Przydatność 65%

Globalne zmiany w środowisku geograficznym - przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania.

Autor: farbenka

Rozwój nauki, techniki i przemysłu oddziaływuje niekorzystnie na środowisko, co stanowi zagrożenie dla zdrowia a nawet życia. Działalność człowieka spowodowała poważne zanieczyszczenia w środowiskach: wodnym, lądowym a także atmosferycznym.
Zanieczyszczenia to wszelkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w danym środowisku w ilościach większych niż ich średnie zawartości. Są to zarówno substancje naturalne (np. pyłki roślin, pyły wulkaniczne), jak też powstające w wyniku działalności człowieka (np. gazy spalinowe, odpady przemysłowe).

Do najważniejszych zmian w środowisku geograficznym należą:

- Dziura ozonowa - występuje w warstwie ozonu w atmosferze. Warstwa ozonowa w stratosferze chroni nas pochłaniając nadfioletowe promieniowanie słońca. Jednak wskutek powszechnego działania chlorofluorowęglowodorów (CFCs) - w pojemnikach aerozolowych, w lodówkach, w środkach czyszczących i tworzywach - do atmosfery trafia więcej tych gazów, niż jest ona w stanie ich wchłonąć- . W skutek ich rozkładu powstaje chlor, który „atakuje” ozon. Warstwa ozonowa rozciąga się na wysokości ok. 20-35 km, zawiera jednak mało ozonu - przy temperaturze i ciśnieniu panującym na powierzchni Ziemi miałaby grubość- zaledwie kilku milimetrów.
Największa dziura ozonowa rozciąga się nad Antarktydą

- Smog - (zwany też mgłą przemysłową) powstaje w dużych uprzemysłowionych ośrodkach miejskich podczas nadmiernego wzrostu stężenia tlenków siarki i azotu, pyłu węglowego oraz dużej wilgotności powietrza i silnym nasłonecznieniu a jednocześnie bezwietrznej pogodzie.

- Efekt cieplarniany - jest to ocieplanie się klimatu, czego następstwami są: · wzrost temperatury, topnienie lodowców, zalewanie niżej położonych terenów a także susze.
Globalne ocieplenie jest prawdopodobnie skutkiem rozwoju przemysłu i motoryzacji. Wprawdzie podwyższenie temperatury jest niemal niezauważalne przez człowieka, ale wpływ ocieplania na planetę może być- katastrofalny w skutkach.

- Kwaśne deszcze - deszcze zawierające zaabsorbowane w kroplach wody dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz ich produkty reakcji w atmosferze: rozcieńczone roztwory kwasów siarki, głównie kwasu siarkawego (IV) oraz najbardziej szkodliwego kwasu siarkowego (kwasu siarkowego (VI)) a także kwasu azotowego. Powstają nad obszarami, gdzie atmosfera jest zanieczyszczana długotrwałą emisją dwutlenku siarki i tlenków azotu (ze źródeł naturalnych, jak czynne wulkany, albo sztucznych, jak spaliny z dużych elektrowni i elektrociepłowni zasilanych zasiarczonym - tzn. zawierającym siarkę i jej związki - paliwem, zazwyczaj węglem kamiennym lub brunatnym). Czasami opady (kwaśnego deszczu, a także kwaśnego śniegu) trafiają na obszary bardzo odległe od źródeł zanieczyszczeń atmosfery, dlatego przeciwdziałanie kwaśnym deszczom stanowi problem międzynarodowy. Kwaśne deszcze działają niszcząco na florę i faunę, są przyczyną wielu chorób układu oddechowego, znacznie przyspieszają korozję konstrukcji metalowych (np. elementów budynków, samochodów) oraz zabytków (np. nie odporność- wielu gatunków kamieni budowlanych na kwaśne deszcze).

- Zanieczyszczenie wód - źródłem zanieczyszczeń są ścieki przemysłowe i komunalne. Na obszarach rolniczych nawozy często doprowadzają do skażenia wód. Duże akweny wodne są zanieczyszczane przez katastrofy statków, które transportują substancje trujące. Zanieczyszczenia wód bywają:
1. biologiczne
- bakteriami, które wywołują epidemie chorób zakaźnych przewodu pokarmowego :dur brzuszny, czerwonka
- wirusami, które powodują wirusowe zapalenie wątroby , zapalenie spojówek, skóry
2. chemiczne
- skażenia detergentami , pestycydami, cyklicznymi węglowodorami aromatycznymi, fenolami, bifenylami , aminami ,które powodują zaburzenia czynności nerek , wątroby
- nawozami, które powodują nadmierny rozwój roślin np. sinic, glonów
- metalami ciężkimi (ołów , rtęć- ), które powodują zatrucie przewodu pokarmowego
- ropa naftowa-zmiany smaku wody
3. fizyczne

- Degradacja gleb - gleby zdegradowane chemicznie wykazują niekorzystne zmiany aktywności biologicznej i zmiany właściwości fizycznych. Stają się również bardziej podatne na erozje zarówno wodne jak i powietrzne. Chemiczna degradacja gleb powoduje przede wszystkim zmiany odczynu gleb, czyli zakwaszenie lub alkalizację oraz akumulację w glebie pierwiastków śladowych, zwłaszcza metali. Dewastacja i degradacja gleb jest powodowana przez:
- górnictwo
- przemysł (energetyka, hutnictwo )
- przemysł chemiczny
- transport
- chemizację
- intensyfikację rolnictwa
- gospodarkę komunalną
- wycieki produktów ropopochodnych podczas ich produkcji, transportu i magazynowania

Aby zapobiec powyższym zagrożeniom należy przede wszystkim:

- zmniejszyć- emisję zanieczyszczeń przemysłowych do najniższego poziomu technologicznego możliwego do osiągnięcia.
- ograniczyć- maksymalnie zrzuty odpadów i ścieków do ekosystemów
- wprowadzić- szeroki program edukacyjny zwłaszcza w średnich szkołach technicznych i rolniczych w zakresie chemizacji rolnictwa i ochrony gleb
- wprowadzić- technologie bezodpadowe, na ile takie istnieją
- zakazać- wszelkich zrzutów odpadów przemysłowych na obszarach parków, ogródków działkowych, osiedli i ich bezpośredniego pobliża oraz zakaz ten bezwzględnie egzekwować-
- wprowadzić- strefy ochronne sanitarne wokół zakładów przemysłowych powinny być- objęte zakazem prowadzenia upraw rolniczych przeznaczonych do spożycia lub na paszę, zwłaszcza powinien obowiązywać- zakaz produkcji warzyw
- budować- urządzenia oczyszczające min. na statkach, w zakładach przemysłowych itp.
- użytkować- substancje chemiczne zgodnie z ich przeznaczeniem
- racjonalnie korzystać- z dóbr przyrody
- stosować- katalizatory w samochodach


Reasumując powinniśmy zdawać sobie sprawę z zagrożeń naszej cywilizacji i zrobić wszystko by powyższe zjawiska nie powiększały się. Uwaga ta dotyczy każdego z nas, ponieważ to właśnie my żyjemy na tym świcie i jesteśmy za niego odpowiedzialni. Jednak najważniejszym faktem jest to, że jeżeli doprowadzimy do całkowitego zniszczenia środowiska, doprowadzimy również do zniszczenia życia na Ziemi a tym samym do wyginięcia gatunku ludzkiego.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 115
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie