Matura / Wątek

 
userphoto

# Autor: Konto usunięte Wysłano: 9.3.2005 (14:30) Odpowiedzi: 19

[b]wszyskie tematy z matury ustnej z polaka!!![/b]

KORESPONDENCJA SZTUKI 1. Obraz śmierci w literaturze i sztuce średniowiecznej. Omów na wybranych przykładach. 2. Obraz Warszawy w literaturze i filmie. Omów odwołując się do wybranych przykładów. 3. Na wybranych przykładach omów portret dziecka w literaturze i sztuce XIX w. 4. Impresja środkiem wyrazu w poezji i w malarstwie. Zanalizuj zebrany materiał. 5. Sarmatyzm w literaturze i sztuce XVII w. Przedstaw temat na wybranych przykładach. 6. Uniwersalizm kultury średniowiecza. Przedstaw problem na wybranych przykładach z literatury i sztuki. 7. Współczesne ballady polskie. Omów temat na wybranych przykładach literackich i muzycznych. 8. Funkcje krajobrazów polskich w liryce i sztuce młodopolskiej. 9. Polski model heroizmu. Rozważ zagadnienie, odwołując się do znanych dzieł literackich i filmu ( np. Hubal, Konrad, Dwojra Zielona, ojciec Kolbe ) . 10. Wpływ folkloru na kształtowanie się tekstów literackich i muzyki współczesnej. Przedstaw na wybranych przykładach. 11. Cierpienie i śmierć w wybranych utworach literackich i dziełach sztuki. 12. Barokowe rozumienie piękna w sztuce i w poezji. Odwołaj się do wybranych przykładów. 13. Renesansowe i barokowe zainteresowania antykiem. Zanalizuj przytoczone przykłady. 14. Biblia jako źródło inspiracji wielu twórców. Omów zagadnienia na trzech wybranych przykładach. 15. Portret kobiet XIX i XX wieku w literaturze i sztuce. 16. Motywy klasycystyczne w literaturze i sztuce różnych epok. Zanalizuj dowolne przykłady. 17. Motywy dzieciństwa w literaturze i malarstwie różnych epok. Zanalizuj dowolne przykłady. 18. Motyw ojca w literaturze i sztuce różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 19. Heros literacki a heros filmowy. Dokonaj porównania, odwołując się do wybranych utworów. 20. Synteza sztuk w literaturze, malarstwie i muzyce przełomu wieków XIX i XX. Zanalizuj wybrane przykłady. 21. Motywy tatrzańskie w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach. 22. Różne interpretacje dzieła literackiego w wybranych inscenizacjach teatralnych. 23. Prowincja polska w literaturze i filmie. Odwołaj się do wybranych przykładów. 24. Portrety powstańcze w literaturze i sztuce polskiej. Omów na wybranych przykładach. 25. Motyw wolności w literaturze i malarstwie. Odwołaj się do wybranych przykładów. 26. Portret dziecka w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach. 27. Twój region w polskiej geografii życia literackiego i kulturalnego ( zjawiska, grupy, postaci ) . Przywołaj wybrane przykłady i uzasadnij wybór. 28. Holocaust w literaturze i filmie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach. 29. Miłość w literaturze, malarstwie i muzyce. Omów na wybranych przykładach. 30. Powstanie styczniowe w literaturze i sztuce. Zanalizuj dowolnie wybrane przykłady. 31. Orientalizm w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach. 32. Motyw maryjny w literaturze ( poezji ) i kulturze. Omów wybrane przykłady 33. Analiza wybranych przykładów kreacji kobiet w literaturze i sztuce. 34. Motyw przemijania w literaturze i sztuce różnych epok. 35. Przeżycia ludności cywilnej w czasie wojny na przykładzie różnych tekstów kultury. 36. Brzydota jako kategoria estetyczna w literaturze i sztuce. Zanalizuj dowolne przykłady. 37. Obraz wojny w literaturze i sztuce. Zaprezentuj i omów wybrane przykłady. 38. Motyw tańca w literaturze i sztuce. Zanalizuj dowolne przykłady. 39. Przyroda słowem i pędzlem malowana. Omów na wybranych przykładach. 40. Dzieła sztuki w literaturze i ich funkcja. Omów na wybranych przykładach. 41. Topos ogrodu w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach. LITERATURA 1. Na wybranych przykładach omów reinterpretacje wybranego mitu w różnych tekstach ( np. mit o Ikarze, mit o Syzyfie...) . 2. Topos wędrowca i jego funkcja w literaturze romantycznej. Omów na wybranych przykładach. 3. Na wybranych przykładach omów, jak utwory literackie wpłynęły na życie bohaterów. 4. Różne wizerunki miłości rodzicielskiej w wybranych utworach literackich. 5. Motyw domu w literaturze XIX i XX w. Zanalizuj zebrane przykłady. 6. Motywy trytejskie w twórczości wybranych utworów. 7. Różne kreacje Żydów w literaturze. Omów na wybranych przykładach. 8. Dyskusje pokoleniowe na przełomie epok literackich i ich realizacja w publicystyce i literaturze. Odwołaj się do zebranego materiału. 9. Różne ujęcia wsi w literaturze. Omów na wybranych przykładach. 10. Na wybranych przykładach literackich z różnych epok omów różne ujęcia motywu miłości. 11. Motyw przemijania w literaturze wybranych epok. 12. Poszukiwanie prawdy o człowieku w wybranych utworach literatury współczesnej. 13. Obrazy domu rodzinnego i ich funkcje w literaturze wybranych epok. 14. Różne ujęcia Arkadii w literaturze. Odwołaj się do wybranych przykładów literackich. 15. Cierpienie źródłem przemian wewnętrznych bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach. 16. Nieszczęśliwi kochankowie wśród bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach. 17. Idylliczność polskiej wsi w ujęciu twórców renesansu i oświecenia. 18. Literackie rozmowy z Bogiem ( np. Mickiewicz, Kasprowicz, Szczypiorski, Krall...) prowadzone przez bohaterów w różnych okresach literackich. 19. Aktualizm i uniwersalizm treści utworów S. Żeromskiego. 20. Wpływ pobytu na emigracji na twórczość pisarza ( z najmłodszego pokolenia emigracyjnego, po 1945 r. ) . 21. Problem zniewolenia jednostki w literaturze współczesnej. 22. Dziwacy i odmieńcy w literaturze. Odwołaj się do wybranych przykładów literackich. 23. Motyw zbrodni i odkupienia w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach. 24. Motywy franciszkańskie i ich funkcje w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach. 25. Literacki motyw fascynacji górami. 26. Różne rozumienie miłości w utworach romantycznych. Zanalizuj problem odwołując się do wybranych przykładów. 27. Wpływ wojny na psychikę i postępowanie człowieka. Omów na wybranych przykładach. 28. Motyw apokaliptycznej wizji końca świata w wybranych utworach literackich różnych epok. 29. Literatura fantastyczna i historyczna jako dwa sposoby mówienia o rzeczywistości. Omów na wybranych przykładach. 30. Literackie obrazy Warszawy w wybranych utworach epickich, lirycznych i dramatycznych. Zanalizuj wybrane przykłady. 31. Etos rycerski dawniej i dziś. Przedstaw na wybranych przykładach literackich. 32. Portret władcy w literaturze różnych epok. Zaprezentuj, odwołując się do różnych epok. 33. Różne obrazy dzieciństwa w literaturze. Omów na wybranych przykładach. 34. Wadzę się z Bogiem. Przedstaw Prometeuszów ze znanych Ci utworów XIX i XX w. 35. Obrazy wielkich miast w wybranych utworach literatury polskiej. 36. Człowiek wobec Boga, życia i śmierci w wybranych utworach literatury średniowiecza, renesansu i baroku. 37. Literacki motyw wesela w dowolnie wybranych przykładach. 38. Biografia artysty kluczem do interpretacji jego dzieła ( np. Miłosz, Mickiewicz, Norwid...) . 39. Omów na wybranych przykładach literacki motyw rozstania. 40. Obraz holocaustu na podstawie pamiętników ofiar. 41. Bohaterowie utworów S. Żeromskiego wobec problemów społecznych. 42. Dekalog bohaterów G. Herlinga-Grudzińskiego. Rozwiń temat na wybranych przykładach. 43. Moralność mieszczańska jako temat literatury modernizmu. Odwołaj się do wybranych przykładów. 44. Praca jako sens życia w wybranej literaturze. 45. Hiob naszych czasów. Problematyka cierpienia w polskiej literaturze powojennej. 46. „ Być albo mieć to alternatywa, przed którą staje każdy człowiek ”. Scharakteryzuj bohaterów literackich i ich postawy, odwołując się do wybranych utworów. 47. Życie rodzinne jako motyw literacki. Zanalizuj dowolne przykłady. 48. Wolność i odpowiedzialność w ujęciu autorów wybranych współczesnych utworów. 49. Odwołując się do wybranych przykładów, omów motyw buntu przeciw Bogu w literaturze. 50. Na wybranych przykładach omów motyw odpowiedzialności obywatelskiej w literaturze polskiej. 51. Wizerunek matki w wybranych utworach polskiej literatury. 52. Bohaterowie samotni pełniący życiową misję ( Konrad, Gustaw, Konrad Wallenrod, Judym ) . 53. Rodzina jako motyw w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 54. Dramat polskiego emigranta w literaturze romantycznej i współczesnej. Zanalizuj zebrany materiał literacki. 55. Dojrzewanie bohatera literackiego do ... .Omów na wybranych przykładach. 56. Motyw śmierci w literaturze różnych epok. Rozwiń temat na wybranych przykładach. 57. Motyw przemiany wewnętrznej wybranych postaci literackich. 58. Etos polskiego inteligenta w literaturze XIX i XX wieku. 59. Przeżycia ludności cywilnej w czasie wojny w literaturze XX wieku. JĘZYK 1. Rola kolokwializmów w twórczości wybranego przedstawiciela polskiej poezji współczesnej. Zanalizuj materiał językowy. 2. Język prasy młodzieżowej. Zanalizuj zebrany materiał ( wykorzystując 2-3 przykłady prasy młodzieżowej ) 3. Język współczesnych pism młodzieżowych. Omów różne odmiany stylu publicystycznego na konkretnych przykładach. 4. Anglikanizm w polskim języku współczesnym. Zanalizuj zebrane przykłady. 5. Język polityków jako środek manipulacji. Dokonaj analizy materiału językowego dwu wybranych polityków. 6. Styl przemówień. Omów zagadnienie na wybranych przykładach dzieł literackich i publicystycznych. 7. Rodzaje i funkcje archaizmów w powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza. 8. Błędy językowe w języku mediów. Analiza zebranych przykładów. 9. Język współczesnych reklam. Analiza materiału językowego trzech reklam telewizyjnych. 10. Stylizacja biblijna w literaturze polskiej. Omów trzy wybrane przykłady tekstów literackich. 11. Omów błędy językowe szkolnej braci na podstawie analizy zebranego materiału językowego. 12. Wykorzystanie języka potocznego w literaturze. Omów na wybranych przykładach. 13. Frazeologia wojenna „ Pamiętników ” J. Ch. Paska. 14. Stylistyka i język tekstów współczesnej muzyki młodzieżowej. Omów zagadnienie, wykorzystując zebrany materiał, 15. Językowe środki manipulacji i perswazji w reklamie ( telewizyjnej, prasowej itp. ) . 16. Moda językowa i jej przejawy w języku młodzieżowym. Omów na wybranych przykładach. 17. Jakie błędy zauważasz w swoim środowisku? Omów na wybranych przykładach przyczyny i mechanizm powstawania błędów. 18. Piękno a użyteczność języka. Tendencje uproszczeniowe na przykładzie Internetu. 19. Język oper mydlanych. Zanalizuj materiał językowy wybranej telenoweli ( np. Klan, Złotopolscy,... ) . 20. Analiza języka i stylu prasy lokalnej. Omów zagadnienie wykorzystując zebrany materiał. 21. Dokonaj analizy języka piosenek disco polo, biorąc pod uwagę kryteria poprawności językowej. 22. Język przysłów polskich. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów. 23. Język mediów. Omów główne tendencje na wybranych przykładach. 24. Język wyznań miłosnych w literaturze. Zanalizuj wybrane przykłady. ps. prosze o materiały na temat : motyw cierpienia wpisany w rozne teksty kultury " POZDRAWIAM [/b][b]

KORESPONDENCJA SZTUKI

1. Obraz śmierci w literaturze i sztuce średniowiecznej. Omów na wybranych przykładach.
2. Obraz Warszawy w literaturze i filmie. Omów odwołując się do wybranych przykładów.
3. Na wybranych przykładach omów portret dziecka w literaturze i sztuce XIX w.
4. Impresja środkiem wyrazu w poezji i w malarstwie. Zanalizuj zebrany materiał.
5. Sarmatyzm w literaturze i sztuce XVII w. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
6. Uniwersalizm kultury średniowiecza. Przedstaw problem na wybranych przykładach z literatury i sztuki.
7. Współczesne ballady polskie. Omów temat na wybranych przykładach literackich i muzycznych.
8. Funkcje krajobrazów polskich w liryce i sztuce młodopolskiej.
9. Polski model heroizmu. Rozważ zagadnienie, odwołując się do znanych dzieł literackich i filmu ( np. Hubal, Konrad, Dwojra Zielona, ojciec Kolbe ) .
10. Wpływ folkloru na kształtowanie się tekstów literackich i muzyki współczesnej. Przedstaw na wybranych przykładach.
11. Cierpienie i śmierć w wybranych utworach literackich i dziełach sztuki.
12. Barokowe rozumienie piękna w sztuce i w poezji. Odwołaj się do wybranych przykładów.
13. Renesansowe i barokowe zainteresowania antykiem. Zanalizuj przytoczone przykłady.
14. Biblia jako źródło inspiracji wielu twórców. Omów zagadnienia na trzech wybranych przykładach.
15. Portret kobiet XIX i XX wieku w literaturze i sztuce.
16. Motywy klasycystyczne w literaturze i sztuce różnych epok. Zanalizuj dowolne przykłady.
17. Motywy dzieciństwa w literaturze i malarstwie różnych epok. Zanalizuj dowolne przykłady.
18. Motyw ojca w literaturze i sztuce różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
19. Heros literacki a heros filmowy. Dokonaj porównania, odwołując się do wybranych utworów.
20. Synteza sztuk w literaturze, malarstwie i muzyce przełomu wieków XIX i XX. Zanalizuj wybrane przykłady.
21. Motywy tatrzańskie w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
22. Różne interpretacje dzieła literackiego w wybranych inscenizacjach teatralnych.
23. Prowincja polska w literaturze i filmie. Odwołaj się do wybranych przykładów.
24. Portrety powstańcze w literaturze i sztuce polskiej. Omów na wybranych przykładach.
25. Motyw wolności w literaturze i malarstwie. Odwołaj się do wybranych przykładów.
26. Portret dziecka w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach.
27. Twój region w polskiej geografii życia literackiego i kulturalnego ( zjawiska, grupy, postaci ) . Przywołaj wybrane przykłady i uzasadnij wybór.
28. Holocaust w literaturze i filmie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
29. Miłość w literaturze, malarstwie i muzyce. Omów na wybranych przykładach.
30. Powstanie styczniowe w literaturze i sztuce. Zanalizuj dowolnie wybrane przykłady.
31. Orientalizm w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
32. Motyw maryjny w literaturze ( poezji ) i kulturze. Omów wybrane przykłady
33. Analiza wybranych przykładów kreacji kobiet w literaturze i sztuce.
34. Motyw przemijania w literaturze i sztuce różnych epok.
35. Przeżycia ludności cywilnej w czasie wojny na przykładzie różnych tekstów kultury.
36. Brzydota jako kategoria estetyczna w literaturze i sztuce. Zanalizuj dowolne przykłady.
37. Obraz wojny w literaturze i sztuce. Zaprezentuj i omów wybrane przykłady.
38. Motyw tańca w literaturze i sztuce. Zanalizuj dowolne przykłady.
39. Przyroda słowem i pędzlem malowana. Omów na wybranych przykładach.
40. Dzieła sztuki w literaturze i ich funkcja. Omów na wybranych przykładach.
41. Topos ogrodu w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
LITERATURA

1. Na wybranych przykładach omów reinterpretacje wybranego mitu w różnych tekstach ( np. mit o Ikarze, mit o Syzyfie...) .
2. Topos wędrowca i jego funkcja w literaturze romantycznej. Omów na wybranych przykładach.
3. Na wybranych przykładach omów, jak utwory literackie wpłynęły na życie bohaterów.
4. Różne wizerunki miłości rodzicielskiej w wybranych utworach literackich.
5. Motyw domu w literaturze XIX i XX w. Zanalizuj zebrane przykłady.
6. Motywy trytejskie w twórczości wybranych utworów.
7. Różne kreacje Żydów w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
8. Dyskusje pokoleniowe na przełomie epok literackich i ich realizacja w publicystyce i literaturze. Odwołaj się do zebranego materiału.
9. Różne ujęcia wsi w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
10. Na wybranych przykładach literackich z różnych epok omów różne ujęcia motywu miłości.
11. Motyw przemijania w literaturze wybranych epok.
12. Poszukiwanie prawdy o człowieku w wybranych utworach literatury współczesnej.
13. Obrazy domu rodzinnego i ich funkcje w literaturze wybranych epok.
14. Różne ujęcia Arkadii w literaturze. Odwołaj się do wybranych przykładów literackich.
15. Cierpienie źródłem przemian wewnętrznych bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach.
16. Nieszczęśliwi kochankowie wśród bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach.
17. Idylliczność polskiej wsi w ujęciu twórców renesansu i oświecenia.
18. Literackie rozmowy z Bogiem ( np. Mickiewicz, Kasprowicz, Szczypiorski, Krall...) prowadzone przez bohaterów w różnych okresach literackich.
19. Aktualizm i uniwersalizm treści utworów S. Żeromskiego.
20. Wpływ pobytu na emigracji na twórczość pisarza ( z najmłodszego pokolenia emigracyjnego, po 1945 r. ) .
21. Problem zniewolenia jednostki w literaturze współczesnej.
22. Dziwacy i odmieńcy w literaturze. Odwołaj się do wybranych przykładów literackich.
23. Motyw zbrodni i odkupienia w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.
24. Motywy franciszkańskie i ich funkcje w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
25. Literacki motyw fascynacji górami.
26. Różne rozumienie miłości w utworach romantycznych. Zanalizuj problem odwołując się do wybranych przykładów.
27. Wpływ wojny na psychikę i postępowanie człowieka. Omów na wybranych przykładach.
28. Motyw apokaliptycznej wizji końca świata w wybranych utworach literackich różnych epok.
29. Literatura fantastyczna i historyczna jako dwa sposoby mówienia o rzeczywistości. Omów na wybranych przykładach.
30. Literackie obrazy Warszawy w wybranych utworach epickich, lirycznych i dramatycznych. Zanalizuj wybrane przykłady.
31. Etos rycerski dawniej i dziś. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.
32. Portret władcy w literaturze różnych epok. Zaprezentuj, odwołując się do różnych epok.
33. Różne obrazy dzieciństwa w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
34. Wadzę się z Bogiem. Przedstaw Prometeuszów ze znanych Ci utworów XIX i XX w.
35. Obrazy wielkich miast w wybranych utworach literatury polskiej.
36. Człowiek wobec Boga, życia i śmierci w wybranych utworach literatury średniowiecza, renesansu i baroku.
37. Literacki motyw wesela w dowolnie wybranych przykładach.
38. Biografia artysty kluczem do interpretacji jego dzieła ( np. Miłosz, Mickiewicz, Norwid...) .
39. Omów na wybranych przykładach literacki motyw rozstania.
40. Obraz holocaustu na podstawie pamiętników ofiar.
41. Bohaterowie utworów S. Żeromskiego wobec problemów społecznych.
42. Dekalog bohaterów G. Herlinga-Grudzińskiego. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
43. Moralność mieszczańska jako temat literatury modernizmu. Odwołaj się do wybranych przykładów.
44. Praca jako sens życia w wybranej literaturze.
45. Hiob naszych czasów. Problematyka cierpienia w polskiej literaturze powojennej.
46. „ Być albo mieć to alternatywa, przed którą staje każdy człowiek ”. Scharakteryzuj bohaterów literackich i ich postawy, odwołując się do wybranych utworów.
47. Życie rodzinne jako motyw literacki. Zanalizuj dowolne przykłady.
48. Wolność i odpowiedzialność w ujęciu autorów wybranych współczesnych utworów.
49. Odwołując się do wybranych przykładów, omów motyw buntu przeciw Bogu w literaturze.
50. Na wybranych przykładach omów motyw odpowiedzialności obywatelskiej w literaturze polskiej.
51. Wizerunek matki w wybranych utworach polskiej literatury.
52. Bohaterowie samotni pełniący życiową misję ( Konrad, Gustaw, Konrad Wallenrod, Judym ) .
53. Rodzina jako motyw w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
54. Dramat polskiego emigranta w literaturze romantycznej i współczesnej. Zanalizuj zebrany materiał literacki.
55. Dojrzewanie bohatera literackiego do ... .Omów na wybranych przykładach.
56. Motyw śmierci w literaturze różnych epok. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
57. Motyw przemiany wewnętrznej wybranych postaci literackich.
58. Etos polskiego inteligenta w literaturze XIX i XX wieku.
59. Przeżycia ludności cywilnej w czasie wojny w literaturze XX wieku.

JĘZYK

1. Rola kolokwializmów w twórczości wybranego przedstawiciela polskiej poezji współczesnej. Zanalizuj materiał językowy.
2. Język prasy młodzieżowej. Zanalizuj zebrany materiał ( wykorzystując 2-3 przykłady prasy młodzieżowej )
3. Język współczesnych pism młodzieżowych. Omów różne odmiany stylu publicystycznego na konkretnych przykładach.
4. Anglikanizm w polskim języku współczesnym. Zanalizuj zebrane przykłady.
5. Język polityków jako środek manipulacji. Dokonaj analizy materiału językowego dwu wybranych polityków.
6. Styl przemówień. Omów zagadnienie na wybranych przykładach dzieł literackich i publicystycznych.
7. Rodzaje i funkcje archaizmów w powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza.
8. Błędy językowe w języku mediów. Analiza zebranych przykładów.
9. Język współczesnych reklam. Analiza materiału językowego trzech reklam telewizyjnych.
10. Stylizacja biblijna w literaturze polskiej. Omów trzy wybrane przykłady tekstów literackich.
11. Omów błędy językowe szkolnej braci na podstawie analizy zebranego materiału językowego.
12. Wykorzystanie języka potocznego w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
13. Frazeologia wojenna „ Pamiętników ” J. Ch. Paska.
14. Stylistyka i język tekstów współczesnej muzyki młodzieżowej. Omów zagadnienie, wykorzystując zebrany materiał,
15. Językowe środki manipulacji i perswazji w reklamie ( telewizyjnej, prasowej itp. ) .
16. Moda językowa i jej przejawy w języku młodzieżowym. Omów na wybranych przykładach.
17. Jakie błędy zauważasz w swoim środowisku? Omów na wybranych przykładach przyczyny i mechanizm powstawania błędów.
18. Piękno a użyteczność języka. Tendencje uproszczeniowe na przykładzie Internetu.
19. Język oper mydlanych. Zanalizuj materiał językowy wybranej telenoweli ( np. Klan, Złotopolscy,... ) .
20. Analiza języka i stylu prasy lokalnej. Omów zagadnienie wykorzystując zebrany materiał.
21. Dokonaj analizy języka piosenek disco polo, biorąc pod uwagę kryteria poprawności językowej.
22. Język przysłów polskich. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.
23. Język mediów. Omów główne tendencje na wybranych przykładach.
24. Język wyznań miłosnych w literaturze. Zanalizuj wybrane przykłady.


ps. prosze o materiały na temat : motyw cierpienia wpisany w rozne teksty kultury "


POZDRAWIAM[/b]

 • userphoto
  Siemasz jak masz jakieś materiały na temat "Memento Mori w średniowieczu i baroku porównaj funkcjonowanie motywu"- na wybranych utworach literacki to gdybys wysłala to bym był bardzo wdzieczny Mój mail seweryns@vp.pl POZDRAWIAM Seweryn

  Siemasz jak masz jakieś materiały na temat "Memento Mori w średniowieczu i baroku porównaj funkcjonowanie motywu"- na wybranych utworach literacki to gdybys wysłala to bym był bardzo wdzieczny Mój mail seweryns@vp.pl

  POZDRAWIAM Seweryn

 • poszkuje wszystkiegoo kobiecie. moj mail hera11@interia.pl

  poszkuje wszystkiegoo kobiecie. moj mail hera11@interia.pl

 • Cześć Mam temat różne oblicza cierpienia w literaturze i nie mogę sobie z nim poradzić. Mogłabyś mi przesłać pracę numer 11 z korespondencji sztuk?? Mój e-mail: smurf222@poczta.onet.pl. Byłbym bardzo wdzięczny.

  Cześć
  Mam temat różne oblicza cierpienia w literaturze i nie mogę sobie z nim poradzić. Mogłabyś mi przesłać pracę numer 11 z korespondencji sztuk?? Mój e-mail: smurf222@poczta.onet.pl. Byłbym bardzo wdzięczny.

 • userphoto
  mam taki temat miłość fatalna sentymentalna spełniona plisek przeslij mi jakies materiały z góry dziekuje kamalakp@buziaczek.pl

  mam taki temat miłość fatalna sentymentalna spełniona plisek przeslij mi jakies materiały z góry dziekuje kamalakp@buziaczek.pl

 • czesc.interesuje mnie temat 27 z literatury:"Wplyw wojny na psychike i postepowanie czlowieka".jesli moglabys mi go przeslas bylabym tobie wdzieczna i przeslij mi go na moj numer gg:3786690.z gory dzieki.pozdrawiam

  czesc.interesuje mnie temat 27 z literatury:"Wplyw wojny na psychike i postepowanie czlowieka".jesli moglabys mi go przeslas bylabym tobie wdzieczna i przeslij mi go na moj numer gg:3786690.z gory dzieki.pozdrawiam

 • userphoto
  A MASZ COS O MOTYWIE CIERPIENIA BYŁA BYM WDZIECZNA

  A MASZ COS O MOTYWIE CIERPIENIA BYŁA BYM WDZIECZNA

 • To trochę bez sensu, bo w kazdej szkole, albo w każdym regionie lista jest inna. To nauczyciele poszczególnych szkół ustalają liste bez porozumienia z innymi.

  To trochę bez sensu, bo w kazdej szkole, albo w każdym regionie lista jest inna. To nauczyciele poszczególnych szkół ustalają liste bez porozumienia z innymi.

 • userphoto
  Bardzo proszę prześlij mi temat 35 na kamil86-1986@o2.pl z góry dziękuję.

  Bardzo proszę prześlij mi temat 35 na kamil86-1986@o2.pl z góry dziękuję.

Wątek został zamknięty.