Przydatność 75%

Koszty postępowania cywilnego

Autor: monama

KOSZTY POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – sensu largo , możemy podzielić na:
1. Koszty sądowe
2. Koszty działania pełnomocnika
3. Koszty uczestnictwa, działania strony

KOSZTY SĄDOWE – TO KOSZTY
1. Opłaty sądowe- należy uiścić przy wnoszeniu pism podlegających opłacie, inaczej sąd nie działa art. 15 – wzywa do uiszczenia , ale jeżeli pismo podlega opłacie stałej i wnosił je zawodowiec sąd nie wzywa . W pewnych wypadkach takich jak zwrot pisma , odrzucenie lub cofnięcie pozwu ,zawarcie ugody lub pojednanie małżonków zwraca się z urzędu cały wpis bądź część art. 36. Uczestnik zwracający się o podjęcie czynności połączonej z wydatkami obowiązany jest złożyć zaliczkę, zasadniczo brak zaliczki powoduje brak czynności ,chyba, że sąd mimo nieziszczenia zaliczki uzna wykonanie czynności za konieczne- to tymczasowo płaci Skarb Państwa.
· Wpis: pobierany od pism procesowych może być
stosunkowy tj. obliczany według obowiązujących stawek od wartości przedmiotu sprawy (zasada- art. 30)
stały tj. oznaczony sumą pieniężną ryczałtową
tymczasowy tj. o określonej dolnej i górnej granicy- o prawa majątkowe, niemajątkowe, gdzie problematyczne ustanowienie wartości przedmiotu sporu( na podstawie zarządzenia przewodniczącego- ostatecznie w orzeczeniu kończącym sprawę)
· Opłaty kancelaryjne pobierane za klauzulę wykonalności, stwierdzenie prawomocności, odpisy , wyciągi , zaświadczenie i inne dokumenty na podstawie akt o czym art. 38 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
2. Zwrot wydatków art. 4 : należności biegłych , koszty przyjazdu świadków, koszty podróży dla sędziów za czynności poza siedzibą np. wizja, koszty opłat telegraficznych i telefonicznych , koszty przechowania rzeczy itp
KOSZTY DZIŁANIA PEŁNOMOCNIKA
1. wynagrodzenie
2. wydatki pełnomocnika będącego adwokatem , radcą
3. koszty przejazdów i utraconych zarobków-gdy strona nie jest zawodowcem
KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM UCZESTNIKA
1. osobiste stawiennictwo : przejazd
2. równowartość utraconych zarobków
Jeżeli strony nie reprezentuje zawodowiec to suma kosztów w związku z przejazdami i utraconymi zarobkami jej lub jej pełnomocnika nie może być wyższa od wynagrodzenia zawodowca

ZASADY PONOSZENIA KOSZTÓW:
1. Zasada zwrotu kosztów celowych – art. 98 zwracalne tylko te , które niezbędne do celowego dochodzenia praw i obrony .Sąd może to korygować w ramach swobodnej oceny dowodów , ale nie wynagrodzenia zawodowca jeżeli ten złożył spis kosztów , a jego wynagrodzenie nie przekracza stawek maksymalnych .do niezbędnych wydatków, które powinny ulec zwrotowi zaliczyć należy VAT, opłatę skarbową- co nie jest tak oczywiste dla SN.
2. Zasada odpowiedzialności za wynik art. 98 stwierdza ,że zwraca ten , kto przegrał, wyjątkiem jest tzw. złośliwe powództwo art. 101 . Przez przegranie sprawy należy rozumieć przegrana zarówno z powodów merytorycznych jak i formalnych
3. Zasada stosunkowego rozdzielania kosztów bądź zasada wzajemnego zniesienia kosztów – w momencie , gdy koszty będą wzajemne , koszty zostaną wzajemni zniesione lub stosunkowo rozdzielone . Sąd nawet w tym wypadku obciążyć jedna ze stron gdy ;jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania, albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu ( art. 100 KC).
W razie ugody koszty znoszą się wzajemnie , chyba ,że strony postanowią inaczej art. 104. Art. 105 wprowadza zasadę stosunkowego rozdziału kosztów z urzędu tj. bez potrzeby składania wniosku . Kodeks przyjął , że współuczestnicy zwracają sobie koszty w częściach równych , możliwe jest nakazanie przez sąd zwrotu kosztów odpowiednio do udziału w sprawie – zastosowanie przy znacznych różnicach .
4. Zasada koncentracji i unifikacji kosztów- art. 108 sąd rozstrzyga o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie
5. zasada zasądzania kosztów procesu na wniosek strony wygrywającej . Najpóźniej przed zamknięciem rozprawy należy złożyć spis kosztów, ponieważ jest to termin prekluzyjny to jego upłynięcie powoduje wygaśnięcie roszczenia o zwrot kosztów. Jeżeli strona działa bez zawodowca to sąd ma obowiązek pouczenia jej o powyższym .
Orzeczenie o kosztach jest postanowieniem , na które przysługuję zażalenie art. 394.
Gdy sąd nie orzeknie o kosztach ( mimo złożenia wniosku, lub gdy orzeka o nich z urzędu ) stronie przysługuję wniosek o uzupełnienie w terminie 2 tygodni .
6. Zasada słuszność wprowadza ją art.102 i polega ona na tym ,że w wypadkach uzasadnionych strona przegrywająca ma obowiązek zwrotu tylko części kosztów
7. Zasada zawinienia :
· pozwanemu należy się zwrot kosztów od powoda, pomimo uwzględnienia powództwa, gdy nie dał powodu do jego wytoczenia i uznał je przy pierwszej czynności art. 101, nawet gdy cofnął pozew art. 203
· niezależnie od wyniku strona lub interwent ma obowiązek zwrotu kosztów wywołanych ich niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem: uchylanie się od wyjaśnień, zatajenie, lub spóźnione powołanie dowodów art. 103, 47912, 47914
· świadek , biegły , pełnomocnik , przedstawiciel ustawowy ma obowiązek zwrotu kosztów wywołanych jego rażącą winną- art. 110
ZWOLNIENIA OD KOSZTÓW SĄDOWYCH
1. Z mocy ustawy
2. Z mocy orzeczenia sądu
ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW Z MOCY USTAWY – EX LEGE
Zwolnienie od kosztów może być; częściowe co przewidziane w ustawie o kosztach lub całkowite c o w KPC. Zasadniczo takie same kryterium przedmiotowo – podmiotowe.
Całkowite- art. 111KPC w następujących wypadkach :
1. Strona dochodzi ustalenia ojcostwa i roszczeń z tym związanych
2. Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych
3. Prokurator
4. Kurator , wyznaczony przez sąd
5. Strona, zwolniona od kosztów przez sąd
6. strona wnosząca o uznanie postanowień umownych za niedozwolone
7. pracownicy dochodzący roszczeń z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń art. 463 KPC
8. organizacji społecznych art. 62 w związku z art. 111 KPC
9. Skarb Państwa , instytucje państwowe, prowadzące działalność gospodarczą , gminy , związki gmin ( chyba ,że sprawa dotyczy prowadzonej przez nie działalności gospodarczej ) – Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Wydatki zasadniczo tymczasowo ponosi Skarb Państwa ( za kuratora właściwie strona, która spowodowała jego ustanowienie)
Zwolnienie od opłat nie zwalnia od wydatków z art.. 4i 41 U OKSwC np. należności świadków, biegłych i tłumaczów oraz kuratorów ustanowionych w danej sprawie, opłaty należne innym osobom lub instytucjom, koszty opłat telefonicznych i telegraficznych,
koszty przewozu osób, zwierząt i rzeczy, utrzymywania ich lub przechowywania, koszty ogłoszeń, koszty pobytu w areszcie.
Nie pobiera się opłat sądowych od wniosków wymienionych w przepisie art. 10 Ustawy o kosztach
1. wniosku o zwolnienie od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych oraz od zażalenia na postanowienia w tym przedmiocie,
2. wniosku o zabezpieczenie powództwa lub roszczenia w postępowaniu nieprocesowym - zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie lub w toku postępowania,
3. wniosku będącego podstawą wszczęcia przez sąd opiekuńczy postępowania z urzędu oraz od pism składanych sądowi opiekuńczemu w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy albo nałożonego przez ten sąd,
4. wniosku o przyjęcie oświadczenia o uznanie dziecka, o nadanie dziecku nazwiska oraz o przysposobienie dziecka,
5. wniosku o przesłuchanie świadka testamentu ustnego, o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu,
6. wniosku o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu osób, których zaginięcie pozostaje w związku z wojną rozpoczętą w dniu 1 września 1939 r., oraz o uchylenie postanowienia orzekającego uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu

ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW Z MOCY ORZECZENIA SĄDU
Zwolnienie to też może być całkowite ( art. 111 KPC ) lub częściowe ( rozporządzenie MS art. 112 z 12.05.1965 w sprawie częściowego zwalniania od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym)
Strona ubiegająca się o zwolnienie winna złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie gdzie sprawa się toczy lub ma toczyć , ewentualnie w sądzie rejonowym zamieszkania osoby fizycznej – co zostanie przekazane do właściwego - art. 114 KPC
OŚWIADCZENIE – osoba ubiegająca się o zwolnienie na mocy art. 113 składa oświadczenie o tym ,że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny – możliwe jest dochodzenie w trybie art.116. strona zwolniona od kosztów w całości , części ma prawo do wniosku o ustanowienie adwokata z urzędu – art. 117,118 KPC.
Możliwe jest cofnięcie zwolnienia , jeżeli okoliczności , na których podstawię je przyznano nie istniały lub przestały istnieć- strona jest więc zobowiązana uiścić wszystkie opłaty i wynagrodzenie dla zawodowca.- art. 120KPC
Wygaśnięcie zwolnienia następuję wraz ze śmiercią strony , której je przyznano .
Zwolnienie od kosztów może przysługiwać nie tylko osoba fizycznym , ale i prawnym jeżeli wykażą odpowiednie podstawy
Zasadniczo na wszelkie postanowienia sądu w związku z kosztami , które mogą być wydane na posiedzeniu niejawnym przysługuje zażalenie.
ZABEZPIECZENIE KOSZTÓW PROCESU
Przewidziane jest w 2 wypadkach :
1. W związku z tymczasowym dopuszczeniem do podjęcia nagłej czynności ( po wniesieniu pozwu ) osoby nie mogącej na razie przedstawić pełnomocnictwa- gdy taka osoba zostanie wyłączona następnie ze sprawy , przeciwnik może żądać zwrotu kosztów spowodowanych jej dopuszczeniem do działania (od tej osoby ), jeżeli jednak nastąpi zatwierdzenie tej czynności jest ono równoznaczne z pełnomocnictwem do danej czynności .
2. W związku z wytoczeniem powództwa , powód cudzoziemiec jest obowiązany , na żądanie pozwanego złożyć kaucję na zabezpieczenie kosztów procesu – art. 1119 KPC, jest to tzw. kaucja aktoryczna i na celu ma zabezpieczenie przyszłych kosztów procesu . Przewidziane zwolnienia i od tego . Żądanie należy zgłosić do podjęcia pierwszej czynności procesowej lub ustnie do protokołu. Wyjątek tj. późniejsze złożenie takiego wniosku dopuszczalne , gdy strona później dowiedziała się ,że ma doczynienia z obcokrajowcem , lub gdy odpadła podstawa do zwolnienia z tego wymogu .
Sąd wyznacza powodowi termin do złożenia kaucji , po jego upływie na wniosek pozwanego odrzuca pozew lub środek odwoławczy . Po uprawomocnieniu wyroku na wniosek pozwanego , zaspokojenie następuje z kaucji , jeżeli zaś pozwanemu kosztów nie przyznano sąd zarządza wydanie kaucji powodowi


Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 89
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie