Przydatność 50%

Udział obywateli w życiu publicznym. Formy życia publicznego. (partie, systemy partyjne, związki zawodowe)

Autor:

UDZIAŁ OBYWATELI W ŻYCIU PUBLICZNYM

FORMY ŻYCIA PUBLICZNEGO

*Wstęp:

Polska jest krajem demokratyczny. Zgodnie z konstytucją obywatele mają prawo do zrzeszania się i tworzenia różnych organizacji społecznych i samorządowych. (np. partie polityczne, związki zawodowe, stowarzyszenia) Warunek jest jeden- muszą być one zgodne z prawem.

*PARTIE POLITYCZNE:

-PARTIA POLITYCZNA- jest to dobrowolna organizacja, która dąży do zdobycia i utrzymania władzy w państwie. Jej celem jest realizacja przygotowanego programu.
-Partie umożliwiają obywatelom uczestnictwo w sprawowaniu władzy publicznej w państwie.
-partie powstały w XIX i XX wieku i dzisiaj są w każdym państwie.
*CECHY PARTII:
-dążenie do zdobycia władzy w państwie i utrzymanie jej po to, żeby móc zrealizować program.
*PROGRAM PARTII:
- często przedstawia problemy występujące w państwie i przede wszystkim probozycje ich rozwiązania
-program partii oparty jest na ideologii partii.


*RODZAJE PARTII:

-PARTIA LIBERALNA
-dla tej partii najważniejsza jest wolność i dobro jednostki.
-za podstawowe prawa człowieka liberałowie uznają wolność osobistą, słowa, sumienia itp.
-uznają też zróżnicowanie społeczeństwa (np. bogaci , biedni) uważają ,że jest to naturalne i wzięło się z rywalizacji jednostek.
-liberałowie popierają gospodarkę wolnorynkową. (wolność ekonomiczna jednostki i własność prywatna)
-liberałowie uznają państwo demokratyczne, z trójpodziałem władzy (ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza)
-prawo powinno być praworządne, sprawne i mieć niewielki zakres kompetencji
-zadaniami państwa są: tworzenie prawa, strzeżenie bezpieczeństwa obywateli i tworzenie warunków gwarantujących wolność obywateli i nietykalność własności prywatnej.
-przykłady- Partia Wolnych Demokratów w Niemczech , Liberalna Partia w Wielkiej Brytanii

-PARTIA KONSERWATYWNA:
-odwołuje się do tradycji
-podkreśla rolę religii w życiu człowieka, traktuje ją jako zbiór zasad dobrego ,moralnego postępowania.
-podział społeczeństwa jest tłumaczony tym, że ludzie mają różne zdolności.
-każdy człowiek ma prawa i obowiązki, każdy odgrywa ważną rolę w społeczeństwie i każdy powinien dążyć do pokoju i ładu na Świecie.
-dobro ogółu jest stawiane nad dobro jednostki.
-konserwatyści są zwolennikami gospodarki wolnorynkowej. Szczególnie wspierają prywatną przedsiębiorczość (np. małe firmy)
-prawo własności uznają za naturalne prawo człowieka.
-zwolennicy systemu parlamentarnego z silną władzą wykonawczą.
-przeciwni rewolucją, ponieważ niszczą one porządek publiczny.
-przykłady partii: Partia Konserwatywna w Wielkiej Brytanii

-PARTIA CHRZEŚCIJAŃSKA:
-odwołuje się do wartości religijnych, zasad moralnych i tradycji rodzinnych.
-najważniejszymi prawami wg tej partii są prawa do życia, do swobodnych praktyk religijnych ,do życia rodzinnego, do posiadania własności i odpowiednich warunków pracy.
-są zwolennikami gospodarki rynkowej z zachowaniem uprawnień socjalnych (szczególnie dla uboższych grup społecznych)
-popierają silne państwo z silną władzą wykonawczą.
-przykłady Unia Chrześcijańsko- demokratyczna i Unia Chrześcijańsko-Społeczna w Niemczech ,Włoska Chrześcijańska Demokracja.

-PARTIA SOCJALDEMOKRATYCZNA
-zwolennicy sprawiedliwości społecznej (sprawiedliwy podział dóbr ,równość społeczna = równość szans, równość wobec prawa.
-aprobują katalog praw i swobód obywatelskich
-akcentują znaczenie praw socjalnych i ekonomicznych dla człowieka i społeczeństwa.
-zwolennicy państwa demokratycznego ,w którym istotną rolę odgrywa parlament reprezentujący interesy całego społeczeństwa.
-popiera gospodarkę rynkową z możliwością interwencjonalizmu państwowego.
-przykłady partii: Socjaldemokratyczna Paria Niemiec, Partia Pracy w Wielkiej Brytanii.

*FUNKCJE PARTII:
Dla państwa demokratycznego: partie zapewniają obywatelom udział w sprawowaniu władzy państwowej
W państwach niedemokratycznych- partie rządzące zmierzają do podporządkowania społeczeństwa rządzącym.

OGÓLNE FUNKCJE PARTII:
- funkcja kształtowania opinii społecznej (tworzenie pozytywnego wizerunku partii w celu uzyskania zwolenników)
- -funkcja wyborcza partii (budowanie programów, wyłanianie kandydatów, organizowanie kampanii wyborczej
- funkcja rządzenia –realizowana przez partię która wygrała wybory i sprawuje władze w państwie. Pozostałe partie tworzą opozycję.

*SYSTEM PARTYJNY:

-System partyjny- układ partii politycznych działających w państwie oraz zachodzące między nimi relacje a także stosunki między partiami i państwem. (aparatem państwowym)

*SYSTEM WIELOPARTYJNY:
-przykłady- Belgia, Holandia, Włochy, Polska
-w państwie działa wiele partii ,które rywalizują ze sobą w celu przejęcia władzy
-tworzą się rządy koalicyjne ,ponieważ żadna z partii nie jest w stanie zdobyć takiego poparcia w parlamencie, aby samodzielnie utworzyć rząd.
-ten system świadczy o zróżnicowaniu społeczeństwa.
-system wielopartyjny daje społeczeństwu możliwość pełniejszej reprezentacji poglądów politycznych w parlamencie.
-jednak taka duża ilość partii politycznych, może być zagrożeniem dla rządu. (prowadzi do częstych zmian rządów)
-system wielopartyjny może też utrudniać rozwiązywanie istotnych problemów społecznych i tworzyć konfliktowe sytuacje w państwie.

*SYSTEM DWUPARTYJNY:
-działa w nim wiele partii, ale tylko dwie rywalizują miedzy sobą o władze.
-ostatecznie spośród tych dwóch partii wygrywa jedna i tym samym sprawuje władze. (np. Partia Republikańska lub Partia Demokratów w USA czy Partia Konserwatywna lub Partia Pracy w Wielkiej Brytanii)
-system ten stwarza korzystne warunki stabilizacji władzy ,ponieważ rządy są utrzymywane przez stała kadencję.
-system ten nie opiera się na koalicji.
-w tym systemie ugrupowania partyjne mają bardzo małe znaczenie.

*SYSTEM JEDNOPARTYJNY:
-władzę sprawuje tylko jedna partia rządząca , działalność innych jest zakazana.*PARTIE POLITYCZNE W RP

-Polskie Stronnictwo Ludowe PSL
-Polska Partia Socjalistyczna PPS
-Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów PPChD
-Polska Partia Emerytów i Rencistów PPEiR
-Ruch Społeczny Akcja Wyborcza Solidarność RS AWS
-Ruch Odbudowy Polski ROP
-Ruch Ludzi Pracy RLP
-Sojusz Lwicy Demokratycznej SLD
-Stronnictwo Konserwatywno-Lodowe SKL
-Unia Pracy UP
-Unia Wolności UW
-Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe ZChN.
*ZWIĄZKI ZAWODOWE:
Związek zawodowy- dobrowolna i samorządna organizacja ludzi pracy, powołana do reprezentowania i obrony ich praw zawodowych i socjalnych.
-działają we wszystkich państwach.
-związki zawodowe w Polsce zrzeszają ludzi pracy o podobnych zawodach. Mogą one łączyć się w federacje.
-związek zawodowy w działalności statutowej jest niezależny od administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji pracodawców oraz innych organizacji.
-związki zawodowe mają prawo do prowadzenia sporów zbiorowych ,które mogą dotyczyć warunków pracy, świadczeń socjalnych, a także praw i wolności związkowych.
-związek zawodowy prowadzi spory wg reguł określonych prawem
-broniąc praw związki zawodowe stosują różne formy- negocjacje, marsze protestacyjne, protest głodowy, pogotowie strajkowe i strajki.
-działalność związku zawodowego nadzoruje sąd.-Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
-Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ)
-Federacja Związków Zawodowych Górników.
-Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
-NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych i inne.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 82
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy