Przydatność 30%

Polska za ostatnich Piastów

Autor:

We wstępie tych rozważań pragnijmy wyjaśnić pojęcie „Piastowie” , w celu lepszego zrozumienia tematu . Piastowie – był to pierwszy ród królewski rządzący ziemiami Polskimi do XIV w. Za ostatnich i najbardziej wybitnych Piastów uważa się Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego . Władysław Łokietek był bratem Leszka Czarnego . Został koronowany na króla Polski w Krakowie w 1320r. Kazimierz Wielki był synem Władysława Łokietka , który odziedziczył po swoim ojcu koronę . Został on koronowany na króla Polski w Krakowie w 1333r , zmarł 1370r.
Wyjaśniając pojęcie „Piastowie” nasuwają się tezy :
Sytuacja w jakiej doszedł do władzy Władysław Łokietek .
Stan Państwa w czasie panowania ostatnich Piastów .
Sposoby rozwiązania problemu Pomorza z Krzyżakami przez ostatnich Piastów
Sytuacja w jakiej doszedł do władzy Kazimierz Wielki .
Działania gospodarcze i prawne Kazimierza Wielkiego .
Wysuwając owe tezy , możemy zadać jeszcze pytania :
Dlaczego Władysław Łokietek zwrócił się o pomoc do Zakonu Krzyżackiego w wyzwoleniu Pomorza z rąk Brandenburczyków ?
Czemu Władysława Łokietek i Kazimierz Wielki pragnęli rozwiązać sprawę Pomorza z Zakonem Krzyżackim drogą sądowną ?
Dlaczego Kazimierz Wielki założył Akademie Krakowską ?
Jak Kazimierz Wielki rozwiązał sprawę Śląska z Czechami ?
Co pozostawił po sobie Kazimierz Wielki ?

W celu rozwinięcia tez i znalezienia odpowiedzi na zadane pytania , dla lepszego zrozumienia rozpatrywanego zagadnienia , musimy się cofnąć do roku 1305 , w którym to doszło do śmierci króla ziem czeskich oraz polskich Wacława II , a także jego syna Wacława III . Konflikt z Wacławem II rozpoczął ówczesny książę Brzeski Władysław Łokietek . Po śmierci Wacława II oraz Wacława III , Władysław Łokietek stanął wobec nowego zagrożenia , którym był zwolennik Wacława II , biskup krakowski Jan Muskata.. Jednakże biskup krakowski nie był jedynym wrogiem Władysława Łokietka . Przeciwko młodemu księciu wystąpili wrogowie zewnętrzni , którymi byli Brandenburczycy , których oddziały w 1308 r wkroczyły na teren Pomorza Gdańskiego i opanowały Gdańsk . W celu stawienia czoła i odzyskania Pomorza Władysław Łokietek zwrócił się do Zakonu Krzyżackiego , któremu obiecał oddać koszty wyprawy . Krzyżacy rozprawili się z Brandenburczykami , lecz sami zajęli Pomorze , zabijając wielu rycerzy i mieszczan Polskich . W tym samym czasie z pretensją do tronu polskiego wystąpił nowy król czech Jan Luksemburski , który wysłał w charakterze swojego namiestnika Bolka opolskiego z oddziałami zbrojnymi , których przyjął w Krakowie biskup Jan Muskata . W obronę władzy Łokietka , który pragną zjednoczyć ziemie polskie stanęło rycerstwo krakowskie , które oblegało Kraków , który skapitulował po roku . Władysław Łokietek ukarał śmiercią wszystkich zdrajców , jednakże Bolkowi opolskiemu udało się zbiec na Śląsk . 1314 r. Władysław Łokietek opanował Wielkopolskę i zaczął ubiegać się u papieża o koronę Królestwa Polskiego . Tak 1320 r. Władysław Łokietek został koronowany w Krakowie na króla Polski . Jeszcze przed koronacją Władysław Łokietek skierował skargę do papieża na Zakon Krzyżacki , w wyniku czego został powołany sąd , który nakazywał Zakonowi zwrot Pomorza i wypłatę odszkodowania w wyniku bezprawnego przetrzymywania . Krzyżacy jednak nie uznali wyroku i zgłosili apelację . Wówczas Władysław Łokietek postanowił zdobyć Pomorze silą . Wojna z Zakonem zbiegła się z natarciem wojsk króla czech Jana Luksemburskiego , który rozpoczął walkę o tron polski . Po stronie Łokietka stanęli król Węgier Karol Robert , a także Książe litewski Giedymin , jednakże Łokietek nie odnosił sukcesów . Groźba rozpadu Królestwa Polskiego stanęła przed Władysławem Łokietkiem , gdy Krzyżacy , wraz z Luksemburczykami planowali przecięcie Polski na pół . Jednakże udało się temu zaradzić , Luksemburczyków zatrzymano na Śląsku , a Łokietkowi udało się pokonać wojska Zakonu pod Płowcami w 1331r. , jednak rok później Krzyżacy zaatakowali i zajęli Kujawy . W 1332 r . Władysław Łokietek tuż przed śmiercią podpisał rozejm z Zakonem Krzyżackim , pozbywając się tym samym praw do całego Pomorza . Po za granicami Królestwa Polskiego znalazł się również Śląsk , którego książęta złożyli hołd królowi czeskiemu . Po śmierci Władysława Łokietka Królestwo Polskie odziedziczył jego syn Kazimierz , który został koronowany na króla w Krakowie 1333r. Przed Kazimierzem Wielkim nastał czas trudnych rządów , ponieważ nie mógł załatwić sporu z Zakonem Krzyżackim , jak i Czechami drogą militarną , gdyż nie było funduszy na takie działanie , kraj był słabo rozwinięty gospodarczo i wyniszczony licznymi wojnami . Dlatego też Kazimierz Wielki postanowił rozwiązać sprawę czeską , jak i Krzyżacką drogą pokojową. W tym celu Kazimierz udał się na zjazd monarchii do Wyszehradu w 1335r. .Gdzie uczestnikami owego zjazdu byli król czech Jan Luksemburski , król Węgier Karol Robert i wysłannicy Zakonu Krzyżackiego . W wyniku rokowań uznano , iż Kazimierz Wielki w zamian za to , że król czech zrzeknie się praw do korony Polskiej , zapłaci mu 20 tyś .kóp groszy praskich , a w sprawie z Zakonem uznano , iż w zamian za zwrot Kujaw i ziemi dobrzyńskiej , Polska ma zrzec się praw do Pomorza i ziemi chełmińskiej . Kazimierz Wielki uznał rozstrzygnięcia z Wyszechradu za krzywdzące dla Polski i zwrócił się w tej sprawie do papieża . Ten powołał sąd , który obradował w Warszawie 1339r. W wyniku obrad sądu papieskiego uznano , iż Zakon Krzyżacki ma zwrócić Polsce Pomorzę i ziemię chełmińską i wypłacić odszkodowanie za zniszczenia w czasie najazdu na Wielkopolskę . Krzyżacy jednak uzyskali zawieszenie od wykonania wyroku . Na drugim zjeździe w Wyszychradzie 1339r. Kazimierz Wielki zawiązał sojusz z królem Węgierskim , w zamian za wsparcie w sprawach zagranicznych Królestwa Polskiego , Kazimierz w razie bez potomnej śmierci zgodził się przekazać tron Andegawenom ( rodowi rządzącemu ziemiami Węgierskimi ) . W wyniku pośrednictwa papieża podpisano pokój w Kaliszu 1343r. pomiędzy Polską , a Zakonem Krzyżackim , nazywany Traktatem Kaliskim . W wyniku czego Kujawy i ziemię dobrzyńska wróciła do Polski , natomiast Zakon otrzymał jako wieczystą jałmużnę Pomorzę Gdańskie oraz ziemię chełmińską . W wyniku tych działań Kazimierz Wielki mógł zająć się odbudową królestwa , które z czasem stawało się coraz mocniejsze . Tak lennikami Polski zostali książęta Mazowsza , którzy szukali pomocy przed najazdami litewskimi . Umocnienie się Królestwa Polskiego otworzyło drogę powiększania terytorium , w wyniku czego Ruś Halicka została przyłączona do Polski . W królestwie Polskim zaczynały rozwijać się miasta , dzięki przywilejom nadawanym przez króla . W wyniku umocnienia wpływów polskich na Rusi Halickiej , rozwijał się handel , który otworzył drogę dla połączenia dwóch stref gospodarczych : bałtyckiej i czarnomorskiej . Za rządów Kazimierza Wielkiego możemy zauważyć znaczne ożywienie gospodarcze , przemysłowe i handlowe . W wyniku tego ożywienia powiększały się dochody państwa , rozwijano i tworzono nowe szlaki handlowe . Było to możliwe dzięki wprowadzeniu specjalnych ceł na towary oraz stałego podatku . Kazimierz Wielki wprowadził również duże zmiany w Administracji państwa , które doprowadziły do lepszej organizacji Królestwa . Wraz z rozwojem administracji , unowocześniono ustawodawstwo Królestwa , po przez zbiór przepisów prawnych zwanych Statusami piotrkowskimi dla Wielkopolski , a dla Małopolski Statusami wiślickimi . Statusy te prócz przepisów prawnych , regulowały sprawy wojska , której podstawą siły było pospolite ruszenie . Kazimierz Wielki zadbał również o rozwój szkolnictwa , w wyniku czego w 1364 r powstała Akademia Krakowska .
Niestety niedługo po tym wydarzeniu bo w 1370 r. Kazimierz Wielki umiera , bez potomnie . Kończąc tym samym dynastię Piastów rządzących ziemiami Polskimi .

Pragnijmy teraz odpowiedzieć na pytania zadane we wstępie , a mianowicie :
Dlaczego Władysław Łokietek zwrócił się do Zakonu Krzyżackiego o pomoc w wyzwoleniu Pomorza z rąk Brandenburczyków ? Czas gdy Brandenburczycy zajęli Pomorzę , był bardzo niekorzystny dla Królestwa Polskiego . Z jednej strony sprawa czeska i roszczenia króla Czech do korony Polski , z drugiej strony sprawa Brandenburczyków . Siły Polskie były zbyt słabe , by zaradzić tym obu sprawą . Dlatego też Władysław Łokietek zwrócił się o pomoc do Zakonu Krzyżackiego .
Czemu Władysława Łokietek i Kazimierz Wielki pragnęli rozwiązać sprawę Pomorza z Zakonem Krzyżackim drogą sądowną ? Obaj Piastowie swoją postawą potwierdzili , iż są prawdziwymi i mądrymi władcami Królestwa Polskiego . Gdyż prawdziwy władca stara się załatwić najpierw sprawę drogą pokojową , a kiedy to nie skutkuje , dopiero w tedy militarną . Taką właśnie postawą zaprezentował Władysław Łokietek . Kazimierz Wielki jednak zmuszony wyniszczeniem kraju , brakiem funduszy na dalszą walkę z Zakonem Krzyżackim , zmuszony był dociekać swych praw do Pomorza drogą sądową .
Dlaczego Kazimierz Wielki założył Akademie Krakowską ?
Wraz z przeobrażeniami polityczno – ustrojowymi , Kazimierz Wielki przyczynił się do rozwoju oświaty w Królestwie . Nowy ustrój ustawodawczy potrzebował dużej liczby urzędników , znawców prawa , księgowych , sędziów i wielu innych uczonych . Dlatego też Kazimierz wielki powołał Akademię Krakowską .
Jak Kazimierz Wielki rozwiązał sprawę Śląska z Czechami ?
Zakończenie konfliktu z Krzyżakami przez Kazimierza Wielkiego , pozwoliło zająć się sprawą Śląska . Ponieważ kilkuletnia wojna polsko-czeska nie dała rozstrzygnięcia w tej kwestii , dlatego w 1348 r. w Namysłowie został zawarty pokój . W wyniku którego król Polski zrzeka się praw do Śląska . Co powtórnie zatwierdzono w Pradze w 1356r.
Co pozostawił po sobie Kazimierz Wielki ?
Kazimierz Wielki pozostawił po sobie państwo mocne , które bez wątpienia możemy nazwać mocarstwem . Odbudowana gospodarka , rozwinięcie dróg handlowych , nowy system administracyjny , ustawodawczy , wojskowy , którzy był najnowocześniejszy , jak na ówczesne czasy w Europie , także rozwój szkolnictwa , potwierdzają słuszne przysłowie o Kazimierzu Wielkim „ Zastał Polskę drewnianą , a pozostawił murowaną”.
Podsumowując rządy ostatnich Piastów dla królestwa Polskiego miały duże znaczenie . Z jednej strony Władysław Łokietek , który pragną połączyć wszystkie ziemie królestwa , ale także powiększyć jego powierzchnię . Z drugiej strony Kazimierz Wielki , pragnący umocnić gospodarkę i pozycję Królestwa Polskiego w Świecie . Polska za ich rządów , a głównie Kazimierza Wielkiego stawała się mocarstwem liczącym się w Europie , które swoją nowoczesnością , powiększającą się liczbą wojska mogła dawać wzór do naśladowania innym Królestwom .

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 65
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy