Przydatność 30%

Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Autor:

Konspekt lekcji religii - 1 godz. lekcyjna

Temat: Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

CELE KATECHETYCZNE
Uczymy opartego na wierze odkrywania obecności Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego i Jego zbawczego działania we wspólnocie Kościoła i w życiu katechizowanych.

TREŚCI KATECHEZY
Wniebowstąpienie Pańskie to ważna prawda naszej wiary. Jezus Chrystus przez całą swoją publiczną działalność, a szczególnie po zmartwychwstaniu przygotowywał Apostołów do tego momentu odejścia do Ojca. I chociaż wstąpił do nieba, nadal kontynuuje swoje dzieło we wspólnocie Kościoła. Pozostał z nami w Sakramentach świętych, szczególnie w Eucharystii, w słowie Bożym, podczas modlitwy i w czynie miłości. Przypominają o tym krzyże, obrazy, świątynie, dzieła miłosierdzia.
Przybliżenie dzieciom tych prawd nie jest sprawą łatwą, ale ukazując różne znaki i przypominając obietnicę Jezusa „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt28,20), prowadzimy wychowanków do wiary w tę Jego obecność wśród nas.
Prawda Wniebowstąpienia Pańskiego nie może pozostać dla dziecka faktem historycznym, dlatego nie tylko informujemy je o wydarzeniu i obietnicy, ale budzimy wiarę w ciągłą obecność Chrystusa wśród ludzi.
Uczymy dziecko odkrywać tę obecność w różnych znakach, gestach, słowach. Zachęcamy je do uczestnictwa we Mszy świętej w Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego jako wyrazu wdzięczności za dar obecności Jezusa wśród nas.

ZADANIA NAUCZYCIELA RELIGII
Ukazanie na podstawie perykopy o Wniebowstąpieniu Pańskim, że i my podobnie, jak Apostołowie, otrzymaliśmy obietnicę obecności Pana Jezusa wśród nas. Zapoznawanie z formami wyrażającymi oczekiwanie na spełnienie obietnicy w relacjach z ludźmi i Bogiem.

METODY I ŚRODKI
Chcąc przybliżyć dziecku treść Orędzia i skonfrontować je z życiem posługujmy się podczas katechezy pogadanką, opowiadaniem. Ponadto korzystam z następujących przedmiotów:
- Pismo Święte, zapalona świeca, krzyż, ilustracje przedstawiające: Zgromadzenie Eucharystyczne, modlącą się rodzinę, zgodnie bawiące się dzieci, świątynię, kapłana w konfesjonale.
- Tekst piosenki „Jezus jest tu...”
- Rozsypanka wyrazowa tekstu (Mt28,20b) – nie dla każdego dziecka.
( A oto / Ja jestem / z wami / przez wszystkie dni / aż do skończenia świata). Pozostałym dzieciom obrazki do kolorowania.

PRZEBIEG KATECHEZY
POWITANIE
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wspólna modlitwa: „Ojcze nasz...”

WPROWADZENIE DO KATECHEZY
Opowiadam krótko o tym, co działo się po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa.
Jezus po zmartwychwstaniu spotykał się ze swoimi uczniami i uczennicami. Wyjaśnił im, że w Piśmie świętym był zapowiedź Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Powiedział też, że w Jego imię ludzie będą odwracać się od zła i czynić dobro, a ich grzechy będą odpuszczone. Zapowiedział, że ześle im Pocieszyciela, czyli Ducha Świętego.
Kończę uroczystym odczytaniem fragmentu Ewangelii (Łk 24,50-51). Zapalam świecę i proszę, by uczniowie powstali.
K. – Pan z wami.
Dz. – I z duchem twoim.
K. – Słowa Ewangelii według św. Łukasza.
Dz. – Chwała Tobie, Panie.
„Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich.
A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony di nieba”.
K. – Oto słowo Pańskie.
DZ. – Chwała Tobie Chryste.

ODKRYWAM WEZWANIE BOŻE
Dzieci siadają i odpowiadają na pytania:
- Gdzie wyprowadził Pan Jezus swoich uczniów?
- Co wtedy zrobił?
- Co się stało podczas błogosławieństwa?

Uroczystość, w czasie której wspominamy to wydarzenie, obchodzimy 40 dni po Wielkanocy. Jest to Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Pan Jezus odszedł do nieba. Apostołowie nie mogli go już zobaczyć, nie mogli z nim rozmawiać. Byli jednak radośni, bo Pan Jezus obiecał im, że będzie z nimi zawsze.
Pan Jezus pozostał nie tylko z Apostołami, ale także z nami. Zapewnił nas o tym.
Nakrywam stół białym obrusem, umieszczam Pismo Święte, krzyż, zapaloną świecę oraz obrazy przedstawiające: Zgromadzenie Eucharystyczne, modlącą się rodzinę, kapłana w konfesjonale, dzieci bawiące się w zgodzie.
Prowadzę rozmowę prowadzącą do odkrycia przez dzieci, że Chrystus spełnił obietnicę i jest z nami. Mówią o tym różne znaki i formy wyrażające nasze oczekiwanie na spełnienie obietnicy.
- Kto mówi do nas, gdy czytamy Pismo Święte?
- Kogo przypomina zapalona świeca?
- Jaki znak czynimy na czole, ustach i sercu? Kogo wtedy wyznajemy?
- Gdzie przede wszystkim Pan Jezus jest z nami?
(pokazuje obraz Eucharystii),
- Kto odpuszcza nam grzechy, kiedy ksiądz spowiada?
Popatrzcie, jak wiele znaków zostawił nam Jezus byliśmy się nie lękali, lecz wierzyli, że On jest z nami.

ODPOWIADAM NA WEZWANIE BOŻE
Pan Jezus zmartwychwstały jest w niebie i na ziemi.
- Gdzie mogę Go spotkać?
- Kiedy mogę Go spotkać?
- Jak pokazać Panu Jezusowi, że wierzę w jego obecność i cieszę się nią?
Pan Jezus jest z nami i pragnie, abyśmy zawsze o tym pamiętali w naszym życiu. Pokażemy panu Jezusowi, że wierzymy w jego obecność i cieszymy się nim.
Zapraszam dzieci do wspólnej modlitwy przy stole nakrytym białym obrusem, gdzie wcześniej umieściłam niektóre znaki obecności Pana Jezusa zmartwychwstałego. Śpiewam z dziećmi piosenkę.
Jezus jest tu.
Jezus jest tu.
O wznieśmy ręce
Wielbiąc Jego imię.
Jezus jest tu.

UTRWALENIE – PRACA UCZNIA
Interpretuje tekst i pokazuje plansze załącznik1. Dzieci na podstawie ilustracji odpowiadają na pytanie, co jest z naszej strony ważne, aby Jezus mógł nas zaprowadzić tam, gdzie On przebywa do Ojca.
Jezus jest z nami i prowadzi nas do Ojca. Tablice na rysunku, umieszczone wzdłuż drogi, uczą nas, jak mamy oczekiwać na Jezusa. Co mamy czynić, aby był z nami.
Na zakończenie śpiewamy : „Jezus jest tu ...”

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
WIEDZA – CO UCZEŃ WIE?
Uczeń wie, że Pan Jezus do nieba wstąpił, zna obietnicę o Jego obecności wśród ludzi.
UMIEJĘTNOŚCI – CO UCZEŃ POTRAFI?
Uczeń potrafi wskazać Pismo Święte, krzyż, zapaloną świecę, kapłana, modlitwę, Mszę świętą, zgodne życie z innymi jako znaki obecności Pana Jezusa we wspólnocie Kościoła.
INTERIORYZACJA WARTOŚCI – CO UCZEŃ CENI?
Uczeń ceni i szanuje Pismo Święte, krzyż, modlitwę, Mszę świętą, kapłana i innych ludzi jako „znaki” wypełniania się w naszym życiu obietnicy Pana Jezusa: „Jestem z wami, nie bój się...”.


Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 59
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy