Przydatność 60%

Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego

Autor:

Metody i Techniki Obsługi Ruchu Turystycznego


Zakres materiału

1. Podstawowe pojęcia i definicje związane z turystyką i ruchem turystycznym .
2. Systemy organizacji obsługi ruchu turystycznego na świecie .
1. Światowa Organizacja Turystyki ( WTO ) .
2. Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie turystyki .
3. Organizacje turystyczne w wybranych krajach europejskich
3. Organizacja i zadania organów administracji państwowej i samorządowej .
1. Zarys historii turystyki w Polsce .
2. Struktury organizacyjne .
3. Polska Organizacja Turystyczna .
4. Polskie Izby Turystyczne .
5. Polska Agencja Rozwoju Turystyki .
6. Instytut Turystyki .
4. Krajowy ruch turystyczny ( statystyka w turystyce w Polsce ) .
1. Regiony turystyczne w Polsce .
2. Uczestnictwo Polaków w turystyce .
3. Charakter podróży krajowych .
4. Charakter podróży zagranicznych .
5. Uczestnictwo dzieci i młodzieży w turystyce .
6. Turystyka osób niepełnosprawnych .
7. Seniorzy w turystyce .
5. Elektroniczny rynek turystyki zagranicznej i w Polsce .
1. Komputeryzacja w hotelach i biurach podróży .
2. Komputerowe systemy rezerwacji .
3. Komputerowe systemy informacji turystycznej .
6. Organizacja , struktura i zakres działalności biur podróży .
1. Rodzaje biur podróży .
2. Polskie biura podróży w świetle ustawy o usługach turystycznych .
3. Warunki założenia biura podróży . Tryb postępowania , dokumentacja .
4. Kryteria doboru kadry pracowniczej .
5. Turystyczny Kodeks Etyczny .
7. Umowy turystyczne w ruchu krajowym i międzynarodowym .
1. Rodzaje umów .
2. Prawa i obowiązki stron .
3. Zawieranie umów .
4. Skutki prawne odstąpienia od warunków umowy .
5. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów z klientem .
6. Karta Frankfurcka .
8. Ubezpieczenia w turystyce .
1. Firmy ubezpieczeniowe .
2. Pośrednictwo ubezpieczeniowe .
3. Rodzaje ubezpieczeń .
4. Podstawowe dokumenty .
9. Tworzenie produktu turystycznego .
1. Pojęcie produktu turystycznego .
2. Formy turystyki przyjazdowej i wyjazdowej .
3. Rodzaje imprez turystycznych .
4. Techniki programowania , kalkulacji , organizacji i obsługa imprez turystycznych .
5. Krajowy ruch przyjazdowy i wyjazdowy .
6. Zagraniczny ruch krajowy i przyjazdowy .
7. Przygotowanie i realizacja imprez turystycznych .
8. Programowanie imprez specjalistycznych .
9. Podstawowa dokumentacja .
10. Zasady akwizycji .
11. Rozliczanie imprez turystycznych .
10. Transport w turystyce .
1. Komunikacja kolejowa .
2. Komunikacja lotnicza .
3. Komunikacja morska .
4. Komunikacja na jeziorach .
5. Komunikacja na rzekach .
6. Komunikacja autobusowa .
11. Kadra w obsłudze ruchu turystycznego . Rodzaje , zakres uprawnień i obowiązków .
1. Pilotaż wycieczek .
2. Przewodnictwo turystyczne .
3. Organizator turystyki .
4. Wychowawca kolonijny .
12. Przepisy paszportowe , wizowe , celno-dewizowe , graniczne , sanitarne w kraju docelowym i tranzytowym .
1. Polskie przejścia graniczne .
2. Rodzaje paszportów i wiz .
3. Polskie placówki dyplomatyczne na świecie .
4. Opieka konsularna nad turystami .
5. Bezpieczeństwo uczestników imprez .
6. Obowiązek szczepień .
13. Proekologiczny rozwój turystyki i rekreacji w Polsce .
1. Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki .
2. Turystyka alternatywna .
3. Ekoturystyka .


PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE ZWIĄZANE Z TURYSTYKĄ I RUCHEM TURYSTYCZNYM


Ruch turystyczny – zjawisko o charakterze społeczno-kulturowo-ekonomicznym polegające na podróżowaniu w celach rekreacyjnych , poznawczych , duchowych , zdrowotnych i rozrywkowych . Jest to ruch dobrowolny i czasowy ( bez motywów zarobkowania i osiedlania się

Obsługa ruchu turystycznego – gospodarka turystyczna oparta na środkach materialnych i organizacyjnych , która urzeczywistnia potrzeby transportowe , noclegowe , żywieniowe i inne towarzyszące usługi mające na celu realizację podróży podjętej przez turystę .


Fazy rozwoju ruchu turystycznego :
• Faza pierwsza – od zakończenia I wojny światowej do końca lat 50. W wyjazdach turystycznych dominowały cele wypoczynkowe i rekreacyjne .Istotna była regeneracja sił fizycznych .
• Faza druga – okres lat 1960 – 1980 . Wzrost liczby wyjazdów . Cele : bierny wypoczynek i rozrywka .
• Faza trzecia – okres od 1980 . Cele : wypoczynkowe poznawcze , duchowe .
Obecnie można dodać fazę czwartą – okres obejmujący przełom wieków , w którym następuje silny wzrost turystyki poznawczej , a także rozwój turystyki biznesowej i zwrot ku naturze ( ekoturystyka ) .


Klasyfikacja ruchu turystycznego (w literaturze jest wiele różnych ) ( WTO ) :
 Według kryterium pochodzenia turysty :
1. turystyka krajowa – podróże po własnym kraju .
2. turystyka przyjazdowa – przyjazdy osób mieszkających stale gdzie indziej .
3. turystyka wyjazdowa – wyjazdy osób poza teren
Dalsze podgrupy :
- turystykę wewnątrz krajową tworzy turystyka krajowa i przyjazdowa ;
- turystykę narodową tworzy turystyka krajowa i wyjazdowa ;
- turystykę zagraniczną tworzy turystyka przyjazdowa i wyjazdowa ;


Rys. Formy i kategorie turystyki . Według kryterium motywacji wyjazdów ( zgodnie z podziałem W.Gaworeckiego ) :
4. Turystyka wypoczynkowa ( regeneracja sił fizycznych i psychicznych ) : weekendowa , urlopowa , a także lecznicza lub uzdrowiskowa ;
5. Turystyka kulturalna : poznawcza , alternatywna , pielgrzymkowa ( religijna ) ;
6. Turystyka sportowa : aktywna i pasywna ;
7. Turystyka towarzyska : rodzinna , klubowa , grup nieformalnych ;
8. Turystyka związana z gospodarką ;podróże w interesach , uczestnictwo w kongresach , targach , wystawach , konferencjach , turystyka motywacyjna ;
9. Turystyka związana z polityką : turystyka dyplomatyczna , uroczystości polityczne ;
Inne wyróżniane rodzaje turystyki : krajoznawcza , kwalifikowana , morska , etniczna , polonijna , młodzieżowa , gastronomiczna , seniorów , osób niepełnosprawnych , agroturystyka .

 W.I.Azar (1972 ) dzieli turystykę z uwzględnieniem :
• Miejsca pobytu ( kraj , zagranica ) ;
• Stopnia aktywności ( aktywna , pasywna ) ;
• Celu wyjazdu ;
• Sposobu organizacji ( zorganizowana lub nie , grupowa lub indywidualna ) ;
• Czasu pobytu ( krótkotrwały lub długotrwały ) ;
• Używanego środka lokomocji ;
• Rodzaju zakwaterowania ;
• Różnic w intensywności przemieszczeń turystycznych ( stała lub sezonowa ) ;
 Radziecki geograf M.A.Ananiew (praca D.Jakubikov i in. 1995) podaje podział według :
• Celu ;
• Czasu ;
• Miejsca zakwaterowania ;
• Charakteru pobytu ;
• Rodzaju transportu ;
 Z punktu widzenia organizatora obsługi ruchu turystycznego , czyli biura podróży , istotny jest podział według następujących kryteriów :
1. Forma organizacji :
a. Zorganizowany ;
b. Niezorganizowany ;
2. Kierunek ruchu w stosunku do organizatora :
a. wyjazdowy ;
b. przyjazdowy ;
3. Sposoby rozliczania :
a. Krajowy ;
b. Zagraniczny ;
4. Wielkość :
a. Indywidualny ;
b. Grupowy ;
c. Masowy ;


Rys. Odwiedzający w strukturze ogółu podróżnych .
Region turystyczny – stosunkowo jednorodny obszar , który wyróżnia się z otoczenia określonymi cechami naturalnymi lub nabytymi ( czyli charakteryzuje się atrakcyjnymi walorami turystycznymi ) .

Rzeczywisty region turystyczny – już zagospodarowany i odwiedzany
Potencjalny region turystyczny – nie zagospodarowany , bez lub z bardzo małym ruchem turystycznym

Biorąc pod uwagę usytuowanie obszarów popytu i podaży turystycznej > wydziela się dwa podstawowe :
• Turystyczny region metropolitalny ( duże skupiska miejskie ) ;
• Turystyczny region preferencyjny ( duża atrakcyjność walorów przyrodniczych ) . Dzieli się ze względu na kształt obszaru na :
 Regiony pasmowe ( najczęściej przy wybrzeżach ) ;
 Węzłowe ( najczęściej związane ze środowiskiem górskim i pojeziernym ) ;


Światowa Organizacja Turystyki ( WTO ) wyodrębnia sześć światowych makroregionów , w ramach których wyznacza 12 subregionów :

1) EUROPA – wschodni , północny , zachodni i południowy subregion ;
2) AMERYKA – A.Północna , A.Południowa , A.Środkowa , Karaiby ;
3) AZJA WSCHODNI i OBSZAR PACYFIKU z AUSTRALIĄ ;
4) AFRYKA – wschodni , północny , zachodni , południowy , środkowy subregion ;
5) BLISKI WSCHÓD
6) AZJA POŁUDNIOWA


Największymi regionami w Europie , ze względu na skalę ruchu turystycznego i położenie są
 Turystyczny region basenu Morza Śródziemnego ;
 Turystyczny region alpejski ;


SYSTEMY ORGANIZACJI RUCHU TURYSTYCZNEGO NA ŚWIECIE

Systemy organizacji obsługi ruchu turystycznego na świecie tworzą :
• Organizacje i stowarzyszenia turystyczne o charakterze lokalnym , regionalnym , krajowym międzynarodowym lub światowym ;
• Jednostki organizacji rządowej i samorządowej ;
• Organizacje społeczne ;
• Podmioty gospodarcze – producenci usług turystycznych , jednostki pośredniczące ;

Pierwsze organizacje turystyczne powstały w XIXw. A były to zrzeszenia turystów górskich :
 W 1857r. British Alpin Club w Anglii ;
 W 1873r. Towarzystwo Tatrzański w Polsce ;
Najstarszą organizacją turystyczną jest Międzynarodowa Liga Towarzystw Turystycznych powstała w 1898r. , która w 1919r. Zmieniła nazwę na Międzynarodowe Stowarzyszenie Turystyki ( Alliance International de Tourisme AIT )
Światowa Organizacja Turystyki ( WTO )
Polska jest członkiem – założycielem WTO . Światowa Organizacja Turystyki powstała w 1925r. Jako spadkobierczyni Międzynarodowej Unii Oficjalnych Organizacji Turystycznych działającej od 1874r. Jej siedziba mieści się w Madrycie .
Obecnie do WTO należy 139 państw , reprezentowanych przez rządowe organy do spraw turystyki i ponad 350 członków afiliowanych . WTO jest jedną z nielicznych instytucji międzynarodowych o statucie organizacji międzyrządowej dopuszczającej udział w jej pracach przedstawicieli sektora prywatnego . Przynosi to dobre efekty , umożliwiając wszechstronne uwzględnienie specyfiki przemysłu turystycznego , w którym sektor prywatny pełni decydującą rolę .
Głównym celem działalności Światowej Organizacji Turystyki jest promocja i rozwój turystyki jako dziedziny stymulującej przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy , a także sprzyjającej wzajemnemu zrozumieniu się narodów , a także inicjowanie działań w zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego .
Najwyższą władzą WTO jest Zgromadzenie Ogólne . Posiedzenia Zgromadzenia organizowane są co dwa lata . Ostatnie odbyło się po raz pierwszy w dwóch państwach – Republice Korei i Japonii . Sekretarzem generalnym Światowej Organizacji Turystyki jest Francesco Frangillio , a jego kadencja upłynie w 2005r.
Zatwierdzone hasło na światowe dni turystyki ( 27 wrzesień 2003 )
„ Turystyka – siłą napędową w działaniach na rzecz zwalczania skutków ubóstwa , tworzenia nowych miejsc pracy i zapewnienia spokoju społecznego ”

Zgromadzenie wybrało Algierię jako gospodarza głównych obchodów światowego Dnia Turystyki w 2003r. Dokonano również wyboru miejsca i terminu XV posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego – zostanie ono zorganizowane w październiku 2003r. W Pekinie .Adresy internetowe międzynarodowych organizacji turystycznych :
 WTO www.world-tourism.org
 OECD www.oecd.org
 WORL TRAVEL www.TourismCouncil & www.wttc.org
 EUROSTAT www.eu.int/comm/eurostat


Tendencje turystyki światowej i europejskiej według WTO :
Według wstępnych wyników WTO , liczba międzynarodowych podróży wyniosła w 1999r. 663 miliardy , czyli o 4,1% więcej niż w poprzednim roku ;
Przychody z turystyki międzynarodowej wzrosły nieco mniej ( blisko 3% ) , osiągając kwotę 453 miliardów USD ;
Bardzo dobre wyniki osiągnął Region Wschodniej Azji i Pacyfiku z ogólną liczbą przyjazdów 97milionów , o 10,5% więcej niż w 1988r. Wzrost objął wszystkie ważniejsze kraje regionu , zwłaszcza Malezję ( +42,9% ) , Singapur ( +11,1% ) , Tajlandię ( +10,3% ) , prowincję Hong – Kong ( +11,5% ) i Chiny ( +7,9% ) ;
Ruch turystyczny w Europie wzrósł w 1999r. O 2,3% . Był to dobry rok dla południa kontynentu , zwłaszcza Grecji ( +9,9% ) i Hiszpanii ( + 9,2% ) . Dobre wyniki zanotowano też w Irlandii ( + 7,4% ) i Holandii ( +5,3% ) .Z drugiej strony , we wschodniej i środkowej Europie nastąpił spadek liczby przyjazdów ( do Węgier – o 13,8% , Polski – o 4,5% i Czech – o 1,8% ) . Duże straty poniosła też Turcja i Chorwacja ;Europa pozostaje nadal regionem o największej liczbie wizyt – w latach 1995 – 1999 60% wszystkich światowych podróży zrealizowano właśnie w Europie . Najliczniej odwiedzaną częścią kontynentu była w 1999r. Europa Zachodnia ( 34,7% wizyt ) a w następnej kolejności Europa Południowa ( 30,4% wizyt ) i Środkowo – Wschodnia ( 21,1% wizyt ) .
80% międzynarodowych turystów w Europie pochodzi z krajów europejskich , a 87% wyjazdów Europejczyków realizuje się w Europie .


Na seminariach podczas targów turystycznych w Berlinie na ITB2000 podkreślono następujące tendencje :

Najważniejszymi elementami rynku będą w najbliższej przyszłości : kobiety , osoby samotne , mieszkańcy dużych miast , osoby osiągające dochody przeciętne i wyższe , a także lepiej wykształcone , w wieku 25 – 40 lat ;
Ze względu na starzenie się społeczeństw europejskich wzrasta liczba podróży osób w wieku powyżej 65 lat – w 1999r. O 16% . Obecnie 1% wszystkich podróży stanowią wyjazdy osób w wieku emerytalnym ;
Rośnie popyt na usługi spakietowane , zwłaszcza w podróżach daleko dystansowych ;
Wzrost popytu na turystykę zdrowotną ( uzdrowiska i usługi sanatoryjne ) ;
Skracanie przeciętnej długości pobytu ;
Maleje zainteresowanie turystyką aktywną ( turystyka górska , noclegi na campingach itp. ) na rzecz spokojnego wypoczynku na plaży ;
Rosnącą rolę spektakularnych imprez organizowanych w dużych miastach , przy malejącej roli tradycyjnej turystyki kulturalnej ;


Natomiast ETC zwraca uwagę na liczne zagrożenia i wyzwania stojące przed turystyką europejską :

Rosnąca oferta różnych towarów i usług może stanowić rosnącą konkurencję wobec wydatków na turystykę ;
Rosnące rozwarstwienie dochodów gospodarstw domowych sprawia , że będziemy mieli do czynienia z jednej strony z grupą osób coraz bogatszych ale dysponujących małą ilością czasu wolnego , a z drugiej strony – z grupami uboższymi mającymi więcej czasu wolnego , ale mniejszą ilością pieniędzy ;
Postęp technologiczny , zwłaszcza w systemach informacji i dystrybucji – wymusi zmiany w branży turystycznej . Już obecnie rosnąca liczba doświadczonych turystów chętnie wykorzystuje nowe możliwości techniczne do samodzielnego organizowania podróży i dokonuje rezerwację bezpośrednio u usługodawców ;
Turyści stają się bardziej wrażliwi na zjawiska recesyjne w gospodarce oraz zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub ekologicznego ;

Miejsce Polski w turystyce światowej
Według oszacowań Instytutu Turystyki liczba przyjazdów turystów wyniosła 17,95 milionów Mimo spadku , Polska nadal zajmuje w ostatnio publikowanym rankingu Światowej Organizacji Turystyki wysoką ( dziesiątą ) pozycję pod względem liczby przyjazdów .
Należy podkreślić , że stosunkowo wysokie pozycje turystyki przyjazdowej do Polski są w głównej mierze wynikiem dużej liczby wielokrotnych odwiedzin Polski przez mieszkańców krajów sąsiednich , a w dalszej kolejności mieszkańców pozostałych krajów europejskich . Łączne przychody dewizowe Polski ( po uwzględnieniu wydatków turystów , odwiedzających jednodniowych oraz płatności rejestrowanych przez NBP ) , wyniosły w 1999r. 6,1 miliarda USD . W stosunku do roku 1998 oznacza spadek o 23,2% i przesunięcie w rankingu WTO z 12 na 17 miejsce wśród najwięcej zarabiających na turystyce państw świata . Spadek wpływów dewizowych zanotowano również w : Turcji ( 36% ) , Chorwacji ( 7% ) , Słowacji ( 5,9% ) i niektórych krajach Europy Środkowej .
Powrót turystów na rynki Azji Południowo – Wschodniej korzystnie wpłynął na pozycję Australii i Tajlandii , które wyprzedziły Polskę na liście rankingowej Światowej Organizacji Turystyki .


Prognozy WTO rozwoju turystyki do 2020 roku :
 Liczba podróży na świecie wyniesie w 2020r. Około 1561 milionów , a wpływy osiągną wartość blisko 2 bilionów USD ;
 Europa pozostanie najczęściej odwiedzanym regionem świata – przewiduje się 717 milionów podróży w 2020r. I 46% udział w światowym rynku ;
 Wśród poszczególnych regionów Europy największy wzrost przyjazdów odnotują : Kraje Europy Środkowo – Wschodniej ( 223 miliony ) oraz Południowo – Wschodniej – kraje basenu Morza Śródziemnego ( 212 milionów ) ;
 Region Azji Wschodniej i Pacyfiku stanie się drugim z kolei najczęściej odwiedzanym miejscem na świecie – jego udział wzrośnie do 25% .

Gospodarka turystyczna : podstawowe oszacowania i prognozy WTTC .
Zgodnie z szacunkami WTTC w 2000r łączny popyt turystyczny na świecie wyniesie około 4,5 bilionów USD i w okresie do 2010r. Wzrośnie prawie dwukrotnie ( do około 8,5 bilionów USD ) . Średnie roczne tempo wzrostu popytu wyniesie około 4,2% .Oznacza to , że w 2000r. W skali całego świata przemysł związany z turystyką i podróżami przyczyni się do wytworzenia 4,1% Produktu Krajowego Brutto ( 1359 milionów USD ) . Wpływ szeroko rozumianej gospodarki turystycznej jest znacznie większy . Szacuje się , że jej udział wzrośnie o 10,8% .Rys. Przewidywane roczne tempo wzrostu niektórych składników konsumpcji turystycznej ( 2000 – 2010 ) .Rys. Kraje świata przyjmujące najwięcej turystów zagranicznych ( w mln )
Miejscowości ( ośrodki ) przyjmujące najwięcej przyjezdnych z państw wyszczególnionych w tabeli .

Francja :
 Lazurowe Wybrzeże : Cannes , Nicea ;
 Paryż ;
 Sanktuaria Maryjne : Lurt , Lasalett , Taize i inne ;
 Champagne , dolina Loary ;
Hiszpania :
• Costa Brava ;
• Madryt ;
• Sevilla ;

USA :
 Nowy Jork + okolice ;

Włochy :
• Rzym + Watykan ;
• Północne Włochy : Florencja , Mediolan ;
• Riviera Atlantycka : Rimini , Wenecja ;

Chiny :
 Pekin ;
 Shanghai ;
 Shaolin
Wlk.Bryt. :
• Oxford ;
• Londyn ;
• Cambridge ;


Rys. Kraje świata zarabiające najwięcej na turystach zagranicznych ( w mld.$ )

Rys. Kraje świata , których mieszkańcy wydają najwięcej na turystykę ( w mld $ )

Rys. Prognozy przyjazdów na świecie według regionów


Organizacje międzynarodowe w turystyce
Turystyka jako zjawisko społeczno , ekonomiczno , kulturowo , przestrzenne i ekonomiczne sprawia wraz z zespołem zagadnień z nią związanych zajmują się pośrednio lub bezpośrednio organizacje międzyrządowe . Wspólną cechą ich działalności i dążeń jest stworzenie dogodnych warunków rozwoju i efektywnej współpracy międzynarodowej w turystyce . Organizacje te dzieli się na dwie podstawowe grupy :

Międzynarodowe ( rządowe ) – tworzone przez państwa i działające na podstawie umów międzynarodowych , charakteryzujące się istnieniem stałych organów o określonych kompetencjach i uprawnieniach . Do takich struktur o rozmiarze światowym należy ONZ , w ramach której sprawami turystyki zajmują się następujące organy : Zgromadzenie Ogólne , Rada Gospodarcza i Społeczna , czy też organizacje wyspecjalizowane ONZ takie jak : UNESCO , FAO , Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju , Organizacja Międzynarodowa Lotnictwa Cywilnego , Międzynarodowa Organizacja Pracy , Międzynarodowy Fundusz Walutowy , Światowa Organizacja Turystyki ( WTO ) i inne . Natomiast do organizacji o zasięgu regionalnym zalicza się między innymi : Unię Europejską , Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju , Między amerykańskie Kongresy Turystyki , Arabski Związek Turystyczny . Do najważniejszych aktów prawno – międzynarodowych w aspekcie turystyki należy zaliczyć :
1) Konwencja celna ( Nowy York 1954r. ) dotycząca ułatwień celnych dla potrzeb turystyki ;
2) Konwencja o odpowiedzialności hotelarzy za rzeczy podróżnych w hotelu ( Paryż 1962r. )
3) Konwencja o przedmiocie umowy o : podróż – organizacja i pośrednictwo podróży ( Bruksela 1970r. );
• Pozarządowe – tworzone przez związki , instytucje , osoby prawne i fizyczne z różnych państw .


Organizacje Pozarządowe są dzielone na :

 Zajmujące się ogólnymi sprawami turystyki :
• Organizacje uniwersalne np. Międzynarodowa Akademia Turystyki w Monte Carlo ( 1951r. ) , Stowarzyszenie Turystyczne w Luksemburgu ( 1898 ) ;
• Organizacje regionalne np. Europejska Komisja Turystyki , Stowarzyszenie Turystyczne Rejonu Oceanu Spokojnego ;
 Zajmujące się wybranymi zagadnieniami turystyki np. Międzynarodowa Federacja Samochodowa ( Paryż 1904r. ) , Międzynarodowa Federacja Motocyklowa ( 1904r. ) ;
 Zawodowe Organizacje Turystyczne :
• Transportowe np. Międzynarodowy Związek Przewoźników Drogowych , Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego ( IATA ) ;
• Hotelarskie np. Międzynarodowe Stowarzyszenie Hotelowe ( Londyn 1946r. ) , Międzynarodowa Federacja Schronisk Młodzieżowych ( Amsterdam 1932r. )
• Podróż np. Światowa Organizacja Biur Podróży ( WATA ) ( Genewa 1949r. ) , Światowa Federacja Stowarzyszeń Biur Podróży ( FUAAV ) ( Rzym 1966r. ) ;
 Organizacje pośrednio związane z turystyką np. Międzynarodowa Izba Handlowa , Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych ;

ORGANIZACJE TURYSTYCZNE W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH


Narodowe organizacje turystyczne w wybranych krajach europejskich
Podział administracji na dwie struktury zarządzania sektorem turystyki na szczeblu krajowym jest typowy dla większości krajów zachodnioeuropejskich . Pierwszą z nich jest organ administracji rządowej zwany Narodową Administracją Turystyczną ( National Tourism Administration NTA ) odpowiedzialny za formułowanie polityki turystycznej w ramach ogólnej strategii gospodarczej .

Przedstawiciele administracji rządowych wskazują na następujące podstawowe cele rady sferze turystyki :

• Rozwój gospodarki poprzez wzrost udziału turystyki w gospodarce narodowej ;
• Walka z bezrobociem ;
• Harmonizowanie gospodarki z ochroną środowiska ;
• Wspieranie rozwoju regionalnego poprzez rozwój turystyki ;
Do podstawowych zadań zgodnej administracji odpowiedzialnej za sprawy turystyki zalicza się ( według kolejności ) :

• Tworzenie wizerunku kraju jako destynacji turystyki ;
• Podnoszenie jakości działań na szczeblu krajowym ;
• Prowadzenie i poszerzanie współpracy pomiędzy centralnymi organizacjami administracji państwowej oraz organizacji krajowych ;
• Wzrost opłacalności działalności gospodarczej ;
• Rozwiązywanie problemów związanych z podnoszeniem jakości usług ( standard bazy noclegowej , usług , kadr ) ;
• Rozszerzanie współpracy na szczeblu międzyregionalnym ;

Drugą strukturą organizacji jest rządowo – samorządowa Narodowa Organizacja Turystyczna ( National Tourism Organisation NTO ) , sprawująca bieżące funkcje operacyjne głównie w zakresie marketingu i promocji turystyki . Do podstawowych celów NTO zalicza się :
• Wzrost wydatków turystycznych i dochodów z turystyki ;
• Rozwój popytu na najbardziej opłacalnych rynkach i segmentach ;
• Wzrost zatrudnienia w turystyce ;


Według przedstawicieli administracji rządowej do podstawowych zadań NTO zalicza się :
 Stymulowanie popytu na usługi turystyczne z gospodarczego punktu widzenia ;
 Koordynacja promocji zagranicznej ;
 Tworzenie narzędzi promocji dla przemysłu turystycznego ;
 Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w działaniach promocyjnych ;

Organizacja ta jest odpowiedzialna za kształtowanie wizerunku kraju na rynkach zagranicznych i krajowych oraz za wspieranie sektora turystyki w zakresie informacji turystycznej , marketingu i rozwoju produktu turystycznego .
Administracja państwowa a Narodowa Organizacja Turystyczna .
Z 27 krajów OECD tylko w Belgii i w Polsce nie ma NTO , a w 2 NTO jest integralną częścią administracji państwowej , w 10 NTO jest odrębną instytucją w pełni zależną od administracji rządowej ( NTA ) , a w 14 dalszych NTO jest odrębną strukturą organizacyjną jedynie częściowo zależną od rządu . W tabeli poniżej podano przykłady organizacji w wybranych krajach .

Finansowanie działalności NTO .

W 6 z 27 krajów działalność NTO jest w 100% finansowana przez administrację państwową , w pozostałych zarówno przez administrację jak i przemysł turystyczny , władze samorządowe i tym podobne .

Rys. Udział źródeł finansowania działalności NTO w wybranych krajach w procentach .

ORGANIZACJA I ZADANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ


Organizacje Turystyki w Polsce .
Organizacja i zadania organizmów administracji państwowej i samorządowej

Turystyka jako jedna z gałęzi gospodarki krajowej w ostatnim dziesięcioleciu podlegała różnym działom administracji państwowej . Od 1999r. Funkcję tę sprawował Prezes Radu Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki powołany przez Prezesa Rady Ministrów na mocy ustawy z dnia 25 stycznia 1991r.Głównymi zadaniami stawianymi przed Prezesem UKFiT były : realizacja określonej polityki państwa w zakresie rozwoju turystyki , współpraca z organami , instytucjami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi mającymi wpływ na usługi turystyczne , a także promocja polski . Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r. zwiększyła zakres oddziaływania powyższego organu na zagospodarowanie turystyczne , regulacje prawne dotyczące obsługi rynku turystycznego , jakość produktu turystycznego . Brak silnych związków turystyki z kulturą fizyczną doprowadził do powstania kolejnej ustawy z dnia 24 lipca 1999r. , która uznała turystykę za odrębny dział administracji rządowej nie podlegający już przekształconemu UKFiT na UKFiS ( Urząd Kultury Fizycznej i Sportu , od dnia 30 listopada 1999r. ) , a będąca jednym z trzech działów należących do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej . Następnie na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2000r. kierowanie sprawami turystyki zostało powierzone Ministrowi Gospodarki , a wcześniejsza nowelizacja ustawy o usługach turystycznych ( z dnia 28 kwietnia 2000r. ) przekazała Ministrowi właściwemu do spraw turystyki dotychczasowe kompetencje Prezesa Rady Ministrów do spraw wydawania rozporządzeń . Powyższy minister nadzoruje prace Polskiej Organizacji Turystycznej ( POT-u ) i podległy jest mu Instytut Turystyki . 24 października 2000r został powołany Departament Turystyki odpowiedzialny za wykonywanie zadań Ministra Gospodarki w zakresie prac związanych z turystyką . Od stycznia 2003r. Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej zajmuje się sprawami turystyki , a dokładnie powołany Departament Turystyki . . Departament Turystyki , który jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w zakresie prac związanych z turystyką . Komórka ta składa się z następujących działów :
• Wydział Strategii , Współpracy Regionalnej i Programów Pomocy ;
• Wydział Usług Turystycznych ;
• Wydział Współpracy Międzynarodowej ;
• Wydział Badań Rynku i Szkoleń ;
• Zespół do Spraw Zagadnień Finansowych ;

Podstawowe funkcje i zadania Departamentu Turystyki :
1. przygotowanie rozwiązań systemowych stymulujących rozwój turystyki i wzrost krajowego produktu turystycznego ;
2. opracowanie i monitorowanie realizacji programów z zakresu turystyki ;
3. zagospodarowanie przestrzenne kraju w zakresie turystyki i wypoczynku ;
4. ocena usług turystycznych ;
5. ochrona konsumentów usług turystycznych ;
6. sprawozdawczość statystyczna w turystyce ;
7. prowadzenie Centralnego Rejestru Zezwoleń ;
8. dostosowanie zasad świadczenia usług turystycznych do standardów Unii Europejskiej ;
9. wspieranie procesu kształcenia i szkolenia kadr turystyki ;
10. prowadzenie prac badawczych , zwłaszcza przez Instytut Turystyki ;

Przemysł turystyczny uzależniony jest od wielu gałęzi gospodarki narodowej , dlatego też niezbędna jest współpraca Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z innymi organami administracji państwowej . Zadania dotyczące turystyki związane są między innymi z ministrem właściwym do spraw :
 transportu w zakresie infrastruktury transportowej , ruchu drogowego , kolejowego , lotniczego , żeglugi śródlądowej , przewozu osób i rzeczy i innych ;
 gospodarki morskiej w zakresie transportu i żeglugi morskiej , portów i marin morskich , ochrony środowiska morskiego i innych ;
 środowiska w zakresie ochrony przyrody ;
 wewnętrznych w zakresie kontroli ruchu granicznego , bezpieczeństwa , ochrony przeciwpożarowej , przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym , wydawaniu paszportów i innym ;
 edukacji narodowej w zakresie rekreacji i edukacji ;
 kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w zakresie dóbr kultury i muzeów , cmentarzy , grobów , miejsc pamięci narodowej , pomników , wymiany kulturalnej z zagranicą , promocji kultury ludowej i innych ;
 architektury i budownictwa w zakresie nadzoru budowlanego ;
 finansów publicznych w zakresie prawa celnego i dewizowego , podatków i innych ;
 rolnictwa i gospodarki żywnościowej w zakresie turystyki wiejskiej ;

Decyzją Ministra Gospodarki z 10 stycznia2001r. została powołana Rada Turystyki , jako pomocniczy organ do kształcenia polityki w zakresie turystyki , zagospodarowania turystycznego kraju , mechanizmów regulujących rynek turystyczny oraz promocji polskiej turystyki . Praca tego organu jest również wyrazem wspólnych działań administracji rządowej , samorządu gospodarczego i organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej . Jednym z członków jest W.W Gaworecki R.T . Rządowa administracja terenowa do spraw turystyki obejmuje swoim działaniem poszczególne województwa , a przedstawicielem rządu na tych terenach jest wojewoda . Kompetencje wojewody określa ustawa o usługach turystycznych , do których należy zaliczyć :
1. wydawanie paszportów ;
2. wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez turystycznych i pośrednictwo ;
3. wydawanie uprawnień przewodnikom i pilotom ;
4. prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich ;
5. promocja turystyki
6. koordynowanie działań jednostek sfery obsługi ruchu turystycznego ;
7. współpraca z organizacjami turystycznymi krajowymi i zagranicznymi ;

Istotną rolę w rozwoju gospodarki turystycznej odgrywają również samorządy gospodarcze . Na mocy ustawy z dnia 30 maja 1989r. , określa się , że „ izba gospodarcza ” jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów . Taką rolę spełniają : Polska Izba Turystyki ( PIT ) i Regionalne Izby Turystyki ( RIT ) .
PIT została powołana w 1990r. jako organizacja samorządu turystycznego , której głównym zadaniem jest reprezentacja interesów biur podróży w całym kraju . Izba może tworzyć swoje oddziały terenowe ( aktualizacja z dnia 26 września 2002r. ) . Oddziały PIT znajdują się w : Białymstoku , Bydgoszczy , Elblągu , Katowicach , Kielcach , Łodzi , Olsztynie , Poznaniu , Radomiu , Gdańsku , Warszawie i Zakopanem . Niezależnie od PIT-u na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym powstały RIT , które mogą mieć wojewódzki lub między wojewódzki charakter . Obecnie jest 12 RIT w ważnych dla obsługi ruchu turystycznego regionach kraju : Bielsko Białej , Białymstoku , Bydgoszczy , Katowicach , Koszalinie , Krakowie , Łodzi , Nowym Sączu , Poznaniu , Szczecinie , Warszawie i Wrocławiu . Agencje turystyczne zazwyczaj są członkami tych dwóch organizacji .

Warunki przyjęcia do PIT :
 biuro musi istnieć na rynku przynajmniej jeden rok ;
 biuro musi otrzymać rekomendacje od co najmniej dwóch członków zrzeszonych w PIT ;
 konieczna jest pozytywna ocena o tym co dzieje się w oddziale ;
 sprawdzenie czy jest ono już członkiem innych organizacji ;
 biuro musi przedłożyć dokumenty świadczące o wielkości sprzedaży w poprzednim roku ;
 biuro musi przedłożyć proponowany wachlarz usług ;
 biuro powinno posiadać partnerów zarówno krajowych jak i zagranicznych ;
 konieczne jest posiadanie przez biuro zabezpieczeń finansowych ;


Regionalne Izby Turystyczne :
• Beskidzka Izba Turystyczna
• Dolnośląska Izba Turystyczna
• Górnośląska Izba Turystyczna
• Izba Turystyki Ziemi Łódzkiej
• Krakowska Izba Turystyczna
• Kujawsko – Pomorska Izba Turystyczna
• Nowosądecka Izba Turystyczna
• Podlaska Izba Turystyczna
• Środkowo – Polska Izba Turystyczna
• Warszawska Izba Turystyczna
• Wielkopolska Izba Turystyczna
• Zachodniopomorska Izba Turystyczna
Do podstawowych zadań izby należy :
1. reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków ;
2. przyczynianie się do rozwoju turystyki ;
3. podnoszenie poziomu i kultury obsługi turystów
4. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej
Izba realizuje swoje zadania przez :
1. udzielanie pomocy i porad swoim członkom ;
2. inicjowanie badań rynku turystycznego oraz wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarczego w zakresie turystyki ;
3. dokonywanie analiz i ocen wdrażania oraz funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej w zakresie turystyki ;
4. popieranie rozwoju kształcenia zawodowego w dziedzinie turystyki ;
5. opracowywanie ekspertyz i opinii dotyczących działalności gospodarczej w dziedzinie turystyki ;
6. prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej ;
7. wykonywanie zadań zastrzeżonych w –przepisach prawa dla administracji państwowej w dziedzinie turystyki , powierzonych izbie przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia ;
8. organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie w odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą członków izby ;

PIT obejmuje również patronatem wiele imprez promocyjnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym . Wymienić tu należy : Międzynarodowe Targi Turystyczne i letnie w Warszawie , Gdańskie Targi Turystyczne ; Katowicką Giełdę Turystyczną , Międzynarodowe Targi Turystyczne w Poznaniu , Bielsko Białej i wiele innych .
PIT i zrzeszone w niej biura współpracują z organizacjami międzynarodowymi takimi jak : WTO , Związków Biur Podróży ( UFTAA ) , Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży Unii Europejskiej ( ECTAA ) , Amerykańskie Stowarzyszenie Biur Podróży ( ASTA ) , Stowarzyszenie Polsko – Amerykańskich Biur Podróży ( SPATA ) , Niemiecki Związek Biur Podróży ( DRV ) , a także ITA , oraz innymi narodowymi zrzeszeniami biur podróży np.: Tunezja i Portugalia .

Polska Izba Turystyki Młodzieżowej .
PITM jest organizacją samorządu gospodarczego , która reprezentuje interesy dzieci i młodzieży w dziedzinie turystyki . Może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji popierających rozwój turystyki dziecięcej , młodzieżowej i rodzinnej .

Podstawowe cele i zadania PITM:
 reprezentowanie interesów społeczno-gospodarczych ;
 stworzenie jak najkorzystniejszych uwarunkowań finansowo-prawnych ;
 przyczynianie się do rozwoju turystyki dzieci , młodzieży i rodzin ;
 podnoszenie kultury osobistej turystyki ;
 kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej;


Sposoby realizacji zadań PITM :
 udzielanie pomocy i porad oraz organizowanie współpracy między członkami izby ;
 dokonywanie analiz i ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących działań społeczno-gospodarczych ;
 inicjowanie działań zmierzających do nowelizacji prawa i proponowanie nowych rozwiązań ;
 reprezentowanie interesów branży na forum instytucji i organizacji zarówno krajowych jak i międzynarodowych ;
 popieranie rozwoju zawodowego nauczycieli ;
 wspieranie różnych form szkolenia i dokształcania kadr ;
 zapewnienie udziału swoich przedstawicieli w prasach państwowych instytucji doradczo-konsultacyjnych ;
 prowadzenie działalności promocyjnej , informacyjnej , udział w wystawach , targach , wymianie doświadczeń pomiędzy członkami Izby ;

Członkowie PITM w województwie pomorskim :
 „ Sportstour ” – założyciel , Sopot
 Biuro Turystyczne „ Kwak ” – Puck
 „ Ika – Tur ” – Gdańsk
 Biuro Turystyczne „ Eskapada ” – SopotPolska Federacja Izb Turystycznych
Powstała w 1995r Polska Federacja Izb Turystycznych reprezentuje interesy branży turystycznej wobec społeczeństwa i władz . Federacja ta współdziała ściśle z Unią Europejską .

Polska Agencja Rozwoju Turystyki – PART S.A. .
PART S.A. jest największą i najstarszą grupą świadczącą usługi doradcze i finansowe w zakresie inwestycji turystycznych .
Działalność PART S.A. obejmuje :
• Działalność konsultingową ( kreowanie marek , opracowywanie strategii ) ;
• Działalność wykonawczą ;
• Działalność inwestycyjną ;
• Pośrednictwo inwestycyjne i finansowe ( kojarzenie partnerów w celu realizacji inwestycji ) ;
• Doradztwo w zakresie organizacji , budowy strategii ;
• Kompleksową obsługę inwestorów ( prawne , finansowe , dotyczące lokalizacji )

Do grana klientów należą oferenci ( tereny pod zabudowę , nieruchomości ) , spółki , osoby fizyczne , samorządy , branża turystyczna oraz inwestorzy krajowi i zagraniczni poszukujący korzystnego ulokowania funduszy w inwestycje turystyczne .
Misją PART S.A. jest oferowanie usług doradczych o najwyższej jakości, efektywnie wpływających na proces rozwoju i potencjał rynku turystycznego w Polsce .

W celu wzmocnienia promocji badań stworzono 25 czerwca 1999r Polską Organizację Turystyczną . Ma tworzyć ona warunki współpracy między organami administracji rządowej , samorządu terytorialnego i organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców i stowarzyszeniami z dziedziny turystyki . Podlega ona nadzorowi Ministerstwa Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej .

Do zadań Polskiej Organizacji Turystycznej należy :
 Zapewnienie funkcjonowania i rozwijania systemu informacji ;
 Inicjowanie , opiniowanie , wspomaganie planów i wieloletnich programów rozwoju i modernizacji infrastruktury ;
 Stwarzanie instytucjonalnych warunków współpracy podmiotów , w zakresie ich działań na rzecz promocji Polski , inspirowanie tworzenia regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych ;
Cele i zadania POT-u realizowane są przez :
 Przygotowywanie i publikowanie materiałów promocyjnych ( stoiska narodowe , seminaria , pokazy ) ;
 Analizy statystyczne i marketingowe , ekspertyzy studiów prognozyjnych ;
 Inicjowanie oraz wspieranie organizacyjne działań podejmowanych przez właściwe organizacje administracji rządowej i państwowej ,jednostkom organizacyjnym , jednostkom samorządu ;
 Zapewnienia funkcjonowania polskiego systemu informacji w kraju i na świecie
 Wyrażanie opinii w przedmiocie strategicznym z punktu widzenia interesów Polski , planów przygotowywanych przez ministra właściwego do spraw turystyki ( opiniowanie ustaw i rozporządzeń ) ;
 Inspirowanie tworzenia regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych ;
POT jest członkiem Europejskiej Komisji Turystyki [ ETC ]- zrzesza narodowe organizacje turystyczne z większości krajów europejskich .

Ośrodki zagraniczne POT-u :
• Austria
• Belgia
• Francja
• Hiszpania
• Holandia
• Niemcy
• Szwecja
• USA
• Węgry
• Wielka Brytania
• Włochy
• Rosja – ma zostać utworzona w niedługim czasie


Działalność gospodarcza POT :
 Wydawnicza ;
 Świadczenie usług ;
 Konsultacyjna i doradcza ;
 Szkoleniowa
 Informacyjna ;
 Badania rynku i analizy gospodarcze ;
 Reklamowa ;
 Wystawiennicza ( imprezy targowo – wystawiennicze );
 W zakresie obsługi krajowych i zagranicznych misji gospodarczych ;
 W zakresie współpracy handlowej zarówno krajowej jak i zagranicznej ;
 Informatyczna
 Dystrybucji materiałów ;

Regionalne i lokalne organizacje turystyczne
Dla zapewnienia sprawnej promocji regionów , tworzenia lokalnych produktów turystycznych oraz współpracy POT z miastami , regionami , instytucjami i przedsiębiorstwami świadczącymi usługi dla turystów , istotne znaczenie ma tworzenie regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych ( ROT i LOT ) .

Członkami lub udziałowcami LOT-u w zależności od formy organizacyjno – prawnej są :
• Marszałek województwa ;
• Stowarzyszenia gmin lub ich związki , atrakcyjnie turystycznie gminy ( docelowo LOT-y ) ;
• Przedstawiciele lokalnej branży turystycznej i reprezentujące swoje interesy w postaci stowarzyszenia ;
• Inne zainteresowane rozwojem turystyki województwa podmioty ;


Warunkiem niezbędnym do uznania danej organizacji za ROT jest :
 Przystąpienie do organizacji Marszałka województwa ;
 Przystąpienie do ROT jednostek samorządu terytorialnego , gospodarczego i lokalnej branży turystycznej ;
 Podpisanie umowy o współpracy z POT ;
Z chwilą utworzenia POT-u został powołany Zespół Koordynacyjny Do Spraw Regionalnych Organizacji Turystycznych . Z końcem roku 2000 zespół ten został przekształcony w Forum Regionów . W skład zespołu wchodzi 16 delegowanych przez Marszałków i odpowiedzialnych za tworzenie ROT pełnomocników lub dyrektorów tych organizacji .


Regionalne Organizacje Turystyczne :
 Dolnośląska Regionalna Organizacja Turystyczna ;
 Małopolska Regionalna Organizacja Turystyczna ;
 Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna ;
 Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego ;
 Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ;


Lokalne Organizacje Turystyczne :
 Konsorcjum Turystyczne „Szóstka” ( województwo dolnośląskie ) ;
 Związek Miast I Gmin Książańskich ( województwo dolnośląskie ) ;
 Poleska Lokalna Organizacja Turystyczna ( województwo lubelskie ) ;
 Kluczborska Lokalna Organizacja Turystyczna ( województwo opolskie ) ;
 Krynicka Lokalna Organizacja Turystyczna ( województwo małopolskie ) ;
 Suwalska Lokalna Organizacja Turystyczna ( województwo podlaskie ) ;
 Łosice – Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna ( województwo podlaskie ) ;
 Centrum Informacji Turystycznej w Kołobrzegu ( województwo zachodniopomorskie
 Lokalna Organizacja Turystyczna w Łebie ( województwo pomorskie ) ;
 Sądecka Lokalna Organizacja Turystyczna ( województwo małopolskie ) ;
 Lokalna Organizacja Turystyczna w Przemyślu ( województwo podkarpackie );


Zadaniem Forum Regionów jest między innymi :
• Wzajemne informowanie o przebiegu prac zmierzających do powstania Regionalnej Organizacji Turystycznej ;
• Wypracowanie wspólnie z Dyrekcją Współpracy Regionalnej zasad i obszarów współpracy POT z regionami ;
• Koordynacja podejmowanych przez POT i ROT działań promocyjnych ;


Kolejną organizacją jest Forum Turystyki Przyjazdowej .
Jest to nieformalna jednostka grupująca polskie biura podróży działające w turystyce przyjazdowej , której celem jest współpraca z POT-em w zakresie promocji Polski jako kraju o dużym potencjale turystycznym , na rynkach zagranicznych .

Zasady współpracy POT-u z Forum określa się następująco :
 Współpraca z Forum w zakresie organizacji study press i study tours ;
 Współpraca z Forum w zakresie internetowych stron POT ;
 Współpraca z Forum w zakresie wydawnictw ;
 Współpraca z Forum w zakresie udostępnienia logo polskiej turystyki ;
 Współpraca z Forum w zakresie uczestnictwa w polskich stoiskach narodowych organizowanych na międzynarodowych targach turystycznych ;
 Współpraca z Forum w zakresie udostępniania wyników badań ;
 Współpraca z Forum w zakresie współpracy z ośrodkami POT-u za granicą :
 Ośrodki POT zamieszczą i będą aktualizowały informacje o członkach Forum Turystyki Przyjazdowej na swoich stronach internetowych ;
 Ośrodki POT w miarę potrzeby ( 1-2 razy w ciągu roku ) zorganizują warsztaty robocze z udziałem biur członkowskich oraz zainteresowanych touroperatorów działających na danym rynku zagranicznym . Ośrodek pokryje koszty organizacyjne z wyłączeniem kosztów podróży , diet i zakwaterowania ;
 Ośrodki POT wydrukują wkładki z danymi adresowymi biur członkowskich i zamieszczą je bezpłatnie w materiałach promocyjnych przez siebie atrybutowanych ;
 Ośrodki POT umożliwia zainteresowanym pomoc w nawiązaniu kontaktów z kontrahentami działającymi w krajach ich urzędowania ;
 Współpraca z Forum w zakresie współpracy na rynkach nie objętych działalnością ośrodków POT-u za granicą :
 W zakresie organizacji polskich stoisk informacyjnych ;
 W zakresie organizacji workshopów ;

POT rozpoczął pracę nad Bankiem Produktów Turystycznych , którego celem jest utworzenie :
• Wzorcowej ogólnopolskiej bazy produktów turystycznych według następujących kategorii : turystyka aktywna , turystyka miejska i kulturowa , ekoturystyka , turystyka wypoczynkowa i zdrowotna , turystyka biznesowa , turystyka trans-graniczna ;
• Większej dostępności informacji turystycznej o istniejących w Polsce produktach i usługach turystycznych ;
• Zwiększenie motywacji do kreowania nowych produktów na atrakcyjny produkt turystyczny ;
• Poprawa jakości i atrakcyjności już istniejących produktów turystycznych ;
• Promocja najlepszych produktów za granicą ;

Funkcje Banku Produktów Turystycznych :
 Informacyjna ;
 Promocyjna ;
 Motywacyjna ;
 Edukacyjna ;
 Ochronna ;


Założenia Banku Produktów Turystycznych :
o Określenie precyzyjnej definicji produktu turystycznego ;
o Określanie jasnych kryteriów , zasad , zakresu procesu zbierania informacji o produktach turystycznych ;
o Współpraca z branżą w celu określenia możliwości wykorzystania BPT przez branżę ;
o Dostępność BPT – internet , płyty CD , wydawnictwa ;
o Promocja BPT na targach , imprezach , w mediach ;
o Cykliczny proces zbierania informacji o nowo utworzonych produktach i aktualnej bazy ;
o Współpraca z PIT , ROT-ami , LOT-ami i UM przy tworzeniu BPT ;
o Opracowanie regulaminu rejestrowania ofert , nominowania , prezentowania i udostępniania ;

POT jako wyspecjalizowana instytucja promocyjna jest odpowiedzialna między innymi za zapewnianie funkcjonowania i rozwoju polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie . Informacja turystyczna to niezbędny składnik promocji turystycznej . Praca jej poszczególnych jednostek organizacyjnych służy nie tylko indywidualnym turystom i turystom potencjalnym ale również organizatorom wypoczynku grupowego . Pod pojęciem informacji turystycznej rozumieć należy :
 Uporządkowany zbiór danych służących organizatorom i konsumentom usług turystycznych ;
 System obejmujący sieć centrów i punktów informacji turystycznej ;
 Metodologia gromadzenia , przetwarzania , weryfikowania i udostępniania danych .

Informacja turystyczna to także jedno z podstawowych narzędzi służących rozwojowi turystyki . Poprzez gromadzenie i dystrybucję informacji turystycznej można sobie zapewnić aktywny udział w kształtowaniu podaży i popytu na rynku turystycznym .

Głównymi grupami odbiorców informacji turystycznej są :
 Turyści indywidualni ;
 Uczestnicy imprez turystycznych w Polsce ;
 Lokalne społeczności ;
 Touroperatorzy , przewoźnicy ;
 Piloci , przewodnicy ;animatorzy wydarzeń kulturalnych ;
 Twórcy produktu turystycznego ( branża ) ;
 Lokalne punkty informacji turystycznej ;
 Zagraniczne ośrodki POT ;
 Samorząd lokalny i gospodarczy ;
 Organizacje samorządowe i specjalistyczne ;
 Firmy spoza branży poszukujące usług turystycznych lub podróżniczych ;
 Media ( fachowe i hobbystyczne ) ;
 Szkoły turystyczne ;
 Polskie placówki dyplomatyczne i handlowe za granicą ;


Grupy informacji :
 Informacje o walorach turystycznych ;
 Informacje o produktach ;
 Informacje o zagospodarowaniu i usługach ;

Struktura organizacyjna „it”
Przewiduje się funkcjonowanie następujących form organizacyjnych informacji turystycznej :
 Wojewódzkie centra informacji turystycznej ;
 Regionalnych Informacji Turystycznych – w każdej siedzibie województw ;
 Lokalne centra informacji turystycznej (powiatowe , gminne , miejskie , ewentualnie międzypowiatowe i międzygminne – np. zgodne z zasięgiem działania lokalnej organizacji turystycznej ;
 Punkty „it” – stałe , sezonowe , okazjonalne ;
 Multimedialne punkty informacyjne zlokalizowane w centrach i punktach „it” lub poza ich siedzibami .
Narzędzia ( środki promocji ) .

Podstawowym narzędziem do gromadzenia , przetwarzania i dystrybucji danych jest internetowy system „it” oparty na ogólnopolskim systemie komputerowym INFOTUR . U podstaw stworzenia programu komputerowego INFOTUR i prowadzenia systemu skomputeryzowanej krajowej informacji były :
 Łatwa dostępność informacji ;
 Możliwość dystrybucji danych na różnych nośnikach elektronicznych ;
 Konsolidacja regionów w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych ;
 Możliwość szerokiego wykorzystania w innych działaniach promocyjnych ;


Rys. Formy organizacji informacji turystycznej .
RODZAJ ZAKRES DZIAŁANIA CEL
Samoobsługowe punkty informacyjne ~ elektroniczne punkty informacyjne ; ~ dostarczenie informacji ;
~ bezpłatne połączenia telefoniczne ;
~ bezpośrednia informacja na ulicy ;
~ środki komunikacji ;
~ terminale informacyjne ;
~ tablice informacyjne ;
~ stelaże z materiałami informacyjnymi ;
Punkty informacji turystycznej ~ przejścia graniczne ; ~ dostarczanie informacji ;
~ dworce , hale , kempingi ;
~ parkingi , stacje benzynowe ;
~ centra handlowe , biblioteki ;
~ domy kultury , ośrodki sportu ; ~ służenie radą i pomocą ;
~ regionalne pracownie krajoznawcze PTTK, muzea , policja tur. ;
~ straż miejska , taxi ;
Centra informacji turystycznej ~ informacje bezpośrednie ;
~ gromadzenie informacji ; ~ służenie radą i pomocą ;
~ dostęp do sieci elektronicznych ; ~ dostarczanie informacji ;
~ dodatkowe usługi ; ~ zarządzanie jakością ;
~ koordynacja pracy punktów "it" ; ~ orientacja na rynku ;
Organizacje turystyczne ( lokalne , regionalne ) ~ prowadzenie i planowanie działalności "it" w powiązaniu i współpracy z innymi jednostkami zajmującymi się turystyką ; ~ wspieranie branży turystycznej ;
~ tworzenie inicjatyw ;
~ realizacja zadań w zakresie rozwoju turystyki i promocji turystyki

~ rozwój produktu turystycznego ;
~ zarządzanie jakością ;


Inne formy działalności placówek „it” , które nie powinny kolidować z działalnością podstawową ( udzielaniem informacji ) :
• Sprzedaż biletów ( komunikacja miejska , kolejowa , autobusowa , do muzeów , kin , teatrów ) ;
• Prowadzenie banku ofert turystycznych ;
• Sprzedaż pamiątek , gadżetów charakterystycznych dla danego terenu ;
• Sprzedaż map i przewodników ;
• Inne usługi np. przewodnictwo , wycieczki lokalne , usługi tłumaczy ;

Federacje Branżowe .
Na szczeblu krajowym lub terenowym w Polsce działa wiele organizacji , stowarzyszeń i federacji branżowych , należy zaliczyć do nich między innymi :
 Federacje Turystyki Wiejskiej „ Gospodarstwo Gościnne ” (1995r.) – wspierające rolników świadczących usługi turystyczne i promujące wypoczynek na wsi ;
 Polskie Stowarzyszenie Schronisk Młodzieżowych (1926r.) – prowadzące tanią bazę turystyczną ;
 Polskie Zrzeszenie Hoteli ( 1950r. ) – obejmujące swoją działalnością zakłady hotelarskie , prowadzenie szkolenia i wydawnictwo „ Hotelarz ” ;
 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (1950r.) – najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców . Powstało z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873r.) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego ( 1906r.) . Bardzo ważnym zadaniem towarzystwa jest wyznaczanie , znakowanie i konserwacja szlaków turystycznych . PTTK dysponuje prawie dwustoma obiektami turystycznymi , w których znajduje się ponad 20tyś. miejsc noclegowych . Jest wydawcą książek , map i różnego typu folderów – posiada własne wydawnictwo „Kraj” Sp. z.o.o . Do wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych PTTK zalicza się – Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie , Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi oraz Centralną Bibliotekę Im. K. Kulwiecia w Warszawie .

Instytut Turystyki
Instytut Turystyki z siedzibą w Warszawie jest resortową jednostką badawczo-rozwojową wyspecjalizowaną w problematyce badań w zakresie turystyki . Powołany został w 1972r. Obecnie posiada oddział w Krakowie , oraz zakłady naukowo-badawcze w Toruniu , Poznaniu , Wrocławiu i Warszawie . Instytut Turystyki realizuje prace badawcze i opracowania dotyczące strategii rozwoju społeczno-gospodarczego w turystyce dla województw , gmin i innych obszarów na zlecenie administracji państwowej centralnej i terenowej . Wykonuje liczne prace o charakterze ekspertyz , analiz i informacji dotyczących różnych aspektów rozwoju turystyki – na zlecenie Departamentu Turystyki.

Podstawowe grupy podmiotów struktury organizacyjnej turystyki w Polsce .
Administracja rządowa :
 Centralny organ administracji państwowej do spraw turystyki ( Ministerstwo Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej ) ;
 Terenowy organ administracji państwowej do spraw turystyki ( przedstawicielami rządu na terenach województw są wojewodowie ) ;


Administracja samorządowa
Organy samorządu terytorialnego wykonują zadania z zakresu administracji rządowej :
 Samorząd gmin ;
 Samorząd powiatów ;
 Samorząd województw ;

Stowarzyszenia
Stowarzyszenie jest dobrowolnym , samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych .
 Stowarzyszenia , dla których turystyka stanowi podstawowy cel działania ( np. PTTK , PTSM ) ;
 Stowarzyszenia wykorzystujące turystykę jako narzędzie realizacji nieturystycznych celów statutowych ( np. Polski Związek Kajakowy , Polski Związek Jeździecki , Polski Związek Narciarski , Aeroklub Polski ) ;
 Stowarzyszenia wykorzystywane dla potrzeb tworzenia Samorządu gospodarczego ( np. Polskie Zrzeszenie Hoteli , FTW„Gospodarstwo Gościnne”


Fundacje .
Fundacja może być ustanowiona do realizacji zgodnych z podstawowymi interesami RP celów społecznie lub gospodarczo użytecznych . Np. Fundacja Rozwoju Turystyki TOURIN, wykorzystująca środki Unii Europejskiej w ramach programu PHARE .

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 57
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy