Przydatność 70%

Atom i cząsteczka - pytania sprawdzające

Autor: mariusz6050

Atom i cząsteczka

1.Jak zbudowana jest materia?
Materia ma budowę ziarnistą i składa się z maleńkich cząsteczek będących w ciągłym ruchu.
2.Co to jest atom?
Atom jest najmniejszą cząstką pierwiastka. Atom składa się z jądra i elektronów. Jądro zawiera nukleony, czyli protony i neutrony.
4.Co to jest masa atomowa?
Masa atomu wyrażona w atomowych jednostkach masy (u)
5.Co to jest masa cząsteczkowa?
Masa cząsteczki wyrażona w atomowych jednostkach masy (u)
6.Co to jest atomowa jednostka masy?
Jest to 1/12 masy atomu węgla.
7.O czym mówi prawo zachowania masy?
Łączna masa substratów biorąca udział w danej reakcji chemicznej jest równa łącznej masie powstałych wyniku tej reakcji produktów.
8.O czym mówi prawo stałości składu związku chemicznego?
Stosunek mas składników w związku chemicznym jest wielkością stałą.
9.Jak zbudowany jest atom pierwiastka?
Atom składa się jądra i elektronów. Jądro atomowe zawiera protony i neutrony.
10.Co to są i jakie mają cechy cząstki wchodzące w skład atomów?
Protony - cząstki podstawowe, składniki jadra atomowego o ładunku dodatnim (+)
Neutrony - czastki podstawowe, składniki jadra atomowego o ładunku neutralnym (brak ładunku) (0)
Elektrony - czastki podstawowe poruszające się wokół jadra atomowego o ładunku ujemnym (-)
11.Co to jest liczba atomowa (Z)?
Liczba protonów w jądrze atomowym
12.Co to jest liczba masowa (A)?
Liczba protonów neutronów w jądrze atomowym
13.Co to są izotopy?
Są to atomy tego samego pierwiastka różniące się liczbą neutronów w jądrze.
14.Jakie znaczenie mają izotopy?
W lecznictwie , przemyśle, medycynie.Jako przykład możemy podać czujniki dymu, potrafią ujawnić każde zmiany w narządach .Izotopy w dziedzinie geologii są bardzo ważne. Wykorzystuje się wtedy czas połowicznego rozpadu.
15.Co to jest układ okresowy i jakich informacji dostarcza?
Pierwiastki występujące w przyrodzie i otrzymane sztucznie, uporządkowane według wzrastającej liczby atomowej. Położenie pierwiastka w układzie okresowym i znajomość liczby atomowej pierwiastka pozwala na uzyskanie szeregu informacji o pierwiastku i jego związkach.
16.O czym mówi prawo okresowości?
Właściwości fizyczne i chemiczne pierwiastków, uporządkowanych zgodnie z wzrastającą liczba atomowa (Z), powtarzają się okresowo.
17. W jaki sposób atomy łączą się ze sobą, dając cząsteczki?
Atomu łącza się za pomocą wiązań chemicznych, które powstają dzięki oddziałowywaniom elektronów walencyjnych.
18.Jakie znasz rodzaje wiązań chemicznych?
Wiązania chemiczne to wiązania kowalencyjne (atomowe) miedzy atomami tego samego pierwiastka o duzej elektro ujemnosci powyzej(2)Polega na powstaniu wspolnej pary elektronowej.
Wiązania kowalencyjne spolaryzowane-powstaje miedzy pierwiastkami o dużej elektroujemności ale nieznacznie różniącej się polega na tworzeniu wspólnej pary elektronowej przesuniętej w kierunku pierwiastka bardziej elektroujemnego. Powstała cząsteczka ma budowie biegunowej i wiązania jonowe powstaje miedzy pierwiastkami o dużej różnicy elektroujemności(1,7).Polega na tym ze pierwiastki o niskiej elektroujemności oddają elektron pierwiastku o wysokiej elektroujemności. Powstają cząsteczki obdarzone ładunkiem elektrycznym Cząsteczki obdarzone ładunkiem elektronowym to jony
- jon dodatni to kation+
- jon ujemny to anion-
oddziaływanie miedzy dodatnim kationem a ujemnym anionem nazywamy wiązaniem jonowym.
18.Co to jest wartościowość?
Liczba wiązań, za których pomocą atomy łączą się ze sobą, lub ładunek jonu.
19.Co to są wzory sumaryczne i strukturalne związków chemicznych?
Wzór sumaryczny - wzór uwzględniający tylko rodzaj i liczbę atomów,
Wzór strukturalny (kreskowy)- wzór uwzględniający rodzaj, liczb€ atomów oraz liczb€ wiązań chemicznych.
20.Co to jest równanie reakcji chemicznej?
Zapis przebiegu reakcji za pomocą symboli pierwiastków pierwiastków wzorów związków chemicznych.

Przydatna praca?
Załączniki:
Przydatna praca? tak nie 276
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie