Przydatność 55%

Teoretycy socjologii, grupy społeczne, więzi społeczne, konflikt, kultura zaufania, nowoczesność, ponowoczesność, globalizacja

Autor: kaiko_kk

Auguste Comte
Pozytywizm oparty na:
- wierze w wiedze
- badaniu faktów
- pozytywnej wizji pokonania kryzysu
Hierarchia nauk:
- matematyka, astronomia, fizyka, chemia, biologia, socjologia
Podział socjologii:
a) statyka społeczna (teoria struktury społecznej)
- rodzina (stanowi rzeczywistość każdego z nas, jest najtrwalsza, formułuje wzorce zachowań)
- własność i praca (poczucie bezpieczeństwa i potrzeby)
- język (komunikacja)
- państwo (łączy rodzinę)
- religia (ogólne wzorce postępowania)
b) dynamika społeczna (teoria rozwoju społecznego)
- stadium teologiczne (fetyszyzm, politeizm, monoteizm)
- metafizyczne (abstrakcja zamiast Boga)
- naukowe (nauka wyznacza kierunek rozwoju)
Funkcje Socjologii:
- deskryptywna (opis zjawisk socjologicznych)
- eksplamencyjna (wyjaśniająca)
- predyktywna (przewidująca)
Metody badań socjologii:
- obserwacja (ukierunkowana i intersubiektywnie sprawdzana)
- eksperyment (bada skutki nietypowych zachowań)
- porównawcza (porównanie podobnych przedmiotów)
- historyczna (badanie jednego w różnych okresach)

Emile Durkheim (społeczeństwo jest czymś innym niż jednostka)
?prymat społeczeństwa nad jednostką?
- jednostka musi dopasować się do grupy
- jednostka inaczej zachowuje się w grupie
- społeczeństwo jest zastane
- świadomość jednostki jest fałszywa
- pierwiastki mają inne cechy niż związki chem.
Fakty społeczne (wszelki zasób myślenia i działań zewnętrznych które wymuszają na jednostce pewne zachowania)
- religia, moda, prawo, język, obyczaje
Jak badać fakty społeczne:
- obiektowo bez żadnych emocji
- badacz powinien zachować neutralizm
Religia (pozytywna rola)
- nadaje sens działaniom człowieka
- integruje działania
- funkcja kulturotwórcza
Rodzaje samobójstw:
- egoistyczne
- altruistyczne
- fatalistyczne
- anomijne
Dwa typy organizacji społecznych:
- o solidarności ?mechanicznej?
- o solidarności ?organicznej?

Max Weber (przedmiotem socjologii są działania społeczne)
Trzy poziomy aktywności człowieka:
- zachowania ludzi (instynkt)
- działania (w określonych celach)
- działania społeczne (znaczenie nadaje kultura)
Działania społeczne dzielą się na:
- tradycyjne (motywem jest tradycja)
- emocjonalna (motywem emocje)
- racjonalne
. zasadniczo
. celowe
Metody badań socjologii Webera:
- typ idealny
- rozumienie

Teoria osobowości Freuda:
Życie psychiczne składa się z dwóch sfer:
- świadomej
- podświadomej
Dowody na istnienie podświadomości:
- dowód natury medycznej
- przyczyny i skutki są czasowo oddalone
- do podświadomości wypierane są marzenia erotyczne
Struktura osobowości:
- id ? popęd zasada przyjemności
- ego ? wyobrażenie o sobie samym
- super ego ? warstwa norm kulturowych
Mechanizmy regulujące ego:
- racjonalizacja
- wyparcie
- regresja
- sublimacja
- projekcja
- reakcja upozorowana
- mechanizm kozła ofiarnego

Elementy osobowości Szczepańskiego:
- biogenne (są dziedziczone: anatomia, popędy, odruchy, mózg)
- psychogenne (pamięć, temperament, możliwości, inteligencja, wola, wyobraźnia)
- warstwa socjogenna (kulturowy ideał osobowości, role społeczne, jaźń subiektywna, jaźń odzwierciedlona)
O sukcesie decyduje inteligencja emocjonalna:
- zdolność do rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych
- zdolność do panowania nad własnymi stanami emocjonalnymi
- zdolność do rozpoznawania emocji u innych
- zdolność dopasowywania się do innych
- zdolność mobilizacji samego siebie

Schemat klasowy marksowski:
Struktura klasowa traktowana jako pochodna struktury ekonomicznej. Marksiści wskazują na występowanie we wszystkich społ., w których istnieje prywatna własność środków produkcji antagonizm klas: posiadających i nie posiadających.
Antagonizm ten wynika ze schematu że wzrost dochodu jednej klasy odbywa się kosztem klasy drugiej.
Klasa dla siebie ? posiada świadomość własnych interesów, tworzy struktury, chroni własne interesy.
Klasa w sobie ? duża grupa ludzi których charakteryzuje podobieństwo własnej sytuacji życiowej. Klasa ta nie wykształca jednak świadomości własnych interesów ani nie tworzy reprezentacji chroniących własne interesy.

Socjalizacja (pierwotna i wtórna)
Socjalizacja pierwotna:
- umiejętność panowania nad fizjologią
- umiejętność panowania nad emocjami
- umiejętność komunikowania się
- umiejętności techniczne
opiera się o:
- nagrody i kary
- mechanizm gry
- naśladownictwo
- mechanizm identyfikacji
Socjalizacja wtórna:
- umiejętności techniczne zawodowe
- język, słownictwo
- umiejętność odszyfrowywania ukrytych znaczeń
- nabywanie motywacji

Grupy społeczne:
Rola społeczna to: oczekiwany zespół określonych postaw i zachowań, oraz faktyczne postawy i zachowania.
Czynniki wpływające na realizację roli:
- cechy biologiczne i psychiczne
- wzór osobowy
- stopień identyfikacji jednostki z grupą
- definicja roli przyjęta w grupie
- struktura grupy
Rodzaje zbiorowości społecznych:
- pary i dwójki
- kręgi społeczne
- społeczności lub wspólnoty
- zbiorowości oparte na podstawie zachowań
- zbiorowości oparte na wspólnej kulturze
Podstawowe wyróżniki grup społecznych:
- zbiorowość względnie trwała
- zbiorowość zorganizowana
- zachodzą względnie trwałe interakcje
- składa się z wybranej liczby członków
Wartości grupowe:
- idee wyrażające cele i ideały grupy
- symbole
- przedmioty materialne
- ośrodek skupienia
Grupa określa:
- wzór fizyczny człowieka
- wzór moralny człowieka
- funkcje członka
Rodzaje grup społecznych:
- grupy małe
- grupy duże
/ze względu na typy więzi/
- grupy wtórne
- grupy pierwotne
/ze względu na zasadę funkcjonowania/
- grupy formalne
- grupy nieformalne
Grupy odniesienia (związanie emocjonalne):
- porównawcze
- normatywne
Grupy terytorialne
Grupy celowe

Więź społeczna:
Trzy wymiary więzi społecznej:
- jako coś naturalnego, spontanicznego
- jako intencjonalny związek
- jako przymus, nacisk
Typy integracji:
- integracja kulturowa
- integracja normatywna
- integracja komunikatywna
- integracja funkcjonalna
Proces tworzenia się więzi społecznej:
- styczność
- styczność psychiczna
- łączność psychiczna
- styczność społeczna
Rodzaje styczności społecznych:
- przelotne i trwałe
- publiczne i prywatne
- rzeczowe i osobiste
- pośrednie i bezpośrednie
Cztery wymiary instytucji społecznych:
- jako zespoły ludzi
- jako zespoły czynności
- jako dobra materialne i środki działania
Istytucje:
- formalne
- nieformalne
Rozpad więzi społecznych:
Powód:
- podział zbiorowości na dwie wrogie grupy
- brak wspólnego celu
- brak identyfikacji z grupą
- obojętność wobec wartości
- konflikt wobec sposobów osiągania celu
Wielowymiarowa koncepcja alienacji przejawia się:
- poczucie bezsilności
- poczucie bezsensu
- poczucie anomi i braku norm
- poczucie izolacji kulturowej i społecznej
- poczucie wyobcowania

Rodzina:
Cechy rodziny:
- powiązania emocjonalne członków
- trwałość więzi
- silne poczucie więzi
- wzajemne powiązanie
- uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne
- spójność wewnętrzna rodziny
Trzy typy rodzin:
- rodzina patriarcharna
- rodzina matriarcharna
- rodzina partnerska
Funkcje rodziny:
- ekonomiczne
.materialno-ekonomiczna(produkcyjna, zarobkowa, gospodarcza, usługowo- gospodarcza)
.opiekuńczo-zabezpieczająca
- społeczno wyznaczające
.klasowa
.legislacyjno-kontrolna
- socjopsychiczne
.socjalizacyjne
.kulturalna
.refleksyjno-towarzyska
.emocjonalno-ekspresyjna

Konflikt:
Formy walki w konflikcie:
- bojkot
- sabotaż
- szykana
- agresja słowna
- agresja fizyczna
Źródła społeczne konfliktów:
- nierówność i dystanse społeczne
- władza i panowanie
- społeczne systemy wartości
- zmiany społeczne
Rodzaje konfliktów:
- interpersonalne
- grupowe
Typy konfliktów:
- konflikt interesów
- konflikt adaptacyjny
- konflikt postaw
Fazy konfliktu:
- sprzeczności
- napięcie społeczne
- racjonalizacji sprzeczności
- walki
- eliminacji konfliktu
Formy rozwiązywania konfliktów:
a) podejście tradycyjne (kompromis, arbitraż, odwlekanie, pokojowe współistnienie)
b) podejście nowoczesne (interwencje stron lub osoby trzeciej, spotkanie poświęcone rozwojowi organizacji w której rozgrywa się konflikt)
c) wymiana wizerunków
Funkcje konfliktów:
- interująca
- demaskatorska
- progresywna
- regresywna
Elementy składowe konfliktu:
- przedmiot konfliktu
- strony konfliktu
- cel konfliktu
- walka

Kultura Zaufania:
Źródła kultury zaufania:
- dziedzictwo historyczne
- strukturalne
- podmiotowe
Strukturalne czynniki kultury zaufania:
- stabilność normatywna lub przeciwnie normatywny chaos
- przejrzystość organizacji społecznej
- trwałość porządku zaufania
- podporządkowanie władzy regułom prawa
- konsekwentne realizowanie uprawnień
Rodzaje zaufania:
- zaufanie osobiste
- zaufanie pozycyjne
- zaufanie komercyjne
- zaufanie technologiczne
- zaufanie instytucjonalne
- zaufanie systemowe


Konflikt społeczny ? proces społeczny zachodzący kiedy grupa lub jednostka dążąc do jakiegoś celu, eliminuje inne grupy, jednostki dążące do tego samego celu.

Zmiany charakteru produkcji na produkcję masową, przemysłową spowodowały:
- powstanie konfliktów społecznych na tle podziału dóbr społecznych
- zmiana więzi społecznych z bezpośrednich na wynikające z charakteru produkcji
- oparcie relacji ekonomicznych na indywidualnej społeczności

Cechy społeczeństwa nowoczesnego według Comte?a:
- zasada indywidualizmu (jednostka ma prawa i ma możność decydowania o własnym losie, brania odpowiedzialności za swoje ewentualne porażki, sukcesy)
- zasada dyferencjacji (rosnąca pula szans rozwoju: prawo wyboru drogi, brak presji na wybór, akceptacja wyboru
- zasada racjonalności (5 ważnych cech w interesach: rozwaga, rozum, obiektywność, kalkulacja, efektywność)
- zasada ekonomizmu (wskazuje drogę rozwoju dla danej społeczności)
- zasada ekspansywności (jednostka winna być aktywna i przedsiębiorcza)

Cechy osobowości nowoczesnej:
- otwarcie na świat
- świadomość mnogości poglądów i opinii
- prospektywna orientacja względem czasu
- poczucie mocy podmiotowej
- planowanie przyszłych zadań
- zaufanie do zasad społecznych
- zasady merytokratyczne
- zasada samodoskonalenia się
- szacunek dla niższych szczeblem

Społeczeństwo ponowoczesne:
- względny relatywizm (brak jasnych reguł życia społecznego dla wszystkich jednostek)
- pojawienie się nowej formy zaufania niezbędnej do poczucia bezpieczeństwa i ciągłości życia społecznego
- pojawienie się nowej formy ryzyka
- nieprzejrzystość (niemożność zrozumienia wszystkich reguł życia społecznego)

Globalizacja:
Zdefiniował ją Ronald Robertson jako ?zbiór procesów które prowadzą do ujednolicenia społeczeństwa?
Na postępującą globalizację ma wpływ: internet, rozwój komunikacji i telekomunikacji, nowoczesna technika, zależności ekonomiczne i polityczne pomiędzy państwami, korporacje, brak przywiązania niektórych kręgów społecznych do swoich miejsc.

- imperializm J.A. Hobson w 1910 r. to neokolonializm, wykorzystanie taniej siły roboczej i surowców z biednych państw, nowe rynki zbytu
- teoria zależności Paul Prebish 2 poł. XX wieku ? silna zależność ekonomiczna pomiędzy byłymi koloniami, a bogatymi państwami
- zależność rozwoju (Enrique Caroloso, Eduardo Faletto) ? uzależnienie technologiczne biednych państw
- teoria systemu światowego Immanuel Wallerstein (epoka ?mini-systemów?, epoka ?imperiów światowych?, epoka ?systemu światowego?)

Teoria globalizacji kulturowej:
- globalna ekumena ? Ulf Hennerz ? obszar ciągłych interakcji kulturowych
- globalna homogenizacja ? dominacja kultury zachodu
- nasycenie kulturowe
- deformacja kulturowa ? zubożenie kultury zachodu poprzez przyswajanie jej przez kraje peryferyjne
- amalgamacja kulturowa ? wzbogacenie kultury wschodem i zachodem
- kreolizacja kultury ? nie ma czystej kultury (mieszanie się ich)


Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 50
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie