PrzydatnośćBRAK DANYCH Zdania przeczące (Sätze mit der Negation) Kategoria: Budowa i rodzaje zdań (Syntax)

W języku niemieckim wyróżniamy trzy rodzaje przeczeń: nein, kein, nicht , których polskim odpowiednikiem jest słowo nie . • nein odnosi się do treści całego zdania i występuje – samodzielnie – przed zdaniem, które zaprzecza Gehst du mit ins Kino? Nein./ Nein, ich gehe..

PrzydatnośćBRAK DANYCH Zdania pytające (Fragesätze) Kategoria: Budowa i rodzaje zdań (Syntax)

W języku niemieckim wyróżniamy: • pytania niezależne – pytania o rozstrzygnięcie ( Ja / Nein-Fragen ) rozpoczynające się od czasownika orzeczenie + podmiot + ............. Odpowiedź twierdzącą rozpoczynamy od słowa ja lub doch , a przeczącą od słowa..

PrzydatnośćBRAK DANYCH Szyk wyrazów w zdaniu głównym (Satzgliedstellung) Kategoria: Budowa i rodzaje zdań (Syntax)

Wyróżniamy: • szyk prosty wyrazów – podmiot występuje przed orzeczeniem podmiot + orzeczenie + ..... Claudia hört gern Musik. Wir fahren oft aufs Land. fahre • szyk przestawny wyrazów – podmiot występuje po orzeczeniu, na pierwszym miejscu znajduje się..

PrzydatnośćBRAK DANYCH Zdania współrzędnie złożone (Satzverbindungen) Kategoria: Budowa i rodzaje zdań (Syntax)

Zdania współrzędnie złożone składają się z dwóch lub więcej zdań współrzędnych (w gramatyce niemieckiej zwanych głównymi), z których każde może istnieć samodzielnie. Zdania współrzędnie złożone dzielimy na: • bezspójnikowe, najczęściej oddzielone od siebie..

PrzydatnośćBRAK DANYCH Zdania podrzędnie złożone (Satzgefüge) Kategoria: Budowa i rodzaje zdań (Syntax)

Zdanie złożone podrzędnie składa się ze zdania nadrzędnego (zwanego w języku niemieckim głównym – Hauptsatz ) i zdania podrzędnego (zwanego w języku niemieckim pobocznym – Nebensatz ). Zdanie podrzędne • zastępuje zawsze pewną część zdania głównego, np.:..

PrzydatnośćBRAK DANYCH Zdania podmiotowe (Subjektsätze) Kategoria: Budowa i rodzaje zdań (Syntax)

Zdania podmiotowe: • odpowiadają na pytanie wer? was? • wprowadzamy za pomocą zaimków wer, was , spójników dass, ob, wann, warum itd. Wer nach Wien kommt, (der) muss in ein Café gehen. Dass du mit ins Theater fahren möchtest, freut es uns. • występują przed zdaniem..

PrzydatnośćBRAK DANYCH Zdania dopełnieniowe (Objektsätze) Kategoria: Budowa i rodzaje zdań (Syntax)

Zdania dopełnieniowe: • odpowiadają na pytania wszystkich przypadków, oprócz mianownika; • wprowadzamy za pomocą spójników dass (że) w zdaniach o treści oznajmującej i ob (czy) w zdaniach o treści pytającej lub wprowadzamy za pomocą zaimków pytających, np.: was, wem, wen,..

PrzydatnośćBRAK DANYCH Zdania okolicznikowe przyczyny (Kausalsätze) Kategoria: Budowa i rodzaje zdań (Syntax)

Zdania okolicznikowe przyczyny • odpowiadają na pytanie warum?, weshalb? ( dlaczego? ), aus welchem Grund? ( z jakiego powodu? ) • wprowadzamy za pomocą spójników weil , da ( bo, ponieważ ) Anne geht nicht in die Schule, weil sie krank ist.

PrzydatnośćBRAK DANYCH Zdania okolicznikowe czasu (Temporalsätze) Kategoria: Budowa i rodzaje zdań (Syntax)

Zdania okolicznikowe czasu są zdaniami podrzędnymi i odpowiadają na pytania: wann? , wie lange? , seit wann? , bis wann? Rozróżniamy zdania czasowe ze spójnikami: • als , wenn ( gdy, kiedy, ilekroć ), spójniki te mają to samo znaczenie, używamy ich jednak w..

PrzydatnośćBRAK DANYCH Zdania warunkowe rzeczywiste (Reale Konditionalsätze) Kategoria: Budowa i rodzaje zdań (Syntax)

Zdania warunkowe rzeczywiste są zdaniami złożonymi podrzędnie i odpowiadają na pytania: • unter welcher Bedingung? (pod jakim warunkiem?), • in welchem Fall? (w jakim przypadku?), • wann? (kiedy). Najczęściej stosowanymi spójnikami są: • wenn ( jeżeli )..

PrzydatnośćBRAK DANYCH Zdania przyzwalające (Die Konzessivsätze) Kategoria: Budowa i rodzaje zdań (Syntax)

Zdania przyzwalające odpowiadają na pytanie: trotz welcher Bedingung? ( mimo czego? ). Zdania przyzwalające zaczynają się: • od spójników obwohl, obgleich, obschon, obzwar ( chociaż /mimo że ) i są zdaniami złożonymi podrzędnie; Obwohl es regnet, machen sie eine..

PrzydatnośćBRAK DANYCH Zdania okolicznikowe celu (Finalsätze) Kategoria: Budowa i rodzaje zdań (Syntax)

Zdania okolicznikowe celu są zdaniami złożonymi podrzędnie i odpowiadają na pytania: wozu? ( po co? ), zu welchem Zweck? ( w jakim celu? ). Rozpoczynają się od spójników: • damit ( aby, żeby ), jeżeli podmioty w zdaniu głównym i podrzędnie złożonym są różne..

PrzydatnośćBRAK DANYCH Zdania okolicznikowe sposobu (Modalsätze) Kategoria: Budowa i rodzaje zdań (Syntax)

Zdania modalne należą do zdań złożonych podrzędnie i odpowiadają na pytania: wie?, auf welche Weise? (w jaki sposób?), in welchem Maße? (w jakim stopniu? ) . Rozróżniamy następujące spójniki i konstrukcje bezokolicznikowe: • indem / dadurch dass, • ohne dass /..

PrzydatnośćBRAK DANYCH Zdania przydawkowe (Attributsätze) Kategoria: Budowa i rodzaje zdań (Syntax)

Zdania przydawkowe są zdaniami złożonymi podrzędnie i odpowiadają na pytania: was für ein?, was für eine?, was für…?, welcher?, welche?, welches? Spójnikami są zaimki względne der, die, das ( który, która, które… ), które rozpoczynają zdania przydawkowe: Der..

PrzydatnośćBRAK DANYCH Zdania skutkowe (Konsekutivsätze) Kategoria: Budowa i rodzaje zdań (Syntax)

Zdania skutkowe należą do zdań złożonych podrzędnie i zaczynają się od spójników: • so … , dass • dermaßen … , dass • derart … , dass (tak że / tak… że…) Der Nebel war dicht, so dass wir sehr langsam fahren mussten. ( Mgła była tak gęsta, że..

PrzydatnośćBRAK DANYCH Zdania porównawcze (Vergleichsätze) Kategoria: Budowa i rodzaje zdań (Syntax)

Zdania porównawcze należą do zdań złożonych podrzędnie i zaczynają się od następujących spójników: • wie (jak) • so… wie (tak … jak) • solch … wie ( taki … jak) Przymiotniki lub przysłówki występują tu w stopniu równym; przydawkowo użytą formę..

Przydatne hasło? tak nie 12
głosów
Poleć znajomym