Przydatność 75%

Podstawowe funkcje prawa - charakterystyka

Autor:

Podstawowe funkcje prawa-charakterystyka.
Prawo pełni w państwie różnorodne funkcje zarówno wobec obywatela jak i wobec całej zbiorowości. Prawo reguluje życie polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturalne w państwie, występuje również jako czynnik kontrolujący poszczególne sfery życia społecznego.
Podstawowe funkcje prawa:
• Stabilizująca
• Dynamizująca
• Ochronna
• Organizacyjna
• Represyjna
• Wychowawcza

F. Stabilizująca:
Utrwalenie ładu gospodarczego i społecznego, wytyczone przez prawo normy są egzekwowane przez organy prawne, co gwarantuje skuteczność w reakcji na wszelkiego rodzaju naruszenia porządku i sytuacje konfliktowe. Wiąże się również z koniecznością podejmowania pewnych działań adaptacyjnych , związanych z procesami zmian społecznych.
F. Dynamizująca:
Wprowadzanie zmian w układzie i kształtowaniu nowych stosunków społecznych; zmiany te mogą być wynikiem działań koordynujących działania zbiorowe i przynajmniej w jakiejś mierze oddziaływać na tok dokonywujących się przeobrażeń. Mogą one również mieć charakter planowy, oparty na prognozach naukowych, zgodny z wytyczonym kierunkiem rozwoju społeczeństwa i dostosowanym do niego kierunkiem rozwoju norm i instytucji prawnych .

F. Ochronna:

Ochrona wartości które są ogólnie przyjętych i ważne ze społecznego punktu widzenia.
F. Organizacyjna:
Określa ramy i drogę działania władzy i organizacji publicznych.
F. Represyjna:
Określa wymiar kary za dokonanie przestępstwa, działa odstraszająco na sprawców, a także realizuje zasadę nieuchronności poniesienia kary za dokonane przestępstwo.
F. Wychowawcza:
Kształtuje pozytywne zachowania wobec przepisów prawnych np. wobec przestrzegania przepisów ruchu drogowego, mówimy wówczas o charakterze prewencyjnym. Pełni także funkcję resocjalizacyjną, kiedy zastosowana kara działa tak, że osoba, której dotyczy nie jest skłonna pogwałcić istniejących norm prawnych ponownie.

Wyróżnić można również funkcje:
• kontrolną - polega na tym, że rezultatem działania prawa jest poddanie zachowań ludzkich społecznej kontroli, m.in. przez eliminowanie odstępstw od obowiązujących norm. W ten sposób zachowania stają się obliczalne i przewidywalne; wzrasta poczucie pewności i bezpieczeństwa
• dystrybutywną - jest rezultatem tego, że prawo przyczynia się do rozdziału w społeczeństwie różnego rodzaju dóbr i ciężarów (materialnych, moralnych). Widać to szczególnie wyraźnie w przypadku norm prawa cywilnego czy podatkowego
• regulacja konfliktów - polega na tym, że rezultatem działania prawa (przestrzegania i stosowania) jest rozstrzyganie sporów między ludźmi, sporów, które pojawiają się w przypadku niezgodności interesów i opinii jednostek i grup ludzkich.
• kulturotwórcza - prawo integruje ludność zamieszkującą na danym terenie np. działający zgodnie z prawem samorząd. Wpływa na kultywowanie określonych przez daną społeczność wartości. Znajomość przepisów prawnych określa poziom kultury np. politycznej danej zbiorowości. Prawo decyduje o ciągłości historycznej danego narodu i państwa.
• gwarancyjna - prawo wyznacza granice pomiędzy uprawnieniami państwa, a wolnością jednostki. Określa jakie zachowanie jednostki wobec państwa jest zabronione. Z drugiej strony wyznacza granice działania państwa wobec jednostki. Granice te stanowią istniejące normy prawne będące jedyną podstawą działania.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 82
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie