Przydatność 70%

Wzór decyzji administracyjnej

Autor:

WZÓR DECYZJI
w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów

Łódź,.......................200.. r.
(pieczęć szkoły)D E C Y Z J A nr ....... / 0...

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071, z późniejszymi zmianami) art.() ....... statutu ................., uchwały rady pedagogicznej .................................. nr .......... z dnia ............. 200.. r., po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i rozpatrzeniu sprawy

p o s t a n a w i a m

skreślić z dniem .............. 200... r. z listy uczniów klasy ........................

............................................................................. z powodu ..........................
(imię i nazwisko ucznia)

(Na podstawie art. 108 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na .............................................................................)*


Uzasadnienie

(prawne) ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... (faktyczne) ............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................


Od niniejszej decyzji (oraz rygoru natychmiastowej wykonalności)* przysługuje odwołanie do Łódzkiego Kuratora Oświaty (organu stopnia wyższego w przypadku organizacji) za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


....................................................
(podpis i pieczęć dyrektora)

Otrzymują:


----------------------------
*) Decyzji może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.


Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 109
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie