Przydatność 85%

Stężenie procentowe i molowe roztworów - przykłady i zadania.

Autor: gizello

STĘŻENIE PROCENTOWE ROZTWORÓW

Stężenie roztworu określa zawartość substancji w jednostce masy lub jednostce objętości. Najważniejsze są dwa rodzaje stężeń: stężenie procentowe i stężenie molowe.

Stężenie procentowe określa liczbę gramów substancji rozpuszczonej w 100g roztworu.

cp = ms/mroztworu • 100% mroztw = mrozp + ms

cp (c%) - stężenie procentowe
ms - masa substancji rozpuszczonej
mrozp - masa rozpuszczalnika
mrozt - masa roztworu


Przykład 1.
Obliczyć stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 35 g substancji
w 150 g wody.

Jeśli dodamy 35 g substancji do 150 g rozpuszczalnika (w tym wypadku wody) to masa roztworu wyniesie 35 +150 =185 g:

cp= 35g / (150g + 35g) • 100% = 35g / 185g • 100% = 18,9%

Odp. Stężenie roztworu wynosi 18, 9 %.


Przykład 2.
Ile gramów NaCl potrzeba do sporządzenia 300g 5% roztworu?

Aby obliczyć masę substancji trzeba przekształcić wzór:

cp= ms/mr • 100% → ms= cp • mr / 100% = 5% • 300g / 100% =15g

Odp. Do sporządzenia 300g 5% roztworu potrzeba 15g chlorku sodu NaCl.


Przykład 3.
Obliczyć stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 35g substancji
w 150 cm3 alkoholu etylowego. Gęstość alkoholu etylowego wynosi d = 0,79g/cm3.

Gęstość roztworu to stosunek masy tego roztworu do jego objętości: d = mr/Vr
Odpowiednio przekształcając ten wzór można obliczyć masę alkoholu etylowego,
czyli masę rozpuszczalnika:

d = mr/Vr → mr = d • Vr = 0,79g/cm3 • 150 cm3 = 118,5 g

Mając daną masę rozpuszczalnika oraz masę substancji rozpuszczonej można
wyliczyć stężenie procentowe roztworu:

cp = ms /mr • 100% =35g / (118,5g + 35g) • 100% = 22,8 %

Odp: Stężenie procentowe otrzymanego roztworu wynosi 22,8%.


Przykład 4.
Do 50 g 30% roztworu BaCl2 dodano 300g wody. Obliczyć stężenie procentowe
otrzymanego roztworu.

Wyjściowy 30% roztwór rozcieńczono dodając 300 g wody. Masa otrzymanego roztworu mr2 wynosiła 350 g, natomiast ilość rozpuszczonej substancji nie zmieniła się:

cp1= 30% mr1 = 50g
mr2 = 300g + 50g = 350g

cp1 = ms / mr1 • → ms = cp1 • mr1/ 100% = 30% • 50g /100% = 15g

cp2 = 15g/350g • 100% = 4,3%

Odp: Stężenie procentowe otrzymanego roztworu wynosi 4,3%.


Polecenia:
1. Ile soli znajduje się w 0,5 kg roztworu 2%?STĘŻENIE MOLOWE ROZTWORÓW


Stężenie molowe określa liczbę moli danej substancji rozpuszczonej w 1 dm3 roztworu.

cm = n/V

n - liczba moli substancji n = ms/M (ms -masa substancji; M -masa molowa)
V - objętość roztworu

Jednostką stężenie molowego jest mol/dm3:

[cm] =mol/dm3


Przykład 1.
Obliczyć stężenie molowe roztworu zawierającego 6 moli substancji w 2 dm3 roztworu.

cm = 6moli / 2dm3 = 3 mol/dm3

Odp: Stężenie molowe roztworu zawierającego 6 moli substancji w 2 dm3 roztworu wynosi 3mole/dm3.


Przykład 2.
W 1,5 dm3 roztworu znajduje się 425 g chlorku sodu NaCl. Obliczyć stężenie molowe tego roztworu.

ms = 425 g
Vr = 1,5 dm3

Liczba moli n to masa substancji podzielona przez masę molową tej substancji
n= ms /M

Masa molowa chlorku sodu NaCl wynosi: M = MNa + MCl = 23g + 35,5g = 58,5g

A więc liczbę moli NaCl obliczamy: n = ms /M = 425 / 58,5 = 7,26 moli

Mając dane liczbę moli i objętość roztworu obliczamy stężenie molowe:

cm = n/V = 7,26 moli/ 1,5 dm3 = 4,84 mol/dm3

Odp: Stężenie molowe tego roztworu wynosi 4,84 mol/dm3.


Przykład 3.
W jakiej objętości roztworu o stężeniu 0,5 mol/dm3 znajdują się 2 mole substancji?

Wzór na stężenie molowe musimy przekształcić do postaci:

cm =n/V → V = n / cm

V = n / cm =2mole / 0,5 dm3 = 4 dm3

Odp: 2 mole substancji znajdują się w 4 dm3 tego roztworu.


Przeliczanie stężęń

Stężenie molowe roztworu można przeliczyć na stężenie procentowe i odwrotnie znając gęstość roztworu i korzystając z następujących zależności:

cp = ms/mr • 100% n = ms/M → ms = n • M

cp = n•M / mr • 100% gęstość roztworu d = mr/Vr → mr = d • Vr

cp = n•M / (d•Vr) • 100% n /Vr = cm

cp = cm • (M / d) •100%

Przekształcając powyższy wzór otrzymamy zależność pomiędzy cm a cp:

cm = cp • d / (M•100%)


Polecenia:
1. W 6 dm3 roztworu znajduje się 234 g siarczku sodu Na2S. Obliczyć stężenie molowe tego roztworu.


Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 1799
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie