Przydatność 70%

Rozrachunki z pracownikami

Autor: atatar

Znowelizowany w 1996 r. kodeks pracy przybliża polskie prawo pracy do standardów międzynarodowych, określonych w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz w niektórych aktach prawnych Rady Europy i Unii Europejskiej. W kodeksie pracy znajdują się określenia pracodawcy i pracownik
Wysokość wynagrodzeń ustala się na podstawie dokumentów źródłowych (kart pracy, list obecności, godzinowych stawek zarobkowych itp.) i ujmuje się w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń pracowników. Na podstawie indywidualnych kartotek sporządza się listy płac dla poszczególnych grup pracowników. Na wynagrodzenie brutto składają się najczęściej następujące pozycje:
- wynagrodzenie zasadnicze;premie; wynagrodzenie za szkodliwe warunki pracy; dodatki funkcyjne; wynagrodzenie za urlop; wynagrodzenie za czas choroby; nagrody.
Od wynagrodzeń brutto dokonuje się potrąceń, np.:
- składek ubezpieczeń społecznych opłacanych przez pracownika; zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; dobrowolnych składek ubezpieczenia na życie; pożyczek mieszkaniowych; potrąceń komorniczych; nierozliczonych zaliczek; za szkody wyrządzone przez pracownika.

Po odjęciu od wynagrodzeń brutto potrąceń ustala się wynagrodzenia netto, które mogą być powiększone o zasiłek rodzinny, ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, pranie odzieży itp.
Pracownik kwituje na liście płac kwotę do wypłaty. Coraz częściej pracownicy zlecają przelew wynagrodzeń na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku.

Do ewidencji należności i zobowiązań z tytułu wynagrodzeń za pracę służy konto 230 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń". Ujmuje się na nim wszelkie wynagrodzenia, niezależnie od rodzaju, formy wypłat czy źródeł ich sfinansowania.
Na stronie Wn tego konta księguje się:
- wypłaty pieniężne gotówką, przelewem, przekazem pocztowym;
- wydanie deputatów zaliczonych do wynagrodzeń;
- potrącenia dokonywane w liście płac, do których pracodawca jest upoważniony ustawowo, np. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych lub egzekucyjnych, bądź za zgodą pracownika, a zwłaszcza potrącenia na rzecz przedsiębiorstwa za niedobory i szkody, świadczenia odpłatne, sumy
do rozliczenia itp.;
- wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń;
- wypłaty ekwiwalentu za zużycie przez zatrudnionego własnych materiałów, sprzętu, samochodu, odzieży itp.;
- zaliczki na podatek od dochodów osobistych;
- przedawnione zobowiązania;
- składki ubezpieczeń społecznych opłacane przez pracownika.
Na stronie Ma księguje się sumy wynagrodzeń w pełnej wysokości płac brutto, a ponadto roszczenia skierowane na drogę sądową albo odpisane należności przedawnione i umorzone, zasiłki rodzinne.
Ewidencja szczegółowa do konta 230 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" powinna zapewniać rozliczenie wypłat, a także ustalenie podstaw do:
- wymiaru ustawowo przysługujących zasiłków, emerytur i rent;
- obliczenia wynagrodzeń należnych za czas nieobecności w pracy, np. urlopu;
- wymiaru innych świadczeń zależnych od wysokości wynagrodzeń;
- obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
W rozrachunkach z pracownikami - oprócz rozrachunków z tytułu wynagrodzeń - mogą występować także rozrachunki z następujących operacji:
- wypłaconych pracownikom zaliczek do rozliczenia oraz dokonanych przez nich wydatków;
- odpłatnych świadczeń na rzecz pracowników, np. czynszów za mieszkania służbowe;
- udzielonych pracownikom pożyczek, np. mieszkaniowych;
- krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz kosztów ryczałtów za używanie własnych pojazdów do celów służbowych;
- roszczeń z tytułu niedoborów i szkód.
Wymienione operacje księguje się na koncie 231 „Inne rozrachunki z pracownikami". Ewidencja szczegółowa do tego konta powinna umożliwiać J wyodrębnienie rozrachunków z poszczególnymi pracownikami i z określonych tytułów w celu ułatwienia ustalenia sald należności i zobowiązań pracowniczych.

Najprostszą i najdogodniejszą formą rozliczenia za używanie przez pracowników własnych samochodów na potrzeby zakładu pracy jest ryczałt pieniężny* Może być wypłacany tylko w jazdach lokalnych, tj. jazdach w granicach administracyjnych miasta lub gminy. Przyznany limit zależy od wielkości miejscowości i powinien być przyznany pracownikowi stosowną umową. Ryczałt nie wymaga ewidencji przebiegu pojazdu. Jeżeli zwraca się pracownikowi koszty przejazdu na podstawie faktycznego przebiegu pojazdu, to przejazdy, zarówno miejscowe, jak i zamiejscowe, muszą być dokumentowane w książce przebiegu pojazdu. Na koniec miesiąca przebieg powinien potwierdzić pracodawca.
Istotną pozycją rozrachunków z pracownikami są delegacje krajowe i zagraniczne. Podróż służbowa jest wykonaniem zadania określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika, w terminie i miejscu określonym w poleceniu wyjazdu służbowego. Otrzymane przez pracownika polecenie wyjazdu służbowego jest po zakończeniu podróży służbowej podstawowym dokumentem do księgowego i podatkowego rozliczenia kosztów jej odbycia.
Pracownik wyjeżdżający w delegację, oprócz wynagrodzenia, nabywa prawo do świadczeń dodatkowych. Z tytułu podróży służbowej przysługują mu diety oraz zwrot kosztów:
przejazdów z miejscowości stałego miejsca pracy bądź z miejscowości zamieszkania pracownika do miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej i z powrotem;
noclegów bądź ryczałtów za noclegi;
dojazdów środkami komunikacji miejscowej w formie ryczałtu; innych udokumentowanych wydatków.

Podsumowanie
Rozrachunki z pracownikami dotyczą rozrachunków z tytułu wynagrodzeń, sum pobranych do rozliczenia, wypłaconych pożyczek, szkód i niedoborów zawinionych przez pracowników.
Na koncie 230 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" księguje się wszystkie wynagrodzenia, niezależnie od źródła ich pokrycia. Będą to więc wynagrodzenia z umów o pracę, umów o dzieło, nagrody z zysku, świadczenia urlopowe. Od wszystkich wypłaconych wynagrodzeń pracodawca jako płatnik ma obowiązek potrącić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (dochodów osobistych).
Na koncie 231 „Inne rozrachunki z pracownikami" ujmuje się zaliczki, pożyczki i obciążenia z tytułu niedoborów i szkód.
Do rozrachunków z pracownikami konieczne jest prowadzenie ewidencji analitycznej, w formie kartoteki ręcznej lub komputerowej, w celu ustalenia stanu należności i zobowiązań oraz wypełnienia deklaracji podatkowych, a także oświadczeń dla pracowników.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 56
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie