Przydatność 60%

Organizacja administracji publicznej Polski

Autor:

Wstęp
1. Pojęcie administracja publiczna znaczy "służba społeczeństwu" i pochodzi od języka łacińskiego:
"administro" - kierować, zarządzać, służyć
"publicus" - zbiorowy, społeczny, służący ogółowi (nie ma charakteru prywatnego)
Administracja państwowa (publiczna) dzieli się na administrację rządową i administrację samorządową. Administracja rządowa to zespół organów administracyjnych kierowanych przez Radę Ministrów. Administracja samorządowa to administracja szczebla lokalnego oraz regionalnego

2. Organy administracji publicznej :
2.1 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Stanowisko prezydenta istniało w Polsce w okresie międzywojennym i jeszcze kilka lat po II wojnie światowej. Konstytucja z 1952 roku zniosła instytucję prezydenta, a wprowadziła Radę Pal1stwa, z przewodniczącym na czele. Był to organ kolegialny, którego kompetencje były podobne do kompetencji prezydenta jako głowy pal1stwa. W wyniku obrad okrągłego stołu urząd prezydenta został przywrócony i wprowadzony do systemu ustrojowego nowelizacją konstytucji z 7 kwietnia 1989 roku
Prezydent jest wybierany na pięcioletnią kadencję w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, większościowych i w głosowaniu tajnym. Ta sama osoba może być wybrana tylko dwukrotnie. Wybory prezydenckie zarządza marszałek sejmu, a ważność wyboru stwierdza Sąd Najwyższy. Na prezydenta może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do sejmu. Kandydat jest poddawany postępowaniu lustracyjnemu, polegającemu na sprawdzeniu, czy złożył on zgodne z prawdą oświadczenie o współpracy z organami bezpieczeństwa PRL. Kandydata zgłasza co najmniej 100 tysięcy obywateli. O wyborze decyduje bezwzględna większość ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska takiej większości, to przeprowadzana jest druga tura wyborów, do której przechodzi dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów w pierwszej turze.
Kadencja prezydenta rozpoczyna się w dniu złożenia przez niego przysięgi wobec Zgromadzenia Narodowego, a kończy wraz z upływem pięciu lat od dnia objęcia prezydentury. Powody wcześniejszego zakończenia urzędowania mogą być następujące:
? śmierć prezydenta,
? zrzeczenie się prezydentury,
? uznania za Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności prezydenta do sprawowania władzy urzędu ze względu na stan zdrowia,
? złożenie z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu.
Jeżeli prezydent nie może tylko przejściowo pełnić swoich obowiązków, to zawiadamia o tym marszałka sejmu, który je tymczasowo od niego przejmuje.
Prezydent za swoją działalność nie ponosi odpowiedzialności politycznej (parlamentarnej), natomiast za naruszenie konstytucji, ustawy lub popełnienie przestępstwa ponosi odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu.

Przydatna praca?

Następna strona: 1 2 3 4 ... 5 Następna Pokaż wszystko

Przydatna praca? tak nie 105
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie