Przydatność 55%

Referat o ochronie środowiska

Autor: YodeeGirl

1. Jakie obszary na kuli ziemskiej są najmniej, a jakie najbardziej zanieczyszczone ? Wyjaśnij dlaczego.Najmniej zanieczyszczonym kontynentem jest Antarktyda (obszar nie zmieniony działalnością człowieka 13208,983 km kw., 100%), trochę bardziej zanieczyszczonym obszarem jest Ameryka Północna (obszar nie zmieniony działalnością człowieka 9077,418 km kw., 37,6%), trochę więcej zanieczyszczony jest teren byłego Związku Radzieckiego (obszar nie zmieniony działalnością człowieka 7520,219 km kw., 33,6%), następnie jest Australia (obszar nie zmieniony działalnością człowieka 2370,567 km kw., 27,9%), potem jest Afryka (obszar nie zmieniony działalnością człowieka 8232,382 km kw., 27,5%), jeszcze więcej jest Ameryka Południowa (obszar nie zmieniony działalnością człowieka 3745,971 km kw., 20,8%), następnym kontynentem bardziej zanieczyszczonym od pozostałych jest Azja (obszar nie zmieniony działalnością człowieka 3775,858 km kw., 13,6%), a najwięcej zanieczyszczonym ze wszystkich kontynentów jest Europa (obszar nie zmieniony działalnością człowieka 138,553 km kw., 2,8%). Polska należy do najsilniej zanieczyszczonych krajów świata. Główne źródło zanieczyszczeń stanowi przemysł, a ponadto transport, rolnictwo i gospodarka komunalna.

Skutkiem zanieczyszczeń kontynentów są zanieczyszczenia:

A. Powietrza:

n w wyniku działalności gospodarczej powietrze atmosferyczne jest zanieczyszczone pyłami i gazami (sól morska, pyły i gazy wulkaniczne, formy związane z działalnością wiatru, np. piasek z wydm czy pustyń), oddziałują one negatywnie na rośliny, zwierzęta oraz na zdrowie człowieka, powodują niszczenie budynków, maszyn, urządzeń, ubrań itp. Największy udział w emisji pyłów i gazów do atmosfery mają województwa: katowickie 28%, bielskie, konińskie, krakowskie po 5-7%, opolskie, tarnobrzeskie, jeleniogórskie po ok. 4%.

n zanieczyszczenia powstające w wyniku działalności człowieka. Dostają się one do atmosfery w formie pyłów, par gazów. Do nich należą: spalanie paliw (węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego), opad pyłu, którego źródłem jest przemysł głównie hutniczy, elektrownie i gospodarstwa domowe, pył zmieszany w powietrzu (z kominów hutniczych), wzrost stężenia tlenku siarki i azotu, tlenku i dwutlenku węgla, powstających w procesach produkcyjnych, w komunikacji samochodowej, samolotowej, a także z palenisk domowych, zanieczyszczenia radioaktywne pochodzące np. z zakładów przerabiające rudy uranowe, z działalności reaktorów atomowych, ich źródłem są wybuchy jądrowe.

B. Gleby:

n do niej dostają się zanieczyszczenia z powietrza i wód śródlądowych. Część z nich opada na glebę w postaci pyłów, inne takie jak tlenki siarki i azotu reagują z parą wodną zawartą w powietrzu. W wyniku tej reakcji powstają kwasy siarkowy i azotowy, które z wodą deszczową dostają się do gleby. Kwaśne deszcze przenikające do gleb uszkadzają rośliny.

C. Ekosystemów wodnych:

n zanieczyszczenia ich są spowodowane przedostawaniem się do wód substancji odpadowych powstałych podczas produkcji przemysłowej w postaci ciekłej, stałej, gazowej; skażeniem wód metalami ciężkimi (ołowiem, rtęcią, kadmem) stosowanymi w przemyśle; gromadzeniem się dużej ilości resztek organicznych, co może przyspieszyć zrastanie zbiorników wodnych (jezior, stawów); chemizacją środowiska poprzez świadomewprowadzenie do gleby substancji chemicznych w postaci nawozów sztucznych i środków ochrony roślin; zasoleniem wód śródlądowych spowodowanym m.in. odwodnieniem kopalni węgla; brakiem oczyszczalni ścieków, spływaniem ich bezpośrednio do rowów, potoków, rzek lub do gleby; zmianami zasobów wodnych wywołanymi melioracją gruntów rolnych; nieracjonalnym korzystaniem z zasobów wodnych; wyciekami ropy naftowej z platform wiertniczych lub z uszkodzonych tankowców; zatapianiem odpadów na otwartych morzach; zanieczyszczeniami termicznymi z elektrowni spalinowych i jądrowych; przedostawaniem się do wód gruntowych szkodliwych substancji z wysypisk śmieci.

2. Jakie działania podejmują współczesne społeczeństwa na rzecz ochrony środowiska ?Momentem przełomowym, decydującym o zasadniczym zwrocie w sposobie myślenia o środowisku, stał się Raport Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, U- -Thanta z 1969 r., przedstawiający aktualny stan zagrożenia środowiska życia człowieka i uzasadniający potrzebę ochrony wszelkich zasobów naturalnych Ziemi. W toku wielu późniejszych konferencji międzynarodowych, w nawiązaniu do rzuconego przez U-Thanta hasła ochrony środowiska człowieka ustalono kierunki działań i wskazano konkretne zadania.

Od 1972 r. naczelna rolę w zakresie wytyczania kierunków działań na rzecz ochrony środowiska w skali światowej pełni Program Środowiskowy Narodów Zjednoczonych UNEP. Z Programem Środowiskowym NZ współpracuje ściśle szereg organizacji specjalistycznych o zasięgu światowym, a przede wszystkim:

n Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i jej Zasobów IUCN, istniejąca od 1948 r. i zajmująca się ochroną zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, ochroną krajobrazu, polityką środowiskową i planowaniem środowiskowym, a także prawnymi i administracyjnymi zagadnieniami ochrony środowiska oraz edukacją środowiskową,

n Światowa Organizacja Zdrowia WHO, zajmująca się m.in. zagadnieniami zdrowotności mieszkańców Ziemi na tle warunków środowiska,

n Organizacja do spraw Wyżywienia i Rolnictwa FAO,

n Światowy Fundusz na Rzecz Dzikich Zwierząt WWF.

W organizacji zadań skoordynowanych za światowym programem ochrony środowiska i jego zasobów uczestniczy także Organizacja Naukowo-Kulturalna NZ UNESCO, która kieruje specjalistycznymi programami badawczymi, a wśród nich programem pt. "Człowiek i Biosfera", MAB obejmującym m.in. ocenę wpływu działalności człowieka na różne typy środowiska przyrodniczego oraz opracowania propozycji ich racjonalnego zagospodarowania, uwzględniającego zarówno potrzeby przyrody, jak i człowieka.

Jednym z najważniejszych aktów prawnych obowiązujących w skali międzynarodowej stała się "Światowa Karta Przyrody", uchwalona na sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ w 1982 r., określająca prawa i obowiązki człowieka w dziedzinie gospodarki środowiskiem. Jest to dokument o szczególnie doniosłym znaczeniu dla kształtowania nowego - współczesnego, a zarazem sięgającego w przeszłość - sposobu myślenia o środowisku.

Polska bierze udział w pracach istniejących organizacji międzynarodowych, a jednocześnie współpracuje ściśle z odpowiednimi Komisjami Europejskiej Współpracy Gospodarczej, Których programy mają zasadnicze znaczenie dla ochrony środowiska naszego kraju. Jednym z problemów międzynarodowych żywo obchodzących Polskę jest problem ochrony Bałtyku. W 1973 r. odbyła się z inicjatywy naszego kraju pierwsza Konferencja

Państw Nadbałtyckich w Gdańsku. Podpisano wówczas Konwencję dot. rybołóstwa oraz ochrony żywych zasobów M. Bałtyckiego. Drugi ważnym aktem stała się Konwencja Helsińska, podpisana w 1974 r. w Helsinkach, która uznaje Bałtyk za "region specjalny", wymagający wzmożonej ochrony, a przede wszystkim urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych z nadbrzeżnych miast, do likwidowania zanieczyszczeń ze statków itd. Nad realizacją postanowień obu tych konferencji czuwa Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku.

W zakresie działań krajowych, dotyczących ochrony środowiska Polski wymienić należy przede wszystkim uchwaloną przez Sejm w 1980 r. "Ustawę o ochronie środowiska i zasobów naturalnych", zobowiązującą zarówno wszelkie władze, jaki i całe społeczeństwo do wzmożenia troski o jakość życia ludności oraz do podejmowania działań na rzecz zahamowania zaawansowanych procesów degradacji środowiska naszego kraju. Ustawa ta jednak nie spełnia swego zadania, ponieważ nie wspierały jej odpowiednie zarządzenia wykonawcze, a ponadto nie znalazła pełnego zrozumienia w społeczeństwie nie zdającym sobie sprawy z istniejących zagrożeń.Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 104
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy