Przydatność 85%

95 nieregularnych czasowników angielskich

Autor: MachoMan

Infinitive Past tense Past Participle Polski Czasownik
arise arose arisen powstawać
awake awoke awake/ awoke obudzić
be was been być
become became become stawać się
begin began begun zaczynać
bite bit bitten/bit gryźć
blow blew blown dmuchać
bring brought brought przynieść
break broke broken łamać
build built built budować
burn burnt/burned burnt/burned spalić
buy bought bought kupować
choose chose chosen wybierac
come came come przychodzić
cost cost cost kosztować
cut cut cut obcinać
do did done robić
drink drank drunk pić
drive drove driven kierować
eat ate eaten jeść
fall fell fallen upaść
feel felt felt czuć
fight fought fought bić się
find found found znaleźć
fly flew flown lecieć
forbid forbade/forbad forbidden zabraniać
forget forgot forgotten zapomnieć
forgive forgave forgiven wybaczac
get got got/gotten dostawać
give gave given dawać
go went gone iść
have had had mieć
hear heart heart słyszeć
hit hit hit uderzyć
hold held held trzymać
hurt hurt hurt zranić
keep kept kept trzymać
know knew known wiedzieć
learn learnt/learned learnt/learned uczyć sie
leave left left zostawiać
lend lent lent pożyczać
let let let pozwalać
lie lay lain leżeć
light lighted/lit lighted/lit świecić
lose lost lost tracić
make made made zrobić
mean meant meant znaczyć
meet met met spotykać
mistake mistook mistaken pomylić się
pay paid paid płacić
put put put kłaść
read read read czytać
ride rode ridden jechać konno
ring rang rung dzwonić
rise rose risen podnosić
run run run biec
saw sawe sawn piłować
say said said powiedzieć
see saw seen widzieć
seek sought sought szukać
sell sold sold sprzedawać
send sent sent wysyłać
set set set umieszczać
sew sewed sewn szyć
shake shook shaken trząść
shine shone shone błyszczeć
shoot shot shot strzelać
show showed shown/showed pokazywać
shut shut shut zamykać
sing sang sung śpiewać
sit sat sat siedzieć
sleep slept slept spać
sow sowed sown siać
speak spoke spoken mówić
speed sped sped pędzić
spell spelt spelt literować
spend spent spent spędzać
stand stood stood stać
steal stole stolen kraść
sting stang stung ukłuć
strike struck struck uderzać
swear swore sworn przysięgać
swim swam swum pływać
take took taken brać
teach taught taught nauczać
tell told told mówic
think thought thought myśleć
throw threw thrown rzucać
understand understood understood rozumieć
wake woke woken budzić się
wear wore worn nosić
wed wedded wedded poślubić
win won won zwyciężyć
write wrote written pisać

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 292
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie