Biogeografia jest nauką o przestrzennym rozmieszczeniu żyjących na Ziemi gatunków roślin i zwierząt oraz prawidłowościach tego rozmieszczenia. Wyróżnia się fitogeografię, zajmującą się rozmieszczeniem roślin, oraz zoogeografię, która bada rozmieszczenie zwierząt.

Na rozmieszczenie organizmów mają wpływ:
czynniki biogenetyczne – są efektem procesów ewolucyjnych, w trakcie których zróżnicowanie budowy i funkcji biologicznych, kształtujące możliwości i wymagania organizmu, umożliwiły mu zajęcie określonego siedliska;
czynniki ekologiczne – obejmują czynniki abiotyczne (związane z klimatem i glebą) oraz biotyczne (oddziaływania między organizmami);
czynniki antropogeniczne – stanowią szczególny rodzaj czynników biotycznych, związanych z działalnością człowieka, której skutkiem może być zarówno rozprzestrzenianie się gatunków, jak i ich wymieranie;
czynniki historyczne – są związane z przemianami geologicznymi, które zachodziły w minionych epokach historii Ziemi, np. kształtowanie się kontynentów.

Szata roślinna i świat zwierzęcy na Ziemi wykazują duże zróżnicowanie ukształtowane pod wpływem różnych czynników. W ujęciu ekologicznym wyróżnia się biomy – zbiorowiska roślinne, z którymi związane są takie elementy biosfery, jak klimat, gleba, świat zwierzęcy. Innym ujęciem jest ujęcie florystyczne, które uwzględnia charakterystyczny dla danego obszaru układ gatunków i wyższych jednostek taksonomicznych (przewodnich i endemicznych), wynikający z ich historii geologicznej.

Zapamiętaj Opanowanie przez organizmy określonych siedlisk pozwala wyodrębnić różne formy życiowe roślin lub grupy zwierząt na podstawie różnorodnych kryteriów, np. ze względu na wymagania świetlne – rośliny światłolubne i cieniolubne, ze względu na rodzaj spożywanego pokarmu przez zwierzęta – monofagi, oligofagi, polifagi, ze względu na przystosowanie do życia w środowisku zmienianym przez człowieka – gatunki synantropijne.

Przydatne hasło?
Przydatne hasło? tak nie 100
głosów
Poleć znajomym