Przydatność 75%

II wojna światowa- najważniejsze daty

Autor: ungore


1. Przebieg

1.IX.1939 – atak III Rzeszy na Polskę (Fall Weis) , początek wojny obronnej
3.IX.1939 – wypowiedzenie wojny Niemcom przez Anglię i Francję( wraz z państwami zależnymi), ,,dziwna wojna” na Zachodzie
5.IX.1939 – opuszczenie stolicy przez władze państwowe
7.IX.1939 – kapitulacja załogi Westerplatte
9–18.IX.1939 – bitwa nad Bzurą
17.IX.1939 – Agresja ZSRR na Wschodzie kraju, internowanie rządu polskiego z prezydentem w Rumunii
22–28.IX.1939 – oblężenie Warszawy
5.X.1939 – pod Kockiem kapituluje ostatnia jednostka WP – Samodzielna Grupa Operacyjna ,,Polesie”
30.IX.1939 – 12.III.1940 – wojna ZSRR z Finlandią (zimowa), zakończona klęską Finlandii
9.IV.1940 – Agresja Rzeszy na Danię i Norwegię
V–VI.1940 – Atak Niemiec na Belgię, Holandię i Luksemburg. Po ich kapitulacji (15.V. Holandii z Luksemburgiem, 28.V. Belgii), Niemcy uderzają 5.VI na Francję
22.VI.1940 – Kapitulacja Francji w Compiègne, północna cześć pod okupacją, na południu – rząd kolaboracyjny Vichy
27.VI.1940 – Zajęcie przez ZSRR rumuńskiej Besarabii i płn. Bukowiny
3-6.VIII.1940 – Aneksja przez ZSRR Litwy, Łotwy i Estonii jako republik związkowych
8.VIII-31.X.1940 – Lotnicza ,,bitwa o Anglię”, porażka Niemiec
31.III-13.IV.1941 – Wojska włoskie wraz z niemieckim korpusem gen. Erwina Rommla, podejmują działanie zaczepne w Libii, powstrzymane przez Brytyjczyków
22.VI.1941 – Agresja III Rzeszy na ZSRR. Do grudnia wojska niemieckie docierają w rejon Moskwy, Leningradu i Rostowa n. Donem
XII.1941 – Armia Czerwona odrzuca Niemców spod Moskwy i przechodzi do kontrnatarcia
7.XII.1941 – Atak Japonii na amerykańską bazę marynarki w Pearl Harbor, przyłączenie się USA do wojny, sukcesy japońskie do VI.1942
V-XI 1942 – W Płn. Afryce Brytyjczycy pod naporem wojsk Osi wycofują się do Egiptu, po otrzymaniu posiłków przechodzą do natarcia
3-5.VI.1942 – Bitwa o Midway. Zwycięstwo U.S. Navy, początek ofensywy USA na Pacyfiku
VI-X.1942 – W ofensywie na południu ZSRR wojska niemieckie podchodzą pod Stalingrad
VIII.1942-2.II.1943 – Bitwa o Stalingrad, zniszczenie niemieckiej 6. Armii, kontrofensywa Armii Czerwonej
23.X-3.XI.1942 – Zwycięstwo sojuszników pod El-Alamejn, kapitulacja wojsk włoskich, niemieckie oddziały wycofują się do Tunezji, gdzie kapitulują w I.1943)
XI.1942-V.1943 – W płn. Afryce alianci zwyciężają nad wojskami Osi
18.I.1943 – Armia Czerwona przerywa blokadę Leningradu (trwającą od IX.1941)
V.1943-VII.1944 – Zwycięskie operacje Armii Amerykańskiej, opanowanie większości wysp na Pacyfiku
5.VII.-23.VIII.1943 – Największa bitwa pancerna w historii, klęska Niemiec, rozpoczęcie natarcia Armii Czerwonej
10.VII-17.VIII.1943 – Lądowanie aliantów na Sycylii, aresztowanie Benita Mussoliniego- koniec reżimu faszystowskiego we Włoszech
IX.1943 – Nowy rząd włoski, po podpisaniu kapitulacji (3.IX.), wypowiada wojnę Niemcom
3.I.1944 – Wkroczenie Armii Czerwonej na przedwojenne ziemie polskie
6.VI.1944 – Lądowanie aliantów w Normandii, utworzenie frontu zachodniego
VII.1944 – Osiągnięcie przez Armię Czerwoną linii Wisły
25.VIII.1944 – Wyzwolenie Paryża przez aliantów
23-26.X.1944 – Druzgocąca klęska Japońskiej Cesarskiej Floty na Filipinach
12-27.I.1945 – Rozpoczęcie ofensywy Armii Czerwonej w Polsce
16.IV.1945 – Armia Czerwona rozpoczyna operację berlińską
24-25.IV.1945 – Wojska Aliantów na froncie zachodnim dochodzą do Łaby
26.IV-2.V.1945 – Szturm Berlina
7-8.V.1945 – Bezwarunkowa kapitulacja Rzeszy na obu frontach
6 i 9.VIII.1945 – Zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki
8.VIII.1945 – Wypowiedzenie wojny Japonii przez ZSRR
2.IX.1945 – Bezwarunkowa kapitulacja Japonii, koniec II wojny światowej

2. Sprawa polska

27.IX.1939 – Utworzenie przez. Gen. Michała Karaszewicza – Tokarzewskiego pierwszej podziemnej organizacji wojskowej – Służby Zwycięstwu Polski
30.IX.1939 – Prezydentem RP zostaje Władysław Raczkiewicz, powołanie rządu emigracyjnego w Paryżu z gen. Władysławem Sikorskim na czele
12.X.1939 – Na ziemiach polskich zajętych przez Wermacht powstaje Generalne Gubernatorstwo, reszta ziem wcielona do III Rzeszy
2.XI.1939 – Wcielenie ziem polskich zajętych przez Armię Czerwoną do ZSRR
7.XI.1939 – Naczelnym wodzem Polskich Sił Zbrojnych zostaje gen. Władysław Sikorski
XII.1939-I.1940 – Tworzenie Związku Walki Zbrojnej, tajnej org. wojsk. Na terenach obu okupacji
II.1940 – Początek masowych deportacji ludności polskiej z ziem wcielonych do ZSRR
24.II.1940 – Powstaje Polityczny Komitet Porozumiewawczy (PKP), złożony z przedstawicieli PPS, SN, SL i SP. Od VI.1940 uznany za oficjalną reprezentacje polityczną kraju
III-V.1940 – Rozstrzelanie przez NKWD polskich oficerów w Katyniu, Charkowie i Twerze (pochowani w Miednoje)
IV.1940 – Rząd RP powołuje Delegaturę Rządu na Kraj, odp. za administrację cywilną w podziemiu
V-VI.1940 – Udział jednostek WP w obronie Francji
27-28.VI.1940 – Udział Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich w walkach o port norweski w Narwiku.
30.VI.1940 – Płk Stefan ,,Grot” Rowecki organizuje Komendę Główną Związku Walki Zbrojnej
VIII-X.1940 – Udział polskich dyw. lotniczych w ,,bitwie o Anglię”
1940 – Utworzenie getta żydowskiego w Warszawie
XI.1940 – Konspiracyjne władze ruchu ludowego powołują Straż Chłopską – późniejsze Bataliony Chłopskie
III-IV.1941 – Udział Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich w obronie Tobruku
30.VII.1941 – Podpisanie układu Sikorski-Majski, wznowienie stosunków dyplomatycznych RP z ZSRR, zgoda Rosjan na amnestię dla Polaków i formowanie w ZSRR Armii Polskiej
14.II.1942 – Przemianowanie ZWZ na Armię Krajową
XI.1942 – Utworzenie Kierownictwa Dywersji (Kedywu) Armii Krajowej
4.XII,1942 – Założenie Rady Pomocy Żydom ,,Żegota” przy Delegaturze Rządu RP na Kraj
1.III.1943 – Utworzenie Związku Patriotów Polskich z Wandą Wasilewską na czele
21.III.1943 – PKP przekształca się w Krajową Radę Porozumiewawczą
19.IV-8.V.1943 – Powstanie w getcie warszawskim
26.IV.1943 – Zerwanie stosunków dyplomatycznych z rządem polskim przez ZSRR po odkryciu grobów w Katyniu, tworzenie wojsk polskich zależnych od Armii Czerwonej
30.VI.1943 – Aresztowanie kom. Głównego AK gen. Stefana ,,Grota” Roweckiego. Jego następcą jest gen. Tadeusz ,,Bór” Komorowski
4.VII.1943 – Śmierć gen. Władysława Sikorskiego w katastrofie lotniczej w Gibraltarze
14. VII.1943 – Na czele rządu na Uchodźctwie staje Stanisław Mikołajczyk, naczelnym wodzem gen. Kazimierz Sosnkowski
12.X.1943 – Bitwa 1. Dyw. Piechoty Im. T. Kościuszki pod Lenino
20.XI.1943 – Rozkaz komendanta głównego AK o realizacji planu ,,Burza”
31.XII.1943 – Komuniści polscy tworzą Krajową Radę Narodową z Bolesławem Bierutem na czele
9.I.1944 – Delegatura Rządu pow. Radę Jedności Narodowej
11-18.V.1944 – Udział 2. Korpusu Polskiego w walkach o Monte Cassino, zak. zdobyciem go przez Polaków
20.VII.1944 – Utworzenie przez komunistów polskich w Moskwie Rządu Tymczasowego – Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN)
22.VII.1944 – Ogłoszenie Manifestu PKWN
VII.1944 – Rozbrojenie o aresztowanie przez władze sowieckie ok. 50 tys. żołnierzy AK (wywiezieni w głąb ZSRR)
1.VIII-2.X.1944 – Powstanie warszawskie
VIII.1944 – Walki 1. dyw. pancernej gen. Stanisława Maczka pod Falaise we Francji
6.IX.1944 – Dekret PKWN o reformie rolnej
17-26.IX.1944 – Udział 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Stanisława Sosabowskiego w operacji ,,Market- Garden”
31.XII.1944 – Przekształcenie PKWN w Rząd Tymczasowy z Edwardem Osóbką- Morawskim na czele
19.I.1945 – Rozwiązanie AK przez komendanta głównego gen. Leopolda Okulickiego
IV-V.1945 – Udział Polskiej 1. Dyw. Piechoty z jednostkami wsparcia w szturmie Berlina

3. Konferencje

14.VIII.1941 – Podpisanie Karty Atlantyckiej przez Winstona Churchilla i Franklina D. Roosevelta (zasady polityki obu państw)
1.I.1942 – Deklaracja Narodów Zjednoczonych (nie mylić z ONZ) w Waszyngtonie 26 państw (w tym Polskę) walczących z Osią
28.IX-1.XII.1943 – Konferencja w Teheranie. Stalin, Roosevelt i Churchill omawiają plany prowadzenia wojny z III Rzeszą, przyszłość powojennych Niemiec i świata, utworzenia frontu zachodniego oraz wstępnie ustalają wschodnią gran. Polski na linii Curzona, zachodniej na Odrze
4-11.II.1945 – Konferencja w Jałcie. ,,Wielka trójka” uzgadnia plany prowadzenia wojny w Europie i na Dalekim Wchodzie, zasady okupacji Niemiec, organizacji powojennego świata, a także granice Polski: wschodnią na linii Curzona, zachodnią na linii Odry i Nysy
25.IV-26.VI.1945 – Konferencja założycielska ONZ w San Francisco, podpisanie karty Narodów Zjednoczonych przez przedstawicieli 51 państw walczących z blokiem faszystowskim
17.VII-2.VIII.1945 – Konferencja w Poczdamie szefów rządów i ministrów sprawa zagranicznych USA, ZSRR i Anglii. Uzgodniono rozwiązania w kwestii powojennych Niemiec: demilitaryzacji, denazyfikacji, demokratyzacji i demonopolizacji, spłaty reparacji wojennych przez Niemcy, podział Niemiec i Berlina na 4 strefy okupacyjne (amerykańską, brytyjską, francuską i radziecką) oraz zmiany polityczne i terytorialne w powojennym świecie. Ustalono także zachodnią granicę Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej, kwestie z wysiedleniem niemieckiej ludności i przeprowadzeniu w Polsce demokratycznych wyborów.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 453
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy