Przydatność 65%

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Autor:

1.Charakterystyka prawa opiekunczego i rodzinnego
Prawo rodzinne opiera się na normach moralno-obyczajowych. Okresla obowiazki i prawa wynikajace ze stosunku władzy rodzicielskiej i opieki. Utrwala postawy i typy stosunkow pożądane z punktu widzenia zaakceptowanego przez panstwo model rodziny.
2. Rodzaje stosunkow prawnorodzinnych
pokrewienstwo – stosunek prawny wynikajacy z faktu pochodzenia jednego czlowieka od drugiego
powinowadztwo- stosunek prawny pomiedzy dana osoba a krewnymi jej malzonka
malzenstwo-trwaly, egalitarny zwiazek kobiety i mężcz. powstały z ich woli w sposób sformalizowanyokreslany jako swoista dwustronna czynność prawna zbliżona do kategorii umów.
3. Zawarcie małżeństwa
Małżeństwo zostaje zawarte gdy kob i meżcz jednoczesnie obecni złożą przed kierown. USC oswiadczenia ze wstepuja ze soba w zwiazek małż.
Przesłanki ważności:
*odmienność płci, *złozenie zgodnego oswiadczenia woli, *jednoczesna obecnosc, *przyjecie oświadczenia przez kierownika USC
Przeszkody zawarcia małż.
*przeszkoda wieku, *ubezwłasnowolnienia, *choroby psychicznej, *pozostawania w innym związku małżeńskim, pokrewienstwa, *powinowactwa, *przysposobienia
Forma zawarcia małżeń.
*Cywilna w USC przed jego kierownikiem lub zastepcą. Dla obywateli polskich przebywających za granicą: w polskiej placówce konsulowej przed konsulem lub osoba wyznaczoną do wykonywania tej funkji.
*konkordatowa jest to małżeństwo sakramentalne (kościelne), które wywiera skutki cywilno-prawne.
*forma cywilna i wyznaniowa: ślub w kościele lub w siedzibie związku wyznaniowego przed duchownym pod warunkiem ze ratyfikowana umowa miedzynarodowa lub ustawa regulujaca zwiazekmiedzy panstwem a kosciolem lun innym zwiazkiem wyznaniowym to przewiduje pod warunkiem spelnienia dalszych czynnosci z udzialem kierownika USC.
Dokumentowanie stanu cywilnego: dokumenty stwierdzajace tozsamosc, odpis aktu urodzenia, pisemne zapewnienie o braku dolegliwosci wylaczajacych zawarcie malzenstwa, obecnosc 2 swiadków.
4.prawa i obowiazki małzonkow
Prawa majatkowe: *obowiazek wspolnego zycia: wspolnota dzielona, wzajemna lojalnosc i więź duchowa miedzy małżonkami; wspólnota fizyczna, faktyczne współżycie fizyczne małżonków; wspolnota gospodarstwa, posiadanie wspólnego miejsca zam. I prowadzenie wspólnego gosp. domowego.
Prawa niemajatkowe: *obowiazek przyczyniania się do zasp. podst. potrzeb rodziny: praca we wspólnym gosp.domowym ; dostarczanie srodkow materialnych potrzebnych do utrzymania rodziny; osobiste zaangazowanie w wychowanie dzieci, umozliwienie malzonkowi korzystania z mieszkania i przedmiotów znajdujacych się w gospod.do których prawo ma tylko jednemu małżonkowi.
5.Stosunki majątkowe:
Wspólnosc ustawowa
*ustawowa - powstaje z mocy prawa w chwili zawarcia małzeństwa
*umowna-powstaje na podst. Umowy zawartej miedzy malzonkami. Umowa może być rozszerzona lub ograniczona.
Rozdzielnosc majatkowa powstaje w wyniku zaistnienia wskazanych przez k.r.i o zdarzen:
*Ubezwlasnowolnienie 1 z małżonków; ogloszenie upadlosci 1 z małż; wydanie przez sad orzeczenia znoszacego wspólnosc majatkowa malzenska; orzeczenie separacji miedzy malzonkami
W razie umownego ustanowienia o rozdzielnosci majatkowej każdy z malzonkow zachowuje zarówno majatek nabyty przed zawarciem małz jak i majatek nabyty pożniej
Odpowiedzialnosc za długi: jeżeli wierzytelnosc powstala przed rozszerzenie wspólnosci majatkowej wierzyciel którego dłuzycielem jest tylko 1 malzonek może żądać zaspokojenia także z tych przedmiotów, które nalezałyby do majatku osobistego dłuznika, gdyby wspólnosc majatkowa nie zastała rosrzerzona.
6. Ustanie małżeństwa:
Uniewaznienie: wady oswiadczenia woli wstapienia w zwiazek malz; przeszkody malżenskie; wady pełnomocnictwa do zawarcia małz
!Ustanie:
*smierc 1 z małż-dowód odpis aktu zgonu lub odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu zgonu malzonka * uznanie 1 z malż za zmarłego dowód odpis prawomocnego postanowienia sadu o uznaniu malzonka za zmarlego *rozwód dowod: odpis aktu malzenstwa z adnotacja o jego rozwiazaniu lub odpis wyroku rozwodowego *rozwód jeżeli miedzy malzonkami nastapil zupelny i trwaly rozklad pozycia każdy z malzonkow może żądać aby sad rozwiazal malzenstwo przez rozwód *separacja polega na uchyleniu wspólnoty malzenskiej jednak bez prawa wstepowania przez malzonkoe w nowy zwiazek małż.
7 Pokrewienstwo: w linii prostej:spokrewnione sa osoby które pochodza jedna od drugiej
w linii bocznej spokrewnione sa osoby które pochodza od wspolnego przodka
Pokrewienstwo w linii bocznej istnieje także pomiedzy rodzenstwem przyrodnim i pozamałżenskim. Pokrewienstwo a powinowadztwo:w ramach powinowadztwa wyróżnia się linie i stopnie. Powinowatymi w linii prostej x-a w 1 stopniu sa rodzice jego malzonka a także dzieci malzonka z wczesniejszego małżeństwa. W linii bocznej x-a powinowatymi jest rodzenstwo jego małzonka(2stopien)
8. Ustalenie poch. dziecka
ojcostwo meza matki: ojcem dziecka jest mąż matki, gdy dziecko urodziło się w okresie od zawarcia związku małżeńskiego do 300 dni po jego ustaniu (wskutek zgonu małżonka, separacji lub rozwodu);
uznanie dziecka: oswiadczenie o uznaniu dziecka jest czynnoscia jednostronna prawa rodzinnego: oswiadczenie woli- celem jest wywołanie skutku prawnego polegajacego na ustaleniu ojcostwa; oswiadczenie wiedzy za pomoca którego skladajacy przyznaje fakt ze jest rzeczywistym ojcem dziecka
9. Władza rodzicielska – prawa i obowiazki jakie ma zwgledem osoby niepelnoletniej jej opiekun m.in. piecza nad jego majatkiem, przedstawienictwo ustawowe. Władza rodzicielska przusługuje obojgu rodzicom. *Piecza nad osoba dziecka : ksztaltowanie osobowosci dziecka, ochrona zycia i zdrowia dziecka, nadzór na d trybem życia dziecka * zarzad nad majatkiem dziecka: przedmioty wyjete z zarzadu rodziców-zarobki dziecka*przedmioty objete zarzadem rodzicow;przedmioty oddane mu do swobodnego uztyku *reprezentacja dziecka: zakres przedmiotowy:czynnosci prawne:zatwierdzanie i dokonywanie; zakres czynnosci przed organami panstwowymi
10 Przysposobienie -to dobrowolne, uregulowane prawem uznanie dziecka biologicznie obcego za własne. Przysposobienie dziecka jest równoznaczne z przyjęciem do rodziny oraz przyznaniem mu wszelkich praw i obowiązków. Przysposobieniu może podlegać wyłącznie osoba małoletnia. Rodzaje przysposobienia: Pełne-powstaje stosunek jak pomiedzy rodzicami a dziecmi. Cechą tego przysposobienia jest to, że rozciąga się także na zstepnych przysposobionego. Powstają wzajemne prawa i obowiązki alimentacyjne. Niepełne- powoduje powstanie stosunku rodzinnego tylko między przysposabianym i przysposabiającym, nie rozciąga się na krewnych przysposabiającego Całkowite-powstaje skutek pomiedzy rodzicami a dziecmi,skutki przysposobienia razciagaja się na zstepnych przysposobionego, nastepuje maksymalne upodobnienie sytuacji przysposobionego do sytuacji dziecka naturalnego. Jest nierozwiazywalne. Pełne i niepełne może być rozwiazane w drodze orzeczenia sadu opiekunczego w nastepstwie wniesienia stosownego powództwa.
11. Opieka kuratela rodz.zastep.
Rodzina zastepcza –forma prawnej opieki nad dzieckiem z domu dziecka. Przyjęcie dziecka, następuje najczęściej bez zrywania więzi z rodziną biologiczną dziecka. Dziecko zamieszkuje z rodzina która staje za nie się w pełni odpowiedzialna ale jednoczesnie ma obowiazek utrzymywania kontaktów z rodzicami biologicznymi. Kuratela-sadownie ustanowiona forma ochrony osób lub praw majatkowych osób które nie mogą same prowadzic swoich spraw. Kuratele stprawuje kurator ustanowiony przez sad. Opieka nad maloletnim *brak rodziców nie zyja lub sa nieznani *rodzice nie maja zdolnosci do czynnosci prawnych *wladza rodzicielska rodziców została zawieszona * władza rodz.pomimo sadowego ustalenia ojcostwa nie została ojcuprzyznana a nie przysługuje także matce.
12 Obowiazek alimentacyjnyto regularne obligatoryjne swiadczenie na rzecz osob fiz. Do których zobowiazane sa inne osoby fiz. Obowiazek aliment pomiedzy małzonkami: *małzonek względem drugiego małżonka: co do zasady przez cały okres trwania malzenstwa w ramach obowiazku przyczyniania się do zasp. potrzeb rodziny; prawo co do równej stopy zyciowej z zobowiazanym.*po rozwodzie: malzonek uznany za wylacznie winnego rozkladu pozycia; obowiazek wygasa gdy uprawniony malzonek zawrze naoe malzenstwo; malzonek nie jest wyłacznie winny za rozklad pozycia:stan niedostatku u malzonka uprawnionego; obowiazek wygasa w razie zawarcie przez malzonka 2 malzenstwa a także po upływie 5 lat od orzeczenia rozwoduale sad może ten termin wydłuzyc.*separacja brak ograniczenia czasowego obowiazku alimentacyjnego; regulacja analogiczna jak przy rozwodzie *uniewaznienie malz:malzonek zawarl malzenstwo w zlej wierze: istotne pogorszenie sytuacji materialnej malzonka niewinnego-wygasa gdy zawrze malzenstwo kolejny raz; oboje zawarli malzenstwo w zlej wierze lub malzonek nie zawarł malzenstwa w zlej wierze stan niedostatek u malzonka uprawnionego-wygasa gdy uprawniony zawrze zwiazek małż. lub po 5 latach od orzeczenia uniewaznienia malz ale sad może przedłuzyc termin.
Alimenty-pokrewienstwo: *rodzice wzgl. dziecka :do osiagniecia przez dziecko samodzielnosci finansowej; uprawniony ma co do zasady do rownej stopy zyciowej z zobowiazanymi *krewniw wzgl innych w linii prostej:stan niedostatku u uprawnionego *brat\siostra wzg rodzenstwa: stan niedostatku u uprawnionego; swiadczenia alimentacyjne nie mogą być polaczone z nadmiernym uszczerbkiem dla zaobowiazanego dla jego najblizszej rodziny Obowiazek aliment wynikajacy z powinowactwa: *ojczym\macocha wzgl pasierba: żadanie swiadczenia odpowiada zasada wspolzycia społ:stan niedostatku u uprawnionego
*pasierbica\pasierb wzgl ojczyma\macochy: stan niedostatku u uprawnionego; ojczym\macocha przyczynił(a) się do wychowania i utrzymywania pasierba\pasierbicy; żądanie swiadczenia odpowiada zasada wspolzycia społ.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 24
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie