Przydatność 25%

Nauka o języku - pytania do ustnej matury.

Autor: kaszlaczek

Nauka o języku

1-Komunikacja językowa-jedna osoba jest odbiorcą , druga nadawcą informacji .Przekładanie wiadomości na słowa nazywamy kodowaniem . Do komunikacji niezbędne są : komunikat , nadawca ,odbiorca. Komunikacji towarzyszy język ciała , czyli np. gestykulacja . W komunikacji mówionej kontakt wzrokowo – słuchowy.

2-Funkcje tekstów językowych . Ekspresywna : wyrażanie uczuć , Impresywna : nadawca chce kształtować zachowanie odbiorcy .

3-Pochodzenie oboczności samogłoskowych np. ó:o . W tekstach staropolskich zamiast ó pisano o. Litera o powoli przekształcała się w literę ó. Dawniej nie odróżniano sylab wymawianych długo i krótko . Pozostałością tego jest właśnie ó.

4-Treść i zakres znaczeniowy wyrazu , jest to zespół cech na podstawie których potrafimy określić co ten wyraz znaczy. Zakres wyrazu – ogół przedmiotów nazywany tym samym wyrazem np. „ubranie” obejmuje swoim zakresem spodnie , sweter itd.

5-Analiza słowotwórcza wyrazów ??????????????????????

6-Synonimy- wyrazy bliskoznaczne , które mają to samo znaczenie podstawowe ale różnią się od siebie barwą np. wiatr, wichura, tajfun
Homonimy- wyrazy o tym samym brzmieniu lub pisowni, a odmiennym znaczeniu np. bałwan/bałwan , lud/lód
Wyrazy wieloznaczne- wyrazy które mają tę samą formę (postać), ale różne znaczenie np. zamek/zamek
Eufemizmy- ???????????

7-Wartość emocjonalna wyrazów - ?????????????

8-Rodzaje związków frazeologicznych - ???????????

9-Stylizacja językowa i jej rodzaje – Stylizacja to zabieg artystyczny nadający językowi cechy , które upodabniają go do jakiegoś określonego stylu np. gwarowy . Rodzaje stylizacji :
- archaizacja , Sienkiewicz w „Potopie”
- gwarowa , Reymont w „Chłopach”
- poetyzacja
10-Słowniki języka polskiego i ich rodzaje ???????

11-Klasyfikacja wypowiedzeń złożonych współrzędnie :
- przeciwstawne (ale, lecz, a) …
- rozłączne (albo, lub) --<…>--
- wynikowe (więc, dlatego) …>--
- łączne (i, oraz, też) --…--

12-Klasyfikacji wypowiedzeń złożonych podrzędnie :
- podmiotowe
- przydawkowe
- dopełnieniowe
- orzecznikowe
- miejsca (gdzie?)
- czasu (kiedy?)
- przyczyny (dlaczego ?)
- skutku (z jakim skutkiem?)
- sposobu (w jaki sposób?)
- celu (po co?)

13-Analiza wypowiedzeń wielokrotnie złożonych – składają się z więcej niż dwóch zdań składowych. Przecinek dajemy przed : a, ale, lecz, więc, aby, żeby, że, ponieważ, który, kto, jaki, gdzie, kiedy. Nie poprzedzamy przecinkiem : i, oraz, lub, albo, czy.

14-Pochodzenie języka polskiego. Niegdyś ludy zamieszkujące Europę oraz część Azji mówiły wspólnym językiem praindoeuropejskim , później wyłoniły się duże wspólnoty np. słowiańska , która nadal się dzieliła i powstały języki narodowe . Między grupami tych języków są wciąż podobieństwa.

15-Grupy języków słowiańskich :
- zachodniosłowiański (polski, czeski, słowacki)
- wschodniosłowiański (rosyjski, ukraiński, białoruski)
- południowosłowiański (serbski, chorwacki, słowieński)

16-Najstarsze zabytki języka polskiego ????????????

17-Zapożyczenia w polszczyźnie. Zapożyczenia –wyrazy obce zapożyczone z innych języków
Najwięcej zapożyczeń z łacińskiego okresie staropolskim. Zapożyczenia z :
- czeskiego (kościół, msza)
- niemieckiego (kosa, rynek)
- włoskiego (kalafior, tort ) po ślubie Zygmunta Starego z królową Boną
- francuskiego (fryzjer, dama) po ślubie Władysława IV z Francuzką
- angielskiego (komputer, dżinsy, hamburger)
18-Części mowy i części zdania ???????????????????

19-Osobliwości w odmianie wyrazów. Muzeum : l.poj.- nieodmienna, muzea : l.mn.odmienna
Oko : l.poj. – odmienna , oczy : l.mn. – odmienna

20-Co to są zrosty, zestawienia, złożenia ??????????

21-Akcent wyrazowy w języku polskim. Język polski ma styl, akcent wyrazowy nadający na przedostatnią sylabę.W języku polskim istnieją oboczności głosek oraz samogłoski nosowe ą ę

22-Podstawowe pojęcia kultury języka ?????????????

23-Kryteria poprawności językowej oznacza się według norm :
- ortograficzna (przestrzeganie reguł i interpunkcji)
- stylistyczna
- komunikacyjna (skuteczność wypowiedzi)
- składniowa
- leksykalno – frazeologiczna
- fleksyjna

24-Sposoby bogacenia słownictwa.
- tworzenie nowych wyrazów (neologizmów) czy też skrótowców
- zapożyczenia z języków obcych
- zmiany znaczenia słowa
- zaprzestanie używania niektórych wyrazów odnoszących się do rzeczy już nieistniejących

25-Podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne???

26-Stylistyczne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny ?

27-Językowa wyrazistość stylu artystycznego ??????????

28-Moda językowa – ocena zjawiska ?????????????

29-Analiza cech językowych reklam ???????????

30-Omuwienie cech gatunkowych np. satyra, powieść poetycka, ballada, epopeja???????????

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 11
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie