
34. Postanowienia niejednoznaczne zawarte we wzorcu umowy (regulaminie bankowym) tłumaczy się:
- na korzyść konsumenta
35.

Przydatna praca?

Następna strona: 1 2 Następna Pokaż wszystko

Przydatna praca? tak nie 103
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy