Przydatność 70%

Zadania nauczyciela-pedagoga szkolnego

Autor:

Do szczegółowych zadań nauczyciela-pedagoga szkolnego należy:
I.W zakresie zadań ogólnowychowawczych
1.Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole
2.Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkół podstawowych
3.Udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia
4.Koordynowanie prac zespołu dokonującego badań dojrzałości szkolnej dzieci
5.Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci
6.Współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.
II.W zakresie profilaktyki wychowawczej
1.Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego
2.Opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej
3.Rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczgólnej opieki i pomocy wychowawczej
4.Stworzenie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy turystycznych, rekreacyjnych oraz w innych zorganizowanych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
5.Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze
6.Współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.
III.W zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej
1.Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce
2.Organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych (korekcja, reedukacja, terapia)
3.Organizowanie Różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego.
IV.W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej
1.Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napiec psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych
2.Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych
3.Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych
4.Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.
V.W zakresie pomocy materialnej.
1.Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych mających szczególne tudności materialne, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym itp.
2.Dbanie o zapewnienie miejsca w świetlicy lub internacie (półinternacie) uczniom wymagającym szczególnej opieki wychowawczej
3.Dbanie o zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne
4.Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sadów dla nieletnich
5.Wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.
VI. Organizacja pracy nauczyciela-pedagoga szkolnego
W celu realizacji zadań zawartych w punkcie I-V pedagog powinien :
1.Posiadać roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych, uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo-wychowawcze swojej szkoły i środowiska
2.Zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniów jak i ich rodziców
3.Współpracować na bieżąco z władzami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, lekarzem szkolnym, Komitetem Rodzicielskim, w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych
4.Współdziałać z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, poradniami wychowawczo-zawodowymi i innymi organizacjami i instytucjami w środowisku zainteresowanymi problemami opieki i wychowania
5.Składać okresowa informacje radzie pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów danej szkoły
6.Prowadzić następującą dokumentację :
-dziennik pracy, w którym rejestruje się wykonane czynności
-ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy korekcyjno-, kształcenia specjalnego itp.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 22
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy