Przydatność 60%

Charakterystyka i pojęcie kosztów

Autor:

Koszt Jest to wyrażone wartościowo zużycie:
 środków gospodarczych (środków trwałych, wartości niematerialne i prawne, materiały - z majątku obrotowego),
 usług,
 energii,
 wynagrodzeń
 oraz niektóre pozycje nie odzwierciedlające zużycia jak: podatki, opłaty, składki ZUS-u, ponoszone w toku działalności jednostki gospodarczej w określonym czasie.
Każdy koszt jest, był lub będzie wydatkiem, ale nie każdy wydatek jest kosztem np. spłata kredytu. Ponadto:
 wydatek może wyprzedzać koszt - np. KW zakupiono materiały za gotówkę,
 wydatek powstaje w tym samym momencie co koszt - np. KW zakupiono materiały za gotówkę i oddano je do zużycia,
 koszt może wyprzedzać wydatek - np. rachunek uproszczony za zakupione materiały oddane do zużycia
Do kosztów zalicza się zużycie związane z normalną (zwykłą) działalnością podmiotu, nie zalicza się tu natomiast:
 Zużycia spowodowanego zdarzeniami losowymi
 Zaniechaniem lub zawieszeniem pewnego rodzaju działalności
 Związanego a utrzymaniem nieczynnych zakładów lub wydziałów, które są stratami nadzwyczajnymi
Koszty i straty nadzwyczajne są pojęciami rozłącznymi, stąd też zużycie zakwalifikowane do strat nie może być traktowane jako koszt. Koszty zwykłej działalności operacyjnej mogą być ujmowane w następujących układach ewidencyjnych:


Układ rodzajowy i układ kalkulacyjny. Układ rodzajowy dzieli koszty z punktu widzenia ich treści ekonomicznej. W układzie rodzajowym kosztów wyróżnia się następujące pozycje:
Amortyzacja- koszty z tytułu planowych odpisów zużycia środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Zużycie materiałów i energii- obejmuje zużycie surowców, materiałów podstawowych i pomocniczych, półfabrykatów, opakowań, paliwa, energii elektrycznej, cieplnej, wody, sprzężonego powietrza.
Usługi obce- roboty i usługi wykonane przez inne jednostki, usługi transportowe, usługi remontowe będące kosztami wykonywanych przez inne jednostki gospodarcze remontów, napraw i konserwacji środków trwałych. Inne usługi obce np. poczty, łączności, bankowe.
Podatki i opłaty- podatki kosztowe od nieruchomości, środków transportu, VAT naliczony nie podlegający zwrotowi ani odliczeniu, opłaty skarbowe, notarialne.
Wynagrodzenia- wynagrodzenia brutto za prace wykonane na rzecz danego podmiotu bez względu na charakter stosunku pracy.
Świadczenia na rzecz pracowników- ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy szkolenie pracowników itp.
Podróże służbowe- diety, koszty noclegów, przejazdów itp.
Pozostałe koszty- np. ekwiwalent pieniężny na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń lub świadczeń na rzecz pracowników (zużycie własnych narzędzi), ubezpieczenia majątkowe i inne.
Celem podziału kosztów wg. Rodzaju jest stworzenie możliwości kontroli wysokości zużycia środków produkcji i wynagrodzenia siły roboczej poniesionego na wykonanie zadań, porównania wielkości faktycznych z planowanymi oraz badania struktury kosztów.
Koszty dzielimy także według miejsc ich powstania:
Koszty wydziałowe, ogólnozakładowe, zakupu, sprzedaży, produkcji pomocniczej.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 52
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie