Przydatność 75%

Pielęgnacja i Rehabilitacja po zawale serca

Autor:

LECZENIE POWIKŁAŃ OSTREGO ZAWAŁU SERCA

1) Zaburzenia rytmu serca występujące najczęściej w pierwszych 24-48 h zawału
- migotanie komór - VF przerywamy natychmiastową defibrylacją elektryczną serca. W celu
zabezpieczenia chorego przed nawrotami VF stosujemy lidokainę w' bolusie dożylnym
lub amiodaron, Bretylium tosilate lub prokain amid.
- częstoskurczu komorowym - VT powikłanym hemodynamicznie (wstrząs, obrzęk płuc,
dusznica bolesna) leczeniem z wyboru jest kardiowersja elektryczna serca, w pozostałych
przypadkach VT można przerwać lidokainą, amiodaronem lub prokainamidem.
- migotanie przedsionków, jeśli nie ustępuje samoistnie lub przebiega z tachyarytmią, mimo
stosowania leków beta-adrenolitycznych, można skutecznie leczyć sotalolem lub
amiodaronem lub kardiowersją elektryczną.
- w zespole nerwu błędnego (bradykardia < 50/min, hipotonia) leczenie rozpoczynamy od
dożylnego podania atropiny w małej dawce (0,5 mg), stopniowo zwiększanej do ogółem 2mg.
- bloku przedsionkowo-komorowego II - III stopnia, stosujemy czasową, wewnątrz-sercową
stymulację elektryczną serca.
- w blokach śródkomorowych dwuwiązkowych wskazana jest prewencyjna czasowa stymulacja.
2) Powikłania hemodynamiczne (wstrząs kardiogenny, obrzęk płuc) leczymy farmakologicznie,
obok farmakoterapii, pierwszoplanowe znaczenie ma kontrapulsacja wewnątrzaortalna
(intra aortic baloon pumping - IABP) i szybka reperfuzja mięśnia sercowego metodą inwazyjną
w trybie pilnym PTCA lub nawet w części przypadków CABG, jeżeli wstrząs trwa < 12 h,
a czas od początku zawału jest krótszy od 36 h.
3) Ostra niedomykalność zastawki dwudzielnej, ostry tętniak lewej komory lub pęknięcie
przegrody międzykomorowej najczęściej wymagają pilnego leczenia kardiochirurgicznego.
Pęknięcie serca i jego tamponada wymagają pilnego odbarczenia worka osierdziowego i leczenia
kardiochirurgicznego.
4) Powikłania zatorowo-zakrzepowe leczymy heparyną, a następnie, zależnie od przebiegu
choroby, stosujemy przez 2-3 miesiące (lub dłużej) doustne leki przeciwkrzepliwe
( np. acenokumaroI), dążąc do utrzymania wskaźnika protrombiny INR w granicach 2,0-3,0.
5) nagłe zatrzymanie krążenia w mechanizmie migotania komór lub rzadziej asystolii,
które wymaga postępowania reanimacyjnego.

Rola Pielęgniarki

Chory z zawałem mięśnia sercowego wymaga profesjonalnej stałej opieki pielęgniarskiej.
Najczęściej pacjent nie miał wcześniej kontaktu ze służbą zdrowia, jest w silnym stresie sytuacyjnym, dlatego znaczna część opieki spoczywa na personelu pielęgniarskim.

Pielęgniarka pracująca przy takich chorych powinna przez cały czas mieć na uwadze to co dzieje się aktualnie z chorym pod względem jego stanu fizycznego i emocjonalnego, tylko w tedy może ona określić możliwości pomocy, zapobiec ewentualnym powikłaniom.
Pielęgniarka jest tą osobą w zespole leczącym, która obserwując pacjenta przez całą dobę, zauważa każdą zmianę w stanie chorego.

Przydatna praca?

Następna strona: 1 ... 4 5 6 7 ... 11 Następna Pokaż wszystko

W słowniku:
Przydatna praca? tak nie 164
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie